مشخصات آگهی دهنده

تاثير آب مغناطيسي در صنعت كشاورزي
40-2203538-0151
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
586 بار
11257104
ساری کوی کارمندان کوچه مشمولی

تاثير آب مغناطيسي در صنعت كشاورزي
خدمات کشاورزی

تاثير آب مغناطيسي در صنعت كشاورزي

كشورمان از نظر اقليمي در منطقه خشك ونيمه خشك جهان قرارگرفته است. كافي نبودن منابع آب در اين منطقه وكيفيت پايين آن بعنوان مهمترين عامل محدود كنندة رشدگياه تلقي مي گردد.بنا به دلايل فوق ممكن است گياه در طول رشد خود با كمبود آب وتنش رطوبتي روبرو شود .عامل اصلي ديگر در كاهش رشد وعملكرد گياه ،عدم جذب عناصرغذايي ازخاك به وي‍‍‍ژه عناصر غذايي با تحرك كم درخاك نظير : فسفر، روي، منگنز ومس مي باشد.آب نيز بهترين حلال بوده وبه سبب قطبي بودن مي تواند طيف وسيعي از انواع مواد معدني را در خود حل نمايد.بعضي از اين املاح مانند كلسيم ومنيزيم عوامل اصلي پيدايش سختي آب مي باشند.اخيراً اين پديده خصوصاً با بارش بارانهاي اسيدي موجب تشكيل رسوبات سخت آهكي شده كه خلل وفرج خاك را پرنموده ومانع از تهويه آن مي شود وخاكها را به مرور زمان سفت تر مي كند كه ضمن رسوب بر روي ريشه ها مانع از توسعه ريشه ، جذب آب ومواد غذايي از خاك شده ومقاومت گياه را در برابر بيماري كاهش مي دهد.با تصفيه فيزيكي آب به روشهاي مغناطيسي والكترونيكي ساختار سيال ورفتار ملكولي آن تغييركرده وآب به اصطلاح نرم تري توليد مي شود. با اصلاح آب آبياري سختي آب تعديل شده وخواص فيزيكي (كشش سطحي ،خاصيت خيس كنندگي، قابليت انحلال و…)دگرگون مي شود.
مباني عملكرد رسوب زداي الكترومغناطيسي بر روي آب:
در چند دهه اخير تكنولوژي رسوب زداي الكترومغناطيسي در صنايع مختلف جايگاه مناسبي پيدا كرده است ، به طوريكه در بسياري از موارد جايگزين روشهاي ديگر-عمدتاً شيميايي- شده است .در صنعت نيز به علت عدم استفاده ازمواد شيميايي يا افزودني به آب ، به اين روش فن آوري تصفيه فيزيكي آب نيز گفته مي شود .
عمده ترين دلايل گسترش اين تكنولوژي عبارتند از:
1- ارائه تئوريهاي مناسب علمي براي بيان مباني عملكرد آن.
2- ارائه محصولات متنوع توسط سازندگان مختلف به بازار جهاني .
اين روش با برخورداري از مزايايي چون حذف آثار نامطلوب سختي و رسوب ، جلوگيري از تشكيل رسوب، حذف رسوب هاي پيشين ، نصب ونگهداري آسان به يكي از كاربردي ترين راههاي مقابله با سختي ورسوب تبديل شده است.
در اين فن آوري از امواج الكترومغناطيسي با پهناي باند وانرژي مناسب مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه فرايند تشكيل بلورهاي رسوب در داخل آب رخ داده واز چسبيدن آنها به ديواره ها جلوگيري شود. در اين حالت اصطلاحاً در آب پديده دانه برفي رخ داده وبلورهاي رسوب در آب تشكيل مي شود. با گذشت زمان به حجم هسته هاي اوليه افزوده شده وبلورهاي نرم خنثي ومعلق در آب كه خاصيت چسبندگي خود را از دست داده اند ظاهر مي شوند. همزمان موجباب تغييردر آرايش بلورين كربنا تهاي كلسيم فراهم شده و املاح كلسيتي كه خاصيت چسبندگي فراوان دارند به آرگونيت كه قدرت چسبندگي ندارند تبديل مي شوند. از طرفي ميدان مغناطيسي القاء شده در آب نيروي شديدي به پيوند هيدروژني وارد ساخته وبا غلبه برنيروي واندروالس تعداد مولكولهاي آزاد آب بشدت افزايش مي يابد كه بالا رفتن حلاليت آب را به دنبال دارد.
ضرورت كاربرد آب مغناطيسي :
1-در مصرف آب آبياري تا 30 درصد صرفه جويي نماييد.
2- محصولات كشاورزي خود را 10 تا 20 روز زودرس نماييد.
3- در مصرف كود تا 50 درصد صرفه جويي نماييد.
4- آفات كشاورزي را كنترل نموده ومقاومت گياه را دربرابر بيماريها بيشتر نمائيد.
5- خاك كشاورزي خود رااصلاح نمائيد.
6- با عبور آبهاي لب شور وEC بالا ازميدان مغناطيسي مي توانيد ازاين نوع آب براي آبياري استفاده نماييد.
7- كميت وكيفيت محصولات خود را افزايش دهيد.
1- در مصرف آب آبياري تا 30 درصد صرفه جويي نماييد:
الف : آب مغناطيسي شده سريعتر در خاك فرو مي رود ودر نتيجه كمترتبخيرمي شود.
ب: آّب مغناطيسيي به ازاء هرواحد آب آبياري مصرفي عمق بيشتري از خاك زراعي را خيس مي نمايد. زيرا درنتيجه تصفيه فيزيكي ، كشش سطحي آب كم شده وخاصيت خيس كنندگي آن به شدت افزايش يافته است. به اين ترتيب مي توان دورۀ آبياري وعمق نفوذ آنرا افزايش داد ودر مصرف آب صرفه جويي نمود.
پ: با مغناطيسي شدن آب در حين آبياري ، اصطلاحاً آب يونيزه شده وبه ذرات ميكروني رس چسبيده ومانع از فرار آب به اعماق خاك خصوصاً در خاكهاي سبك ومتوسط مي گردد.ودر نتيجه ظرفيت نگهداري آب در خاك افزايش مي يابد.
2-محصولات كشاورزي خود را 10 تا 20 روز زودرس نمائيد:
آب چاه و منابع آب زير زميني كه حاوي بيكربناتها ( سختي موقت ) مي باشد هنگام آبياري به علت تغيير در فشار ، دما وPH برروي لوله ها ، خلل وفرج خاك وريشه گياه رسوب نموده وموجب سفت شدن خاك ،كاهش عملكرد گياه وديررس شدن محصول آن مي گردد.
در اثر اعمال ميدان الكترومغناطيسي با پهناي باند وانرژي مناسب حلاليت آب آبياري بالاتر رفته وكشش سطحي آب تا 10 درصد كمتر مي گردد ، به طوريكه به گياه اجازه مي دهد تا رطوبت ومواد غذايي را بهتر وسريعتراز خاك جذب نمايد. با تسريع فرايند جذب، چرخه رسيدن موادمعدني به گياه نيز تسريع مي شود ومحصولات زودرس مي شوند.
3-در مصرف كود تا 50 درصد صرفه جويي نماييد:
با اعمال ميدان الكترومغناطيسي ثابت ومتغير به آب بر حلاليت آب افزوده شده وآب آبياري با حل نمودن فسفاتهاي نامحلول موجود در خاك ،پتاسهاي تثبيت نشده ،سيليكاتها ،ذرات كلوئيدي وانواع ريز مغذيها موجب فعال شدن نمك هاي خاك وافزايش جذب آنها توسط گياه وافزايش محصول خواهد شد.در نتيجه از نياز مصرفي كودها كم شده وبه همين دليل از شوري ثانويه خاكها كاسته مي شود ونياز به آبشويي به مرور زمان كمتر مي گردد.
4-آفات كشاورزي راكنترل نموده ومقاومت گياه را دربرابر بيماريها بيشتر نمائيد:
آفات گياهي نظير ويروسها ، باكتريها وقارچها در حدميكرون وداراي بارمنفي مي باشند. اين ريز جانداران جهت ادامه بقاء به كا تيونها نظير K+،Fe+² ، Ca+² ،Mg+² ، ²+Zn وابسته بوده وبه علت بار مخالف ، به كاتيونها جذب شده ورشد ونمومي نمايند.
با اصلاح آب آبياري وبا عبورآب از ميدان مغناطيسي قسمت عمده كاتيونها خنثي شده كه موجب كاهش فعاليت آفات گياهي مضر مي گردد، در نتيجه باعث كاهش چشمگير بيماريهاي گياهي مي شود .
در ضمن با جذب بيشتر آب و مواد غذايي مقاومت گياه نسبت به آفات و انواع بيماريها بيشتر شده و نياز به سمپاشي جهت كنترل آفات به نحو محسوسي كمتر مي گردد. به عبارت ديگر تعداد سمپاشي و ميزان سم مصرفي در هر وعده را مي توان كاهش داد و در هزينه توليد صرفه جويي نمود.
5-خاك كشاورزي خود را اصلاح نمائيد:
كاهش كمي و كيفي منابع آبي ، بطور طبيعي منجر به كاهش كيفيت خاك هاي زراعي شده به طوريكه بر دامنه وسعت آن هر روز افزوده مي شود . در نتيجه ضروري است با اصلاح آب آبياري و تغييرات صورت گرفته در مشخصات فيزيكي و شيميايي آن و با خنثي شدن بيكربناتها ، خاك نرم شده و از تشكيل كلوخه پيشگيري نموده و خاك نيز بهتر تهويه گردد.
در ضمن آب مغناطيسي اين توانايي را دارد تا نمك هاي موجود در خاك را در خود حل نمايد. تجربيات عملي بدست آمده در شمال درياي مازندران ثابت مي نمايد كه راندمان شستشوي نمك با استفاده از آب مغناطيسي تقريباً دو برابر بيشتر از آب معمولي است .
6- با عبور آبهاي لب شور و آبهاي با EC بالا از ميدان الكترومغناطيسي ، مي توانيد از اين نوع آب براي آبياري استفاده نماييد:‌
آبهاي لب شور و آبهاي با EC بالا به دو دليل براي آبياري گياهان مناسب نمي باشند :
اولاً: موجب رسوب نمك در ريشه گياه شده و باعث كاهش چرخش تغذيه سلولي

(cellular circulation ) گياه مي گردد.
ثانياً :‌موجب رسوب نمك ها در خاك شده كه افزايش سفتي خاك وكاهش نفوذپذيري آب در خاك را در پي دارد.
اگر آب لب شور در معرض ميدان مغناطيسي با پهناي باند و انرژي مناسب قرار گيرد، تشكيل لايه هاي سفت و سخت و گرفتگي خلل و فرج خاك را شاهد نخواهيم بود. اين مورد حتي طي آبياري مزارع كشاورزي در حوزه شمالي درياي مازندران كه مواد معدني موجود در آب به ppm 14000 نيز مي رسد انجام گرفته است و ثابت مي كند نه تنها اين روش مي تواند مورد استفاده قرارگيرد بلكه براي برخي از محصولات نيز الزامي مي باشد .
برا ي مثال ، در يك مزرعه ذرت كه با آب لب شور (EC بالا ) عبور داده شده از ميدان مغناطيسي آبياري شده بود نسبت به آبياري همين محصول با آب معمولي (EC پائين ) كه از ميدان مغناطيسي عبور داده نشده بود ميزان برداشت محصول حدود 45 در صد رشد را نشان داده است.
7 – كميت و كيفيت محصول خود را افزايش دهيد :
با تصفيه آب آبياري فرايند فتوسنتز تقويت شده و علائم كمبود مواد غذايي (زردي و رنگ پريدگي ، پژمردگي
و ...)مرتفع مي گردد ، برگها سبزتر شده و گياهان قوي تر و شاداب تري را با جذب بهتر ريز مغذيها ، كلسيم و منيزيم خواهيم داشت . در صد مواد جامد در دانه و ميوه نيزافزايش يافته ، سرعت جوانه زني و در صد سبز شدن و شكوفه دهي در درختان افزايش يافته و به علت محو لكه هاي كلسيمي د رآبياري باراني و باقي نماندن قطرات درشت بر روي برگها ، برگ سوزي متوقف مي شود. زمان ماندگاري محصولات نظير گوجه فرنگي ، سيب زميني و گلهاي زينتي بسيار بيشتر مي شود . رسيدن محصول همزمان شده و در صد ميوه هاي ريز و خراب بشدت كاهش مي يابد . محصولات يك دست تر و درشت تر مي شوند و ميزان كميت محصول بنا به نوع آن بين 15 الي 100 در صد افزايش مي يابد . كيفيت محصولاتي نظير كتان ، كنف و تنباكو به نحو محسوس افزايش يافته و مزه و طعم محصولات بهبود مي يابد.
نتيجه :
به كمك آبياري مغناطيسي ، به جهت مصرف كمتر كود ، بذر، سم وآب ، هزينه هاي توليد كاهش يافته وبا زودرس شدن محصول وقيمت فروش بالاتر،درآمد بيشتري عايد خواهد شد. در مناطق غيرسردسير امكان سه باركشت در سال نيز فراهم آمده و به اين ترتيب توليد اقتصادي وامكان استفاده بهينه از منابع محدود حاصل مي آيد.
براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.ntspco.com مراجعه فرمائيد

کلمات کلیدی :
تاثير آب مغناطيسي در صنعت كشاورزي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید