مشخصات آگهی دهنده

toostechnology
09371301783
توافقی
منقضی
1401-07-05
30 بار
11359483
سناباد 5 نبش سنایی 6

آبیابی و تعیین محل حفر چاه ژئوفیزیک
خدمات کشاورزی

آبیابی و تعیین محل حفر چاه ژئوفیزیک

آبیابی و تعیین محل حفر چاه ژئوفیزیک
1. تعیین مناسبترین نقطه جهت حفر چاه آب جهت کاهش هزینه در حفاری و یافتن لایه آبدار با ضخامت بیشتر برای آبدهی دائمی
2. تعیین کیفیت وحجم آب وتشخیص شوری آب
3. تعیین محدوده عمقی
4. گزارش کامل ژئوفیزیک
5. تعیین محل امن جابجایی هرنوع چاه
6. اکتشاف آبهای زیرزمینی (آب یابی(، شناسایی و تفکیک لایه های زمین
7. تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب (سطح ایستابی) و تعیین حداکثر عمق حفاری
8. پیمایش در سطح زمین و جانمایی بهترین مکان متناسب با توان حفاری متقاضی
9. تعیین مناسب ترین عمق با توجه به نیاز آبی
10. پیدا کردن مسیر جریان قنات و رگه ها
11. شناسایی مجاری آب در سازند های مختلف
12. توانایی عملکرد در سطوح ناهموار
13. تعیین و اولویت بندی بهترین رگه کشف شده در ملک
14. امکان شناسایی چاهها و قناتها وامتداد آن ومحل مسدودی و یا ریزش
15. تشخیص رگه های عبوری و نشتی آب در زیر ساختمانها و برجها و ارائه راهکار فنی
16. تعیین محل آلودگی آبهای زیر زمینی و تداخل آن با رگه های اصلی آب
مشهد سناباد ۵ نبش سنایی ۶ مهندسی زمین ایمن

کلمات کلیدی :
آبیابی ژئوفیزیک تعیین محل حفر چاه اکتشاف آبهای زیرزمینی شناسایی مجاری آب

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید