مشخصات آگهی دهنده

كارخانه آسفالت
02294460300
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
877 بار
10086224

كارخانه آسفالت
صنعت ماشين سازی

كارخانه آسفالت

به نام خد ا

قا بل توجه شهرداري ها،شركت ها ي خصوصي وارگان ها

احتراماً به استحضار مي رساند؛
ماشين سازي پارس بديع، درزمينه توليد ماشين آلات راه سازي وساختماني، بااستفاده ازفن آوري
روزوبا تجربه كاري بيش از 30سا ل مفتخر است انواع محصولات توليدي خود را به شرح ذيل
جهت كليه مصرف كنندگان داخلي معرفي نما يد؛

1-ساخت كارخانه آسفا لت 160 تن اتوما تيك
2-ساخت كارخانه آسفا لت 120 تن اتوما تيك
3-ساخت كارخانه آسفا لت 80 تن اتوما تيك
4-ساخت كارخانه آسفا لت 60 تن اتوما تيك
5-ساخت انواع فيلتر آبي جهت كارخا نجا ت آسفا لت
6-ساخت فلاكس قير در ظرفيت ها ي مختلف
7-ساخت هيتر روغن(روغن داغ كن)
8-تبد يل توزين هاي مكا نيكي به ديجيتا ل
9-نصب مدار اتوما تيك ومدار فرمان بر روي دستگا ه هاي قد يمي
10-سا خت پيش گرمكن ها ي مازوت

کلمات کلیدی :
كارخانه آسفالت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید