مشخصات آگهی دهنده

مركز پخش تجهيزات تست و اندازه گيري در ايران
33904324-33912241
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
1401 بار
11280272
تهران، خیابان لاله زار جنوبی، شماره 50

مركز پخش تجهيزات تست و اندازه گيري در ايران
صنعت برق صنعتی

مركز پخش تجهيزات تست و اندازه گيري در ايران


مركز پخش تجهيزات تست و اندازه گيري در ايران Test and Measuring Instruments
مركز پخش محصولات كيوريتسو ژاپن در ايرانKYORITSU
كالاي الكتريك درخشش
مركز پخش محصولات كيوريتسو ژاپن در ايرانKYORITSU
آمپرمتر ديجيتال AC/DC - CLAMP METER AC/DC DIGITAL
آمپرمتر ، آمپرمتر آنالوگ ، مولتي متر ، ارت سنج ديجيتال ، ميگر ديجيتال ، ميگرعقربه اي ، پاور آنالايزر ، RST سنج كيوريتسو ، ترمتر ليزري
آمپرمتر 200 كيوريتسو-Clamp meter 200 KYORITSU
آمپرمتر 203 كيوريتسو-Clamp meter 203 KYORITSU
آمپرمترpa 2002 كيوريتسو-Clamp meter 2002pa KYORITSU
آمپرمترA 2003 كيوريتسو-Clamp meter 2003A KYORITSU
آمپرمتر 2007 كيوريتسو-Clamp meter 2007 KYORITSU
آمپرمتر 2009 كيوريتسو-Clamp meter 2009 KYORITSU
آمپرمتر 2040 كيوريتسو-Clamp meter 2040 KYORITSU
آمپرمتر R2046 كيوريتسو-Clamp meter 2046R KYORITSU
آمپرمتر 2055 كيوريتسو-Clamp meter 2055 KYORITSU
آمپرمتر R2056 كيوريتسو-Clamp meter 2056R KYORITSU
آمپرمتر آنالوگ AC - CLAMP METER AC ANALOGUE
آمپرمتر 2608 كيوريتسو-Clamp meter 200 KYORITSU
آمپرمتر 2805 كيوريتسو-Clamp meter 203 KYORITSU
ميلي آمپرمتر ديجيتال AC/DC - CLAMP METER AC/DC SMALLEST LEAKAGE DIGITAL
آمپرمتر 2004 كيوريتسو-Clamp meter 2004 KYORITSU
آمپرمتر 2006 كيوريتسو-Clamp meter 2006 KYORITSU
آمپرمتر 2010 كيوريتسو-Clamp meter 2010 KYORITSU
آمپرمتر R2300 كيوريتسو-Clamp meter 2300R KYORITSU Fork
آمپرمتر 2412 كيوريتسو-Clamp meter 2412 KYORITSU
آمپرمتر 2431 كيوريتسو-Clamp meter 2431 KYORITSU
آمپرمتر 2432 كيوريتسو-Clamp meter 2432 KYORITSU
مولتي متر ديجيتال - MULTIMETER DIGITAL
مولتي متر 1009 كيوريتسو-Multimeter 1009 KYORITSU
مولتي متر آنالوگ - MULTIMETER ANALOUGE
مولتي متر 1109 كيوريتسو-Multimeter 1109 KYORITSU
مولتي متر 1106 كيوريتسو-Multimeter 1106 KYORITSU
ارت سنج آنالوگ – EARTH TESTERS
ارت سنج ديجيتال A4105 – EART TESTER 4105A
ارت سنج ديجيتال چهار ترميناله 4106– 2/3/4 WIRE EART TESTER 4106
ارت سنج آنالوگ A4102 – EART TESTER 4102A
كلمپ ارت سنج - كلمپ ارت تستر – EART CLAMP TESTER
ارت سنج كلمپي 4200 - EART CLAMP TESTER 4200
ميگر ديجيتال – HIGH VOLTAGE INSULATION TESTERS
ميگر ديجيتال B3001– DIGITAL INSULATION TESTER 3001B
ميگر ديجيتال A3007– DIGITAL INSULATION TESTER 3007A
ميگر ديجيتال3023– DIGITAL INSULATION TESTER 3023
ميگر ديجيتال 3125– DIGITAL INSULATION TESTER 3125
ميگر ديجيتال3126 – DIGITAL INSULATION TESTER 3126
ميگر ديجيتال 3128– DIGITAL INSULATION TESTER 3128
ميگرعقربه اي/ آنالوگ – ANALOUGE INSULATION TESTERS
ميگرعقربه اي/ آنالوگ V3111– ANALOUGE INSULATION TESTER 3001V
ميگرعقربه اي/ آنالوگ 3132– ANALOUGE INSULATION TESTER 3132A
ميگرعقربه اي / آنالوگ 3121– ANALOUGE INSULATION TESTER 3132
ميگرعقربه اي / آنالوگ 3122– ANALOUGE INSULATION TESTER 3132
ميگرعقربه اي / آنالوگ 3123– ANALOUGE INSULATION TESTER 3132
ميگرعقربه اي / آنالوگ 3124– ANALOUGE INSULATION TESTER 3132
پاور آنالايزر سه فاز – POWER QUALITY ANALYZER & POWER CONSUMPTION (ENERGY)
پاور آنالايزر 6300 كيوريتسو - POWER QUALITY ANALYZER 6300
پاور آنالايزر 6310 كيوريتسو - POWER QUALITY ANALYZER 6310
RST سنج كيوريتسو- PHASE INDICATOR
RST سنج 8031 كيوريتسو- PHASE INDICATOR 8031
RST سنج كيوريتسو- Non-Contact Safety Phase Indicator
RST سنج 8035 كيوريتسو- Non-Contact Safety Phase Indicator 8035
ترمتر ليزري – Infraraed Thermometer
ترمتر ليزري5500 – Infraraed Thermometer 5500
مولتي فانگشن تستر-MULTI FUNCTION TESTERS
Continuity / Insulation/Loop Impedance/ PCS / PFC / RCD/Eart/ Viltage & Phase rotation
مولتي فانگشن 6016- MULTI FUNCTION TESTER 6016
تهران – خيابان لاله زار جنوبي – شماره 50
تلفن:33912241-33904324-33924527
www.derakhshesh-co.ir
www.derakhshesh.com
Email:[email protected]
جهت دريافت كاتالوگ و اطلاعات فني با ما تماس بگيريد

کلمات کلیدی :
آمپرمتر مولتي متر ارت سنج ديجيتال ميگر ديجيتال پاور آنالايزر RS سنج كيوريتسو ترمتر ليزري هيوكي كيوريتسو لوترون

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید