مشخصات آگهی دهنده

جزوات كارشناسي ارشد پارسه ماهان سنجش
09195367497
توافقی
منقضی
1397-02-15
4002 بار
11269458

جزوات كارشناسي ارشد پارسه ماهان سنجش
آموزش كنكور

جزوات كارشناسي ارشد پارسه ماهان سنجش

جزوات كارشناسي ارشد پارسه ماهان سنجش فقط 25 هزار تومان
جزوات كارشناسي ارشد پارسه ماهان سنجش 25هزار تومانبله فقط ۲۵ هزار تومانارسال جزوه و بسته آموزشي به سراسر ايران در كمتر از 2 ساعت

09195367497

كليه جزوات به روز و با آخرين تغييرات كنكور 1390 مي باشد

جزوات كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد


- فروش كامل جزوات روانشناسي پارسه
- جزوات ارشد مهندسي صنايع - صنايع 90
- جزوات ارشد مهندسي صنايع - صنايع
- جزوات ارشد مهندسي صنايع-سيستم 90
- جزوات ارشد مهندسي فناوري اطلاعات 90
- جزوات ارشد مهندسي عمران 90
- جزوات ارشد مهندسي مكانيك 90
- جزوات ارشد مهندسي برق 90
- كارشناسي ارشد حقوق 90
- جزوات كارشناسي ارشد علوم اجتماعي 90
- جزوات كارشناسي ارشد تربيت بدني سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد 90
- ( ارشد عمران ) 90
-
- كارشناسي ارشد كامپيوتر 90IT
- جزوات كارداني به كارشناسي معماري90
- فروش جزوات كارشناسي ارشد و كارداني پارسه90
- جزوات آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد۱۳90
- كارشناسي ارشد مديريت زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد حقوق زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد ادبيات فارسي زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد علوم تربيتي (1) زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد علوم تربيتي (2) زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد زبان انگليسي زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد علوم اجتماعي زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد علوم سياسي زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد شيمي زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد زيست شناسي زير قيمت سنجش تكميلي - ماهان
- كارشناسي ارشد پرستاري زير قيمت سنجش تكميلي
- كارشناسي ارشد تربيت بدني زير قيمت- كارشناسي ارشد معماري
- كارشناسي ارشد MBA
- كارشناسي ارشد مديريت اجرائي+ مجموعه سوالات + آزمونها
- كارشناسي ارشد حسابداري+ مجمعه سوالات + استاندارد هاي حسابداري
- كارشناسي ارشد مهندسي برق كليه گرايشها
- كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(صنايه -صنايع ، سيستم بهره وري و سيستمهاي اقتصادي اجتماعي)+ آزمون ها
- كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)+ آزمون ها
- كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
- كارشناسي ارشد مجموعه رياضي(محض-كاربردي)
- كارشناسي ارشد مهندسي عمران
- كارشناسي ارشد صنايع غذائي
- كارشناسي ارشد مجموعه شيمي (محض-كاربردي)
- كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر(نرم افزار-هوش مصنوعي)+ آزمون ها
- كارشناسي ارشد مديريت كليه گرايشها(صنعتي دولتي كارآفريني فن آوري و...)+ مجموعه سوالات
- كارشناسي ارشد IT
- كارشناسي ارشد مجموعه فيزيك+ آزمون ها + جزوات دست نويس
- كارشناسي ارشد زبان انگليسي(مترجمي زبان- آموزش زبان)

+ مجموعه سوالات

- كارشناسي ارشد اقتصاد و علوم اقتصادي
- كارشناسي ارشد حسابداري
- كارشناسي ارشد جامعه شناسي
- كارشناسي ارشد روانشناسي
- كارشناسي ارشد ماماييكارداني به كارشناسي

- كارداني به كارشناسي برق الكترونيك- برق قدرت
- كارداني به كارشناسي كامپيوتر
- كارداني به كارشناسي معماري
- كارداني به كارشناسي عمران
- كارداني به كارشناسي حسابداري
- كارداني به كارشناسي مكانيك

09195367497


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت 15:9 توسط اليرز | يك نظر


جزوات كارشناسي ارشد
جزوات كارشناسي ارشد روان شناسي09196354700
جزوات كارشناسي ارشد روان شناسي (كليه مقاطع)

شامل دروس:
1-روانشناسي و علوم تربيتي 2
2-رولنشناسي مرضي و كودكان استثنايي
3-روانشناسي فيزيولوژيك وانگيزش و هيجان
4-روانشناسي رشد
5-روانشناسي باليني
6-آمار و روش تحقيق
7-زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي 2
8-علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
جزئيات بيشتر و توضيحات بيشتر درباره نحوه خريد: تماس با
www.arshd87.blogfa.com
جزوات كارشناسي ارشد موسسه ماهان و موسسه پارسه زير قيمت موسسه موجود است
كتب كارشناسي ارشد فني مهندسي انساني
شماره يك جزوات كارشناسي ارشد مهندسي برق90+كنكورهاي آزمايشي
شماره دو جزوات كارشناسي ارشدمجموعه مهندسي كامپيوتر شامل4 گرايش 90
شماره سه امنيت اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات (IT) 90شماره چهار جزوات كارشناسي ارشد مهندسي عمران 90 +مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
شماره پنج جزوات كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 90شامل چند گرايش+مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
شماره شش جزوات كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 90 شامل چند گرايش+مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
شماره هفت كارشناسي ارشد مهندسي شيمي90
شماره هشت جزوات كارشناسي ارشد فيزيك 90+مجموعه سوالات تدويني
شماره نه كارشناسي ارشد شيمي 90+مجموعه سوالات تدويني
شماره ده كارشناسي ارشد رياضي90
شماره يازده كارشناسي ارشد مديريت اجرايي 90
شماره دوازده جزوات كارشناسي ارشد حسابداري89
شماره سيزده جزوات كارشناسي ارشد مديريت شامل چند گرايش90
شماره چهارده كارشناسي ارشد علوم تربيتي يك90
شماره پانزده كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي90
شماره شانزده كارشناسي ارشد حقوق بين الملل سال 90
شماره هفده كارشناسي ارشد روانشناسي90
شماره هجده كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي و مترجمي90+مجموعه سوالات تدويني
شماره نوزده كارشناسي ارشد معماري90
شماره بيست كارشناسي ارشد مديريت طراحي شهري90
شماره بيست و يك كارداني به كارشناسي عمران90
شماره بيست و دو كارداني به كارشناسي معماري90

شماره يك
جزوات كارشناسي ارشد مهندسي برق89 +مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
1- آمار فني 2- الكترومغناطيس 3- الكترونيك 1و2 4- تجزيه و تحليل سيستم 5- رياضي مهندسي 6- زبان تخصصي 7- زبان عمومي 8- سيستم كنترل خطي 9- مدارهاي الكتريكي (جلد اول) 10- مدارهاي الكتريكي-جلد دوم 11-معادلات ديفرانسيل 12- بررسي سيستم‌هاي قدرت 13- ماشين هاي الكتريكي 1و2
+مجموعه سوالات چند سال اخير تدويني با پاسخ تشريحي
+سوالات بهمراه جواب چندين دوره كنكور آزمايشي

شماره دو
جزوات كارشناسي ارشدمجموعه مهندسي كامپيوتر شامل4 گرايش90
جزوات كارشناسي ارشدمجموعه مهندسي كامپيوتر شامل4 گرايش معماري كامپيوتر - هوش مصنوعي - نرم افزاريا الگوريتم و محاسبات
1 زبان انگليسي 2 محاسبات عددي 3 آمار و احتمالات 4 رياضي مهندسي 5 ساختمان گسسته 6 ساختمان داده‌ها 7 نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها 8 مدار منطقي 9 معماري كامپيوتر 10 سيستم عامل
دروس تخصصي معماري كامپيوتر
11 مدار الكتريكي 12 VLSI 13 الكترونيك ديجيتال 14 انتقال داده
دروس تخصصي هوش مصنوعي
11 مدار الكتريكي 12 طراحي الگوريتم‌ها 13 هوش مصنوعي
دروس تخصصي نرم افزار و الگوريتم ومحاسبات
11 كامپايلر 12 زبان‌هاي برنامه سازي 13 طراحي الگوريتم‌ها 14 پايگاه داده

شماره سه
امنيت اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات (IT) 90
شامل 4 گرايش تجارت الكترونيكي امنيت اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات (IT)
1-زبان تخصصي 2-ساختمانهاي گسسته 3-ساختمانهاي داده 4-طراحي الگوريتم 5-مهندسي نرم افزار 6-شبكه هاي كامپيوتري 7-اصول ومباني مديريت 8-اصول طراحي پايگاه داده ها 9-هوش مصنوعي 10-سيستمهاي عامل 11-معماري كامپيوتر

شماره چهار
جزوات كارشناسي ارشد مهندسي عمران 90+مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
1-تحليل سازه 2-مكانيك خاك3مقاومت مصالح 4زبان تخصصي5 زبان عمومي 6 مكانيك سيالات 7 معادلات ديفرانسيل 8رياضي عمومي 1و2 9 سازه‌هاي فولادي 1و210 سازه‌هاي بتني 1و2 11راه‌سازي و روسازي12هيدروليك 13پي‌سازي +مجموعه سوالات چند سال اخير تدويني با پاسخ تشريحي
+سوالات بهمراه جواب چندين دوره كنكور آزمايشي


شماره پنج
جزوات كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 90 شامل چند گرايش+مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
1 ـ طراحي اجزاء 2 زبان تخصصي3 ارتعاشات 4 كنترل اتوماتيك 5 استاتيك 6 ديناميك ماشين 7 مكانيك سيالات 8 ترموديناميك 9 ساخت و توليد جلد اول 10 ساخت و توليد جلد دوم 11 انتقال حرارت 12 مقاومت مصالح 13 رياضي مهندسي 14 معادلات ديفرانسيل 15 رياضي عمومي 1 16 رياضي عمومي 217 زبان عمومي18ساخت و توليد 1 19ساخت و توليد 2 +مجموعه سوالات چند سال اخير تدويني با پاسخ تشريحي
+سوالات بهمراه جواب چندين دوره كنكور آزمايشيشماره شش
جزوات كارشناسي ارشد مهندسي صنايع 90 شامل چند گرايش+مجموعه سوالات تدويني +كنكورهاي آزمايشي
جزوات كارشناسي ارشد مهندسي صنايع
1-زبان عمومي 2- زبان تخصصي 3-تحقيق در عمليات 4-آمارو احتمال مهندسي 5-كنترل موجودي 6-طرح ريزي واحدهاي صنعتي 7- سوالات بهمراه جواب چندين دوره كنكور آزمايشي
جزوات ارشد مهندسي صنايع سيستم اقتصادي و بهره وري
1-زبان عمومي2- زبان تخصصي3-تحقيق در عمليات4-آمارو احتمال مهندسي5-رياضي1 6 -رياضي2 7- برنامه نويسي كامپيوتر 8-تئوري هاي مديريت 9-سوالات بهمراه جواب چندين دوره كنكور آزمايشي

شماره هفت
جزوات كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 90
1-انتقال جرم و عمليات واحد 1و 2
2-مكانيك سيالات
3-مباني ترموديناميك
4-طراحي راكتور
5-انتقال حرارت 1و2
6-رياضيات كاربردي
7-زبان عمومي
8ـزبان تخصصي

شماره هشت
جزوات كارشناسي ارشد فيزيك 90
1- زبان عمومي
2- زبان تخصصي
3-فيزيك پايه 1و2و3
4- فيزيك مدرن (جديد)
5- ترموديناميك و مكانيك آماري
6- الكترومغناطيس
7- مكانيك تحليلي
8-مكانيك كوانتوم
9-خلاصه فرمولهاي فيزيك
10- رياضي فيزيك 1و2

شماره نه
كارشناسي ارشد شيمي 90
شيمي تجزيه ج1
شيمي تجزيه ج2
زبان تخصصي
شيمي معدني ج1
شيمي معدني ج2
شيمي فيزيك
شيمي آلي ج1
شيمي آلي ج2
زبان عموميشماره ده
كارشناسي ارشد رياضي90
1-زبان عمومي
2-زبان تخصصي
3- رياضي عمومي (1)
4- رياضي عمومي (2)
5- معادلات ديفرانسيل
6- امار و احتمالات
7- توابع مختلط
8- جبر (1)
9-جبر خطي
10- اناليز (1)
11- اناليز (2)
12- اناليز عددي

شماره يازده
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
1-زبان تخصصي 2-استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت3- دانش مسائل روز در زمينه مديريت موسسات توليدي خدماتي و طرحهاي عمراني 4-نظريه هاي عمومي مديريت

شماره دوازده
جزوات كارشناسي ارشد حسابداري90
1-زبان عمومي
2-زبان تخصصي
3-حسابداري مالي
4-حسابداري صنعتي جلد 1
5 حسابداري صنعتي جلد2
6-حسابرسي
7-رياضي وآمار

شماره سيزده
جزوات كارشناسي ارشد مديريت شامل چند گرايش90
1-زبان تخصصي
2-رياضيات
3-تئوريهاي مديريت
4-اقتصاد خرد وكلان
5-تحقيق در عمليات
6-مديريت مالي
7مديريت توليد
8آمار
9بازاريابي

شماره چهارده
كارشناسي ارشد علوم تربيتي يك90
كارشناسي ارشد علوم تربيتي يك
۱- علوم تربيتي ـ برنامه‌ريزي آموزشي
۲- علوم تربيتي ـ برنامه‌ريزي درسي
۳- تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش « تعليم و تربيت اسلامي‌»
۴- مديريت آموزشي
۵- علوم تربيتي ـ آموزش بزرگسالان
۶- علوم تربيتي ـ تحقيقات آموزشي
۷- علوم تربيتي ـ تكنولوژي آموزشي


شماره پانزده
كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي89
كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي
1- منابع آب و خاك
2- جغرافياي جمعيت – انساني
3- ژئومورفولوژي
4- آب و هوا شناسي
5- زبان تخصصي
6- فلسفه جغرافياشماره شانزده
كارشناسي ارشد حقوق بين الملل سال 90
كارشناسي ارشد حقوق بين الملل سال 90
كارشناسي ارشد حقوق بين الملل1-حقوق بين الملل خصوصي2-حقوق بين الملل عمومي3-حقوق تعهدات4-حقوق اساسي 5-متون فقه – متون حقوقي

شماره هفده
كارشناسي ارشد روانشناسي90
روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي
روانشناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان
علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
زبان تخصصي
آمار و روش‌هاي تحقيق
روانشناسي رشد
روانشناسي عمومي
روانشناسي باليني
زبان عمومي
روانسجي
آزمون‌هاي شناختي هوش و استعداد
09196354700

کلمات کلیدی :
جزوات كارشناسي ارشد پارسه ماهان سنجش

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید