مشخصات آگهی دهنده

ليزرل (lisrel) - پروپوزال - روش تحقيق
88630251-2
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
1645 بار
10123364
خیابان کارگر شمالی - 20 متر بالاتر از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 2 طبقه دو?

ليزرل (lisrel) - پروپوزال - روش تحقيق
سایت سايت هاي فارسي

ليزرل (lisrel) - پروپوزال - روش تحقيق

رئوس دروس دوره آموزشي تربيت پژوهشگر
1- آموزش طرح تحقيق/پروپوزال¬نويسي (20 ساعت)
اين دوره شامل:
- انتخاب موضوع و طريقه نوشتن عنوان تحقيق، مقدمه، طرح و بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق (كلي و جزئي)، نوع و روش تحقيق، جامعه آماري (جمعيت مورد هدف)، حجم نمونه (نمونه آماري) و شيوه نمونه‌گيري، فرضيه¬هاي تحقيق، انواع متغيرها براساس نقش آن¬ها (مستقل، وابسته و...)، تعاريف نظري و عملياتي متغيرها، شاخص¬سازي، نحوه جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، ابزار سنجش، روش تجزيه و تحليل داده‌ها، محاسبه آماره¬هاي مورد نياز و...

2- آموزش روش تحقيق (40 ساعت)
اين دوره شامل:
- تعريف تحقيق، انواع تحقيق، انواع نظريه، تشريح سازه، مفهوم و متغير و تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها
- انتخاب مسئله و بيان فرضيه (منابع مربوط به موضوع تحقيق، انواع محدوديت¬هاي تحقيق و...)
- جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه¬گيري
- روش تحقيق براساس هدف (بنيادي، كاربردي و توسعه¬اي)، زمان گردآوري داده¬ها (تاريخي، طولي و...)، ماهيت داده¬ها (كمي و كيفي) و خصوصيات موضوع يا مسأله (علي - مقايسه¬اي، آزمايشي و...)
- روش¬هاي اجراي تحقيق (اسنادي و ميداني و...) و تكنيك¬هاي جمع¬آوري اطلاعات
- نحوه تنظيم گزارش تحقيق

3- آموزش آمار (40 ساعت)
در اين درس، كليه مباحث آمار مقدماتي (شاخص¬هاي گرايش به مركز، پراكندگي و توزيع، آزمون كاي اسكوئر و...) و آمار پيشرفته (آناليز واريانس، رگرسيون چندمتغيره، تحليل مسير و...) تدريس مي¬گردد.

4- آموزش نرم¬افزار SPSS
الف- آموزش SPSS مقدماتي (24 ساعت)
اين دوره شامل:
- معرفي نرم¬افزار SPSS، تعريف متغيرها و مقياس¬ها، انواع روش¬هاي تحقيق، انواع ابزارهاي تحقيق
- شيوه كاركردن با نرم¬افزار (تعريف متغيرها در Variable View و واردكردن داده در Data View)
- چگونگي محاسبه شاخص¬هاي مركزي (ميانگين، ميانه و نما) و پراكندگي (واريانس، انحراف معيار و...)
- چگونگي انتخاب و رسم نمودار براي متغيرهاي كمي و كيفي
- نحوه اجراي دستورهاي Compute و Recode
- چگونگي محاسبه انواع همبستگي پيرسون، اسپيرمن و كندال
- آزمون كاي اسكوئر (معرفي آزمون كاي اسكوئر، چگونگي انجام آزمون كاي اسكوئر تك‌نمونه¬اي، چگونگي انجام آزمون كاي اسكوئر چندبعدي استقلال، چگونگي محاسبه ميزان هم‌خواني متغيرها و...)
- چگونگي محاسبه انواع شاخص¬هاي پيوند و رابطه
- مرور كامل نرم¬افزار SPSS از ورود داده تا گرفتن خروجي فوق¬الذكر

ب- آموزش SPSS پيشرفته (24 ساعت)
- بيان مفهوم و نحوه محاسبه اعتبار و پايايي (Validity & Reliablity) ابزار اندازه¬گيري تحقيق
- تحليل واريانس يك¬راهه، چندراهه (MANOVA & ANOVA)، محاسبه آزمون¬هاي تعقيبي
- رگرسيون (تشريح مفهوم، كاربرد و انواع آن شامل رگرسيون ساده و چندمتغيره) و تحليل مسير (تشريح مفهوم، كاربرد آن در پژوهش، چگونگي اجرا، چگونگي تعيين برازش مدل و...)
- تحليل عاملي (تشريح مفهوم تحليل عاملي، انواع و كاربرد آن در پژوهش و چگونگي محاسبه آن)
- تحليل تشخيصي (تشريح مفهوم تحليل تشخيصي، هدف و مفروضات، چگونگي اجرا و...)
- تشريح مفهوم آزمون¬هاي ناپارامتري، مفروضه¬ها، انواع و شرايط كاربرد آن¬ها در پژوهش (شامل آزمون¬هاي ناپارامتري كروسكال واليس، يو من – وايت¬ني، ويلكاكسون، ميانه، مك نمار، كوكران، فريدمن، علامت و...).

5-آموزش ( 24ساعت) Lisre
اين دوره شامل: مدل¬سازي معادلات ساختاري (ليزرل) تركيبي از روش¬هاي اساسي آمار و روش تحقيق شامل تحليل مسير و تحليل عاملي مي¬باشد. در اين دوره، تلاش موسسه بر اين است كاربران بتوانند از طريق يادگيري اين نرم¬افزار، با روش مدل¬سازي معادلات ساختاري آشنا شده و آن را بكار گيرند. لذا، جهت نيل به اين هدف، موارد زير جهت آموزش به كاربران برگزيده شده¬اند:
- مرور كلي بر روش¬هاي آماري چندمتغيره (تحليل عاملي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير)
- مباني نظري ليزرل (مرور كلي، مفاهيم اساسي، فرضيات و ...)
- آشنايي با نحوه نصب و كار با نرم¬افزار ليزرل
- روش¬هاي ساختاري كوواريانس يا مدل¬هاي ليزرل در علوم اجتماعي
- تفسير خروجي¬هاي متفاوت از ليزرل

6- آموزش گزارش و مقاله¬نويسي (20 ساعت)
در اين دوره، علاوه بر مرور اجمالي بر انجام پژوهش، به نحوه نتيجه¬گيري و دسته¬بندي نتايج و در نهايت نحوه تهيه مقاله و رفرنس¬دهي علمي مقالات براي چاپ در مجلات ملي و بين¬المللي با درجه علمي و پژوهشي آموزش داده مي¬شود.

ب) آموزش در حوزه علوم اجتماعي و انساني
موسسه از بدو تأسيس تاكنون اقدام به فعاليت در زمينه آموزش حوزه¬هاي مختلف علوم اجتماعي و انساني شامل جامعه¬شناسي، رفاه اجتماعي، توسعه، مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، روانشناسي و ... نموده و توانسته به موفقيت¬هاي چشمگيري هم در اين زمينه نائل آيد. لازم به توضيح است كه فعاليت¬هاي آموزشي موسسه در حوزه علوم اجتماعي و انساني به دو شكل است:
1- برگزاري كارگاه و كلاسهاي تخصصي در حوزه علوم اجتماعي و انساني
2) برگزاري كلاس¬هاي آمادگي كارشناسي ارشد مجموعه علوم اجتماعي و پژوهش در علوم اجتماعي

ج- آموزشي در حوزه كاركنان دولت
موسسه راهبرد در طول فعاليت خود در زمينه آموزش كاركنان دولت و با ارائه گواهي معتبر، دوره¬هاي مختلفي را براي سازمان-هاي زير برگزار كرده است:
1) سازمان تأمين اجتماعي؛ آموزش SPSS
2) كاركنان شركت پارس خودرو
3) كاركنان شهرداري
4) كاركنان شركت ملي گاز ايران
5) و...

- قابليت¬ها و توانمندي¬ها
موسسه راهبرد با بهره¬گيري از كادر علمي بخش پژوهش خود، آمادگي برگزاري كارگاه¬هاي مختلف در زمينه طرح تحقيق، روش تحقيق و SPSS براي سازمان¬ها و شركت¬ها را دارد.

کلمات کلیدی :
ليزرل (lisrel) پروپوزال روش تحقيق

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید