مشخصات آگهی دهنده

مان ثبت نام آزمون ارشدوزارت علوم سال90
88373723-021/ 3238002 -0131/0141-3232543
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
769 بار
11257682
www.farhang-gostar.ir

مان ثبت نام آزمون ارشدوزارت علوم سال90
آموزش كنكور

مان ثبت نام آزمون ارشدوزارت علوم سال90


www.farhang-gostar.ir
به منظور آشنايي داوطلبان با شيوه، نوع و نمونه سوال هاي آزمون هاي وزارت بهداشت ، 14 مرحله آزمون مطابق با سرفصل هاي معرفي شده توسط وزارتخانه برگزار مي گردد. 7 مرحله اول براي آمادگي آنها براي نيمه اول سال (تربيت مدرس) و 7 مرحله دوم ويژه وزارت بهداشت مي باشد. زمانبندي آزمونهاي مرحله اي براي داوطلبين به شرح زير است:
سري اول آزمون
آزمون اول 21|8|89 25% اول مطالب
آزمون دوم 12|9|89 25%دوم مطالب
آزمون سوم 19|9|89 جامع 50% مطالب
آزمون چهارم 3|10|89 25% سوم مطالب
آزمون پنجم 17|10|89 25% چهارم مطالب
آزمون ششم 1|11|89 جامع 100%مطالب
آزمون هفتم 8|11|89 جامع 100%مطالب
سري دوم آزمون
آزمون هشتم 13|12|89 25% اول مطالب
آزمون نهم 27|12|89 25%دوم مطالب
آزمون دهم هفته دوم فروردين جامع 50% مطالب
آزمون يازدهم هفته چهارم فروردين 25% سوم مطالب
آزمون دوازدهم هفته دوم ارديبهشت 25% چهارم مطالب
آزمون سيزدهم هفته چهارم ارديبهشت جامع 100%مطالب
آزمون چهاردهم هفته دوم خرداد جامع 100%مطالب


برخي از قبولي هاي فرهنگ گستر نخبگان در سال 89:
فاطمه محمد خواه –رتبه 1 آموزش بهداشت
مينا محسني-رتبه 2 پرستاري ويژه
امير مهديزاده-رتبه 3 پروتز دندان
مهسا منشي پور-رتبه 3 پرستاري
مريم غلامعلي زاده-تغذيه اصفهان
اعظم احمدي-تغذيه اصفهان
شيرين صياد-پرستاري تهران
مهناز بخشي-مامايي ايران
زهرا روشندل-روانشناسي باليني
كافيه مومني – مامايي تبريز
سمانه پيشداد-بهداشت قزوين
مينا ميرزايي-بهداشت كرمان
و ...
براي كسب اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان با رتبه هاي برتر و كارشناسان گروه با شماره هاي 88373723 ـ 021 و 3238002 ـ 0131 و 3233351 ـ 0141 تماس بگيريد . جهت اطلاع به سايت www.farhang-gostar.ir مراجعه نماييد .
جزوات كارشناسي ارشد مامايي ـ جزوات كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي ـ جزوات كارشناسي ارشد ميكروب شناسي ـ جزوات كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست فناوري پزشكي ( بيوتكنولوژي ) ـ جزوات كارجشناسي ارشد نانوتكنولوژي ـ جزوات كارشناسي ارشدخون شناسي ( هماتولوژي ) ـ جزوات كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط ـ جزوات كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ـ جزوات كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي ـ جزوات كارشناسي ارشد فيزيولوژي ـ جزوات كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشت درماني ـ جزوات كارشناسي ارشد ژنتيك انساني ـ جزوات كارشناسي ارشد سم شناسي ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش ميكروب ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش سلولي مولكولي ـ جزوات كارشناسي ارشدزيست شناسي گرايش بيوشيمي ـ جزوات كارشناسي ارشدزيست شناسي گرايش ژنتيك ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش زيست جانوري ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش زيست گياهي ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش بيوفيزيك ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش بيوتكنولوژي جزوات كارداني به كارشناسي اطاق عمل ، جزوات كارداني به كارشناسي هوشبري ، جزوات كارداني به كارشناسي علوم آزمايشگاهي ، جزوات كارداني به كارشناسي راديولوژي ،

کلمات کلیدی :
مان ثبت نام آزمون ارشدوزارت علوم سال90

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید