مشخصات آگهی دهنده

نرم افزار صندوقهاي قرض الحسنه اعتماد
22322722
توافقی
1403-03-20
1403-04-19
1675 بار
11269033
سیدخندان ، خیابان خواجه عبدالله انصاری

نرم افزار صندوقهاي قرض الحسنه اعتماد
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزار صندوقهاي قرض الحسنه اعتماد

نرم افزار بانكداري وحسابداري
(صندوقهاي قرض الحسنه)

• ثبت مشخصات افراد حقيقي و حقوقي (اطلاعات شناسنامه اي و شركتي)
• معرفي حسابهاي جاري ، حسابهاي پس انداز با استفاده از مشخصات ثبت شده
• ثبت مسدودي دستي و حسابهاي اداره شده
• معرفي انواع سپرده (عادي ، كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت و با نرخ سود سپرده و مدت سپرده)
• معرفي حسابهاي پس انداز همراه با نوع سپرده
• محاسبه سود سپرده بصورت روز شمار و ماهانه
• معرفي انواع تسهيلات با نرخ تسهيلات و درصد جريمه ديركرد ، پاداش زود پرداخت
• ثبت سرفصلهاي معوقه و سر رسيد شده تسهيلات براي انواع وام
• حسابداري در سه سطح كل ، معين و تفصيلي
• تعيين ارقام سطوح حسابداري
• تعريف سر فصل هاي درآمدهاي محقق شده و درآمد هاي آتي
• ثبت سريال دفترچه هاي پس انداز ، اقساط وام و دسته حوا له ها جهت كنترل اسناد
• ثبت سريال چكهاي دريافتي حسابهاي بانكي جهت كنترل چكهاي صادر شده
• معرفي وامها بصورت بدون كارمزد ، كارمزدي ، قرض الحسنه ، تقسيط و رأسي
• ثبت مشخصات ضامن و معرف وامها
• ثبت نمونه امضاء و عكس با دستگاه وب كم و اسكنر جهت كنترل در موقع پرداخت وجوه
• تعيين بودجه وامهاي پرداختني براي ماههاي آينده و كنترل آن درموقع تعيين نوبت وام
• ثبت دريافت و پرداخت نقدي حسابها ، هزينه و درآمدها همراه با مشخصات پرداخت كننده و دريافت كننده ، كد رهگيري
• پر فراژ سندهاي دريافتي و پرداختي همراه با طراحي پرفراژ
• ثبت ، اعلام وصول و برگشت بروات (چكها و حواله ها )
• ثبت سند حسابداري بصورت تراز و باز در سطوح تعريفي
• جابجايي و برگشت اقساط وامهاي دريافتي بعداز بروزآوري و بستن حسابهاي روزانه
• تقسيم سود در پاِيان سال جهت تعاوني هاي اعتبار
• گردش حسابها ي جاري و پس انداز همراه با حسابهاي اداره شده
• گزارش وام پرداختي همراه با اقساط دريافتي
• وامهاي پرداختي از تاريخ تا تاريخ خاص
• گزارش وام هاي پرداختي برحسب نوع وام پرداختي
• گزارش اقساط معوقه وامها همراه با تعداد اقساط معوقه ، مبلغ معوقه ، نام و آدرس ضامن و نام معرف
• گزارش مبالغ حسابهاي اداره شده براي پرداخت وام و اقساط واريز شده به حساب بابت دريافت وام هاي پرداختي از حسابهاي اداره شده
• گزارش وامهاي داراي مانده و تسويه شده
• گزارش سوابق وام گيرنده و ضامن
• گزارش اسناد ضمانت نزد صندوق و عودت شده با ذكر دريافت كننده اسناد ضمانت
• گزارش سند هاي باز (سندهايي كه در موقع ثبت تراز نبوده اند)
• گزارش سندهاي ثبت شده از تاريخ خاص تا تاريخ خاص
• گزارش واريز سودها به حسابهاي پس انداز
• گزارش دريافت و پرداخت صندوقداران همراه با مانده صندوقداران
• گزارش دريافت و پرداخت نقدي و غير نقدي صندوق
• گزارش حسابهايي كه در روز جاري داراي گردش مي باشند همراه با مبالغ دريافتي و پرداختي
• گزارش تعداد اسناد ثبت شده در روز همراه با مبلغ بدهكار و بستانكار
• گزارش چكهاي وصول شده ، برگشت خورده و عودت شده
• گزارش چكهاي دريافتي و حواله هاي واريزي
• گزارش تراز حسابداري در سه سطح كل ، معين و تفصيلي
• گزارش دفاتر حسابداري در سه سطح كل ، معين ، تفصيلي و روزنامه
• گزارش 4 ، 6 ، 8 و 10 ستوني در سطح سرفصل كل
• گزارش سند روزانه در سطح سر فصل هاي كل و سرفصل هاي معين
• گزارش مبالغ مسدود شده دستي از حسابهاي پس انداز و جاري
• قرعه كشي حسابها بصورت روز شمار برحسب تاريخ افتتاح ، حداقل موجودي و نحوه امتياز دهي
• گزارش متوسط موجودي حساب در محدوده خاص جهت تخصيص وام
• گزارش حسابهاي افتتاح شده ، مسدودشده در يك محدوده خاص
• گزارش سندهاي حذف شده و اصلاح شده توسط صندوقداران
• صدور سند حسابداري براي هر روز كاري و محاسبه سودهاي دريافتي وامهاي تقسيطي وارسي
• گزارش مانده حسابهاي جاري و پس انداز و وامها داراي مغايرت با دفاتر حسابداري
• بستن حسابها موقت در پايان سال و صدور سند حسابداري به سرفصل سود و زيان به صورت خودكار
• صدور سند اختتاميه و ايجاد سال مالي و صدور سند افتتاحيه جهت سال مالي جديد بصورت خودكار
• ارسال اطلاعات بصورت متني و جدولي براي مراكز و ارگانهاي رسمي و دولتي
• دريافت اطلاعات بصورت متني و جدولي و اعمال آنها در سندهاي حسابداري پس از رويت و تاييد
• تعيين محدوده فعاليت و سطوح دسترسي كاربران به عمليات و اطلاعات
• پشتيبان گيري از اطلاعات بصورت عادي و فشرده در نرم افزار مديريت
• بازيابي اطلاعات از فايل هاي عادي و فشرده در نرم افزار مديريت
• تنظيم نرم افزار جهت پشتيبان گيري روزانه و تعيين مدت نگهداري آن
• طراحي چاپ دفترچه اقساط با فرم و بدون فرم
• طراحي چاپ دفترچه پس انداز بصورت خطي و تعيين تعداد خطوط هر صفحه همراه با چاپ مشخصات صاحب حساب
• ايجاد شكل دلخواه گزارش و امكان نگهداري آن

www.etemaadsystem.com

کلمات کلیدی :
نرم افزار صندوقهاي قرض الحسنه اعتماد

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید