مشخصات آگهی دهنده

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه اظهارنامه مال
09354548628
توافقی
1399-05-22
1399-06-21
2061 بار
11318749
تهران

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه لوایح
خدمات مشاوره

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه لوایح

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران + تهیه لوایح مالیاتی ورزشکارن + حضور در جلسات حل اختلاف پرونده مالیاتی ورزشکاران + تنظیم + اظهارنامه + مالیاتی ورزشکاران + تهیه اظهارنامه مالیاتی + ورزشکاران + تهیه لوایح + مالیاتی ورزشکارن + حضور در جلسات حل اختلاف پرونده مالیاتی ورزشکاران +
توسط کارشناس ارشد حسابداری مهدی گودرزی 09354548628 [email protected]

کلمات کلیدی :
تنظیم اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران تهیه اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران تهیه لوایح مالیاتی ورزشکارن حضور در جلسات حل اختلاف پرونده مالیاتی ورزشکاران تنظیم اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران تهیه اظهارنامه مالیاتی ورزشکاران تهیه لوایح مالیاتی ورزشکارن حضور در جلسات حل اختلاف پرونده مالیاتی ورزشکاران توسط کارشناس ارشد حسابداری مهدی گودرزی 09354548628 goodarzi021@yahoo com

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید