مشخصات آگهی دهنده

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات نرم
09126951019
توافقی
1400-02-30
1400-03-29
2452 بار
11328299
تهران

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات نرم
آموزش تدریس خصوصی

تدریس خصوصی تحقیق در عملیات نرم

آموزش تحقیق در عملیات نرم
با رویکرد مدلسازی مسئله
#SOR #PSM #OPERATION #RESEARCH #SOFT_OR
مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

مهندس وارسته

09126951019

تحقیق در عملیات نرم
رویکردهای ساختاردهی مسئله
تحقیق در عملیات
پارادایم ها ، روش شناسی ها و روش ها در علم مدیریت
پارادایم بهینه سازی، یادگیری، انتقادی
رویکرد ساختاردهی مسئله PSM
سیستم های نرم SSM
الگوریتم در سیستمهای نرم
تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک
استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه
JOURNEY MAKING
CATWOE
STRATEGIC CHOICE APPROACH
ROBUSTNESS ANALYSIS
COGNITIVE MAPPING
DRAMA THEORY AND CONFRONTATION ANALYSIS
GAME THEORY
INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING
IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS
MICMAC
ANP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)
DEMATEL

کلمات کلیدی :
آموزش تدریس خصوصی تحقیق در عملیات نرم

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید