مشخصات آگهی دهنده

فروش حواله پرايدGTX
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
2027 بار
10082466

فروش حواله پرايدGTX
خودرو فروش حواله

فروش حواله پرايدGTX

مبلغ وديعه اول 35000000 ريال و مبلغ تحويل
خودرو 16800000 ريال و مابقي طي دو فقره چك
مدت دار 6ماهه و 12ماهه بدون كارمزد و
تحويل خودرو در خرداد 85 خواهد بود

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
فروش حواله پرايدGTX

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید