مشخصات آگهی دهنده

میثم محمودی
02122853758
توافقی
1400-06-07
1400-07-06
32 بار
11354455
خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، جنب پمپ بنزین، کوچه شواری، پلاک 24، واحد 2

داکت اسپلیتTSO
خدمات خدمات صنعتی

داکت اسپلیتTSO

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻮﯾﻞ آﺑﮕﺮم
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ورودي ﻫﻮاي ﺗﺎزه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﺣﺎره اي
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﺳﻪ ردﯾﻔﻪ ﻣﺴﯽ اﯾﻨﭻ3/8
ﺗﻨﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ از 12000BTU ﺗﺎ60000BTU
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﻓﯿﻦ ﺳﺎده، ﺑﻠﻮﻓﯿﻦ و ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه
داراي ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ5 ﺑﺪﻧﻪ و ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و ﺳﯿﻨﯽ درﯾﻦ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺗﺮك ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮاس ﻟﯿﻨﮏ

کلمات کلیدی :
تهویه مطبوع تهویه داکت اسپلیت داکت تهویه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید