مشخصات آگهی دهنده

جزوات درسي رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي
09353971986
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
809 بار
10120741

جزوات درسي رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي
آموزش كتابهاي آموزشي

جزوات درسي رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي

جزوات درسي رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير تهران
از سري جزوات درسي دانشگاه امير كبير ، جزوات زير كه توسط اساتيد اين دانشگاه تدريس مي شود براي فروش تهيه شده است . ليست جزوات بشرح زير است :

4000تومان رياضي 1 – دكتر بيدآباد
4000تومان رياضي 2 – دكتر بيدآباد
4000تومان معادلات - دكتر راعي
4000تومان رياضي مهندسي – دكتر كراري
5000تومان الكترونيك 1 – دكتر كاشي
5000تومان الكترونيك 2 – دكتر كاشي
4000تومان مدار 1 – دكتر عابدي
4000تومان مدار 2 – دكتر كراري
4000تومان مخابرات 1 – دكتر محمدي
4000تومان مخابرات 2 – دكتر امين داور
4500تومان ماشين هاي الكتريكي 1 – دكتر مغاني
4000تومان ماشين هاي الكتريكي 2 – دكتر قره پتيان
4000تومان ماشين هاي الكتريكي 3 – دكتر قره پتيان
5000تومان ميدان امواج - دكتر معيني
4000تومان فيزيك الكترونيك – دكتر غفوري فرد
4000تومان كنترل خطي – دكتر طالبي
4000تومان الكترونيك صنعتي – دكتر فتحي
4000تومان تجزيه و تحليل سيگنال و سيستم ها – دكتر آقايي نيا
4000تومان مدار مخابراتي – دكتر عبدي

[email protected]

کلمات کلیدی :
جزوات درسي رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید