مشخصات آگهی دهنده

طراحی نرم افزار اختصاصی و برنامه نویسی اپلیکیشن تخصصی
02188851077
توافقی
1401-04-04
1401-06-10
747 بار
11327904

اصول طراحی وب سایت چیست؟
کامپیوتر ساير خدمات

اصول طراحی وب سایت چیست؟

همانطور که درمقالات قبلی گفته شد،داشتن وب سایتی باطراحی مناسب متواندعاملی برای پیشرفت درکسب وکارشود.برای این که بتوانیدترافیک وب سایت خودراافزایش داده و کسب وکارخود رارونق بخشید بایداین نکات رادرطراحی وب سایت خودرعایت کنید.پس به نکات زیردقت کرده وقبل ازصرف هزینه برای رفع مشکلات بعدازطراحی وب سایت،آنهارادرفرآیند طراحی وب سایت خودپیاده کنیدتاهم درزمان وهم دروقت صرفه جویی کرده باشید.

گرافیک
1.دراین مورد بایدبگوییم که”کوچک فکرکنید”یعنی حدود10تا12کیلو بایت برای هرتصویر.سعی کنید درطراحی وب سایت خودازتصاویر کم حجم وکوچک استفاده کنیدتاسرعت لودشدن صفحه پایین نیاید.تصاویربزرگ،یکی ازاصلیترین دلایل پایین آمدن سرعت لودشدن صفحه است.سرعت پایین لودشدن صفحه،یعنی هدردادن زمان بازدیدکننده،که مسلماً هربازدیدکننده ای میخواهددرکوتاه ترین زمان ممکن به آنچه نیازدارد دست پیداکند.پس درنتیجه آن ترک وب سایت شماتوسط بازدیدکننده خواهدبود.

2.همیشه ازگرافیک هایی استفاده کنیدکه بامحتوای شماتناسب وهماهنگی داشته باشد.ازتصاویروگرافیک هایی استفاده کنید که به متون،محتوا،مطالب وزمینه کاری شمامرتبط باشد. تصاویروگرافیک های طراحی شده،ازعناصری هستند که طراحی وب سایت شما راتشکیل میدهندومیتوانندمحتوای شمارابخوبی شرح داده وبه نمایش دربیاورند،که این به تفهیم ودرک بهترمحتوا ومطالب داخل وب سایت،بسیارکمک میکند.

3.ازتصاویرمتحرک،چشمک زن ومتغیراستفاده نکنید.ویاتاحدامکان ازآنهابسیارکم استفاده کنید.مطالعات متعددی که درسالهای اخیرانجام شده،نشان میدهدکه تصاویرچشمک زن در طراحی وب سایت برای بازدیدکنندگان آزاردهنده ومزاحم هستند.درحقیقت طبق مطالعاتی که رویک گروه ازمرورگرهاانجام شد،مشاهده شدکه بسیاری ازآنها برای اینکه بتوانندبقیه مطالب ومحتوای داخل وب سایت رابخوانند،بطورخودکار وفیزیکی ازنشان دادن ویاحتی بازکردن این تصاویرموجوددرطراحی وب سایت،صرف نظرمیکنند.

فونت
4.درطراحی وب سایت خودبرای هدینگ ها ازفونتSerif وبرای متون داخل وب سایت ازSans-Serif استفاده کنید.فونتهای Sans-Serif برای مطالعه متون درصفحات اینترنت بسیارراحتتراز فونتهای دیگرهستند.

5.اندازه فونتها رامحدودکنید.یکی ازبهترین راه هابرای اینکه نشان دهیدکه طراحی وب سایت شمابسیارابتدایی انجام شده، آن است که اندازه فونتهای متون داخل وب سایت رامکرراً عوض کنید.البته این غیرممکن نیست،شما میتوانیدازهزاران اندازه فونت استفاده کنید.امااستفاده از2ویاحداکثر3سایزمختلف فونت ومحدودکردن اندازه متون وب سایت به آن سایزها، خواندن مطالب وب سایت راآسوده تروطراحی وب سایت شما راحرفه ای ترنشان میدهد.

تبلیغات
6.برروی تبلیغات داخل وب سایت وتعداد آنهاکنترل داشته باشید.بازدیدکنندگان شمابرای دیدن تبلیغات به وب سایت شمانمی آیند.آنهابرای محتوای وب سایت شمامی آیند.اگر تبلیغات داخل وب سایت سرتاسرمحتوا رابپوشاند،بازدیدکنندگان بدون تلف کردن وقت،از وب سایت شماخارج میشوند.البته بسیارمهم است که از وب سایت خودکسب درآمد کنید،اما اگرتبلیغات بیش ازحد وب سایت شما،بازدیدکنندگان راازآن دورکند،شما پول خودرانیز ازدست خواهید داد.

7.تمامی تبلیغات داخل وب سایت راکوچک،بدون چشمک زدن ویاتحرک قراردهیدوتبلیغاتی رادروب سایت قراردهیدکه بامحتوای شمامرتبط باشد.اینکه میتوانید درداخل وب سایت خودتبلیغات کنید،کاملاًواضح و روشن است.امابه این معنانیست که حتماًبایددرطراحی وب سایت خود،تبلیغ قراردهید.تنها درصورتیکه محتوای شمابرای بازدیدکنندگان وخوانندگان جذاب باشدوباچیزیکه آنها میخواهندارتباط داشته باشد،آنگاه برروی تبلیغات کلیک خواهندکرد.

خوانندگان رامدنظربگیرید.
8.صفحات وب سایت خودرادرمرورگرهای متفاوت امتحان کنید.طراحی وب سایتی که فقط برروی مدرنترین مرورگر کارکرده وبه نمایش درآید،آزاردهنده خواهدبود.زیراهرکسی نمیتواند وب سایت شمارا مشاهده کند.واین بشدت ترافیک وب سایت شماراکاهش میدهدوبازدیدکنندگان رادفع خواهدکرد.طراحی وب سایت خودراطوری انجام دهیدکه عموم مردم بتوانند آن راببینند.

9.محتوایی بنویسیدکه مردم وبازارهدف شمامیخواهد.مگراینکه قصدبراین داشته باشید که وب سایت رابرای خودتان طراحی کنید،اگربه اینگونه است،پس چراآن رادراینترنت منتشرمیکنید؟ازمتناسب بودن محتوای وب سایت بانیازهای خوانندگان وبازدیدکنندگان،اطمینان حاصل کنید.چیزی بنویسیدکه آنها قصدخواندن آن راداشته باشند

کلمات کلیدی :
راه اندازی وب سایت طراحی وب سایت بهینه سازی وب سیات سئو وب سایت پشتیبانی وب سایت خدمات وب سایت طراحی نرم افزار برنامه نویسی نرم افزار طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن طراحی سایت سئو سایت طراحی وب سایت ارزان طراحی وب سایت شرکتی طراحی وب سایت شخصی طراحی وب سایت حرفه ای طراحی وب سایت ریسپانسیو طراحی وب سایت واکنش گرا طراحی وب سایت پیشرفته بازاریابی اینترنتی تبلیغات اینترنتی خدمات هاست خدمات دامین مشاوره وب سایت پیاده سازی وب سایت برنامه ریزی وب سایت آموزش تخصصی وب سایت مقالات تخصصی وب سایت وب سایت وان طراحی وب سایت تجاری طراحی وب سایت فروشگاهی طراحی وب سایت دانشگاهی طراحی وب سایت دولتی طراحی وب سایت خصوصی طراحی وب سایت خاص طراحی وب سایت صنفیخدمات هاستWeطراحی وب سایت بهینه سازی وب سایت سئو وب سایت خدمات وب پشتیبانی وب سایت طراحی نرم افزار برنامه نویسی اپلیکیشن راه اندازی وب سایت توسعه وب

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید