مشخصات آگهی دهنده

اخذمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
09933473702
توافقی
1401-10-14
1401-11-19
306 بار
11351568
تهران

اخذمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
آموزش سایر آموزشگاهها

اخذمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز

تعیین سطح مدرک از پردیس دانشگاهی
ارائه مدارک درسطوح:
معادل کاردانی:1سال سابقه+سواددیپلم
معادل کارشناسی:3سال سابقه+سوادکاردانی
معادل کارشناسی ارشد:5سال سابقه+سوادکارشناسی
معادل دکترا:10سال سابقه+سوادکارشناسی ارشد
کاربرد مدارک:
تقدیرنامه
تکمیل رزومه کاری
تجمیع دوره های آموزشی
بالابردن وجهه اجتماعی فرد
کمک به مدیرمسئولی ویافنی
کمک به اخذپروانه دربرخی اتحادیه ها
کمک به مهاجرت دربرخی کشورهای قابل پذیرش
کمک به ثبت شرکت دربرخی ادارت بنابه ضوابط داخلی
کمک به عضویت دربرخی تشکلها،انجمن هاومراکزخصوصی
کمک به استخدام وارتقا شغلی دربرخی شرکتهاوکارخانجات خصوصی بستگی به ضوابط داخلیشان
دریافت اطلاعات بیشتر
لطفا(اسم+سطح درخواستی+شهر)خودرابه 5000241150 فرستاده ومنتظرباشید.

کلمات کلیدی :
سیکل کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید