مشخصات آگهی دهنده

تدریس خصوصی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
09126951019
توافقی
1400-02-30
1400-03-29
2176 بار
11328294
تهران

تدریس خصوصی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
آموزش تدریس خصوصی

تدریس خصوصی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

کلیات و مقدمات

ماتریس های تصمیم گیری و آماده سازی آنها

(نرمالیزه کردن و تعیین وزن معیارها)

تکنیک های ساده غیر جبرانی و جبرانی

SAW and TOPSIS

خانواده Electre

خانواده Promethee

روش های MAUT

(UTA and UTA Star)

AHP

ANP

روش Vikor

روش ها و تکنیک های نامتعارف در تصمیم گیری چند معیارهتدریس خصوصی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره

MCDM

MADM

MODMتدریس خصوصی تصمیم گیریهای چند معیاره در منزل و محل کار

مهندس وارسته

09126951019

کلمات کلیدی :
تدریس خصوصی تصمیم گیری چند معیاره

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید