مشخصات آگهی دهنده

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پرمصرف و تخصصی
021 - 33915190 - 33922896 09121025160
توافقی
1397-09-22
1397-10-22
1822 بار
11339220

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پرمصرف و تخصصی
صنعت مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پرمصرف و تخصصی

شرکت مدیران شیمی با پشتوانه یک دهه تجربه در زمینه واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پرمصرف و تخصصی از کمپانی های معتبر جهان شاملMerck,Sigma-aldrich,Carloerba,Scharl au,Acros,AlfaAesar,Daejung آماده دریافت کلیه سفارشات از شما مشتریان محترم می باشد.

آب اکسیژنه – 5/2 لیتری

آلفا نفتول – 250 گرمی

آلفا نفتیل امین – 100 گرمی

آلومینیوم سولفات 6 آبه – 1 کیلویی

آلومینیوم نیترات بدون آب - 1 کیلویی

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی

آمونیاک 25% – 2/5لیتری

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) – 1 کیلویی

آمونیوم استات – 1 کیلویی

آمونیوم آیرونII سولفات – 1 کیلویی

آمونیوم ایرون III سولفات

آمونیوم سولفات – 1 کیلویی

آمونیوم کربنات – 250 گرمی
آمونیوم بی کربنات – 5 کیلویی

اتیل استات – 2/5 لیتری

آمونیوم کلراید – 5 کیلویی

آمونیوم مونو و انادات – 100 گرمی

آمونیوم نیترات – 1 کیلویی

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه – 1 کیلویی

دی آمونیوم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

آمونیوم دی هیدروژن فسفات – 500 گرمی

آمینو آنتی پیرین – 10 گرمی

آمینو نفتول سولفونیک اسید – 250 گرمی

آلیزارین رد – 100 گرمی

آنیلین – 1 لیتری

آیرون II کلرید 4 آبه – 1 کیلویی

آیرون II سولفات 7 آبه - 1 کیلویی

آیرون III نیترات –1 کیلویی

اتانول (الکل اتیلیک)–2/5 لیتری

اتیلن گلیکول–2/5 لیتری

اتیل آمین هیدروکلراید – 250 گرمی

اتیل متیل کتون–2/5لیتری

استارچ (نشاسته) – 1 کیلویی

استیل استون – 1 لیتری

استوفنون- 1 لیتری

استن–2/5لیتری

استونیتریل (کرماتوگرافی) –2/5 لیتری

اسپکتروملت A14 کمک ذوب- 1 کیلویی

اسپکتروملت A10 کمک ذوب - 1 کیلویی

اسید استیک گلاسیالpa – 2،5 لیتری

اسید اولئیک – 1 لیتری

اسید اسپارتیک – 1 کیلویی

اسید اگزالیک 2آبه – 1 کیلویی

اسید اوریک – 100 گرمی

اسید پریودیک – 100 گرمی

اسید بنزوئیک – 1 کیلویی

اسید بوریک – 5 کیلویی

اسید تارتاریک – 1 کیلویی

اسید تیوگلیکولیک – 1 لیتری

اسید پیکریک– 500 گرمی

اسید سولفوریک –2/5 لیتری

اسید سالسیلیک – 100 گرمی

اسید سولفو سالسیلیک – 1 کیلویی

اسید سولفانیلیک – 100 گرمی

اسید سالیسیلیک – 1 کیلویی

اسید سیتریک – 5 کیلویی

اسید فسفریک – 2/5 لیتری

اسید فلوریدریک –2/5 لیتری

اسید فورمیک – 2/5 لیتری

اسید فتالیک – 1 کیلویی

اسید فیتیک - 25گرمی

اسید گلوتامیک – 100 گرم

اسید لاکتیک –2/5 لیتری

اسیدهیدروکلریک – 2/5لیتری ( اسید کلریدریک )

اسید نیتریک –2/5لیتری

اسید متا فسفریک – 500 گرمی

اسید مالئیک – 1 کیلویی

استایرن – 1 لیتری

استامید – 100 گرمی

اریوکروم بلک تی – 100 گرمی

اکسیداز – 10 گرمی

اکسید مس – 50 گرمی

ال سیستنین هیدرو کلراید – 25 گرمی

ال پرولین – 10 گرمی

ال آلانین – 25 گرمی

ال آرژنین – 100 گرمی

ال آرابینوز – 25 گرمی

اریکروم بلک تی – 25 گرمی

اکریل آمید – 500 گرمی

اورانیل استات – 100 گرمی

ان آمیل الکل – 2/5 لیتری

انتلان - 500 میلی

ان پنتان – 1 لیتری

ان هپتان – 1 لیتری

ان نفتیل آمین – 100 گرمی

ان هگزان –2/5 لیتری

آنتراسین – 100گرمی

اوره مرک آلمان – 1 کیلویی

اورنج جی – 25 گرمی

ائوزین بلو – 100 گرمی

ایزوبوتیل متیل کتون –2/5 لیتری

ایزو آمیل الکل –2/5 لیتری

ایزو بوتانل – 1 لیتری

ایزو پروپیل الکل – 2.5 لیتری

ایندول – 100 گرمی

ایندول استیک اسید – 100 گرمی

ایندول بوتیریک اسید – 10 گرمی

ایندیم کلراید – 10 گرمی

اورسینول – 5 گرمی

باریم کلراید 2 آبه – 1 کیلویی

باریم پراکساید – 1 کیلویی

باریم استات – 1 کیلویی

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید – 5 گرمی

باریم سولفات – 5 کیلویی

بافر PH1 – 1 لیتری

برم – 1 لیتری

برومو تیمول بلو -25 گرمی

بروسین سولفات – 25گرمی

برموفنل بلو – 25 گرمی

برموکروزول گرین – 5 گرمی

برومو کروزول رد – 5 گرمی

بنزوئیل پر اکساید – 250 گرمی

بنزیل سولفونیل کلراید – 500 گرمی

بنزیل الکل – 2.5 لیتری

برومید پتاسیم – 1 کیلویی

برومو بنزن – 250 میلی لیتری

1- بوتانل – 2/5لیتری

2- بوتانل -2/5 لیتری

بوتیل هیدروکسی تولوئن(BHT ) دارویی – 1 کیلویی

بوتیل استات – 2/5 لیتری

بوتیل الکل – 2.5 لیتری

بورسین – 25 گرمی

بنزآلدئید –2/5 لیتری

بنزوفنل – 250 گرمی

بتا نفتول – 1 کیلویی

بی فنیل امید – 1 کیلویی

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 100 گرمی

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات – 25 گرمی

تترا متیل بنزودین – 1 لیتری

تترا هیدروفوران –2/5 لیتری

ترایتون X100 – 1 لیتری

تری کلرو استیک اسید – 1 کیلویی

تری فنیل تترازولیوم کلراید – 10 گرمی

تری اتانول آمین – 2.5 لیتری با خلوص 99.9%

تری اتیل آمین – 2.5 لیتری

تریپان بلو – 5 گرمی

تریپسین – 100 گرمی

تلوریت پتاسیم – 25 گرمی

تولوئن –2/5 لیتری

تویین20 – 1 لیتری

تویین 80 – 1 لیتری

تیامین – 250 گرمی

تیتانیوم دی اکساید – ا کیلویی

تیترازول بافر 4 – آمپول

تیترازول بافر 7 – آمپول

تیترازول سود 1 نرمال – آمپول

تیترازول سود 1/0 نرمال - آمپول

تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال – آمپول

تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال – آمپول

تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال – آمپول

تیترازول ید 1،. نرمال – آمپول

تیترازول EDTA 1/0 نرمال – آمپول

تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال – آمپول

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال – آمپول

تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال

تیو سیانات امونیوم – 1 کیلویی

تیمول بلو – 25 گرمی

تیوسیانات جیوه – 25 گرمی

پارافین – 2/5 لیتری

پارانیتروآنیلین – 1 کیلویی

پیرازین – 100 گرمی

پنتا اکسید فسفر – 1 کیلویی

پتاسیم هیدرواکساید – 1 کیلویی

پترولیوم بنزن – 5 لیتری

1- پروپانل – 2/5 لیتری

2- پروپانل – 2/5 لیتری

پتاسیم دی کرومات – 1 کیلویی

پتاسیم کرومات – 1 کیلویی

پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات – 250 گرمی

پتاسیم پرمنگنات – 1 کیلویی

پتاسیم پرمنگنات pa – 250 گرمی

پتاسیم پریدات – 10 گرمی

پتاسیم سیترات – 5 کیلویی

پتاسیم پرسولفات – 1 کیلویی

پتاسیم کرومات – 250 گرمی

پتاسیم کرومات - 1 کیلویی

پتاسیم کلراید – 1 کیلویی

پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) – 100گرمی

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه – 1 کیلویی

پتاسیم اگزالات هیدرات – 1 کیلویی

پتاسیم دی هیدروژن فسفات – 1کیلویی

پتاسیم کربنات – 1کیلویی

پتاسیم سولفات – 1کیلویی

پتاسیم نیترات – 1کیلویی

پتاسیم هگزاسیانوفرات – 1 کیلویی

پتاسیم هیدروژن فتالات – 250 گرمی

پتاسیم هیدروژن کربنات –1 کیلویی

پتاسیم یدات – 500 گرمی

پتاسیم یدید – 250 گرمی

پرولین – 10 گرمی

پلی اتیلن گلایکول6000 – 1 کیلویی

پروپیلن گلیکول – 1 لیتری

پودر مس – 250 گرمی

دی اتیل اتر – 5 لیتری

دی اتیل امین – 1 لیتری

دی استیل منوکسیم – 100 گرمی

دی اکسان – 1 لیتری

دی اکسید سلنیوم – 50 گرمی

دی کرومات امونیوم – 1 کیلویی

دی کلرومتان – 2/5 لیتری

دی متیل سولفواکساید – 1 لیتری

دی متیل سولفوکساید دوتره – 100 میلی لیتری

دی متیل فرمامید – 2/5 لیتری

سدیم تیو سولفات – 2/5 کیلویی

دی متیل گلی اکسیم – 100 گرم

دی نیترو فنیل هیدرازین – 25 گرمی

دی سولفین بلو – 25 گرمی

دی سدیم هیدروژن فسفات – 5 کیلویی

دی فنیل آمین – 100 گرمی

رایت – 25 گرمی

روغن صدر – 500 میلی

روغن امرسیون – 100 میلی

روغن سیلیکون – 100 میلی

روی سولفات – 1 کیلو

روی – 1 کیلویی

روی نیترات – 250 گرمی

رزورسینول – 100 گرم

زایلن سیانول – 5 گرمی

زیر کونیوم دی اکساید – 250 گرمی

زیرکونیوم سیلیکات – 1 کیلویی

ژلاتین – 1 کیلویی

ساکاروز – 1 کیلویی

ستاولن – 100 گرمی

ستیل الکل – 20 کیلویی

سدیم ازاید – 100 گرمی

سدیم استات – 1 کیلویی

سدیم ارسنیت – 1 لیتر

سدیم پتاسیم تارتارات – 1کیلویی

سدیم پرومید – 1 کیلویی

سدیم بوروهیدرید – 100 گرم

سدیم بی کربنات – 500گرمی

سدیم سولفید – 1 کیلویی

سدیم بنزوات – 25 کیلویی

سدیم دی کرومات – 1 کیلویی

سدیم پرسولفات – 1 کیلویی

سدیم پیرو فسفات – 1 کیلویی

سدیم تترابورات10 ابه – 1 کیلویی

سدیم پراکسید – 100 گرمی

سیلیکاژل TLC1 – 3 بسته

سدیم دی هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

سدیم دی تیونیت – 500 گرمی

دی سدیم هیدروژن فسفات – 1 کیلویی

سدیم دودسیل سولفات – 1 کیلویی

سدیم سولفات10 آبه – 5/2 کیلویی

سدیم سولفیت – 1 کیلویی

سدیم لاکتات50% – 2.5لیتری

دی سدیم ساکسینات – 100 گرمی

تری سدیم سیترات 10 آبه – 1 کیلویی

تری سدیم فسفات – 1 کیلویی

دی سدیم اگزالات – 1 کیلویی

سدیم فلوراید – 1 کیلویی

سدیم کربنات – 1 کیلویی

سدیم کلراید نمک – 1 کیلویی

سدیم متا پریدات – 50 گرمی

سدیم نیترات – 1 کیلویی

سدیم نیتریت- 1 کیلویی

سدیم هیدروکسید (سود) – 1 کیلویی

سرب استات – 1 کیلویی

سدیم یدید – 250 گرمی

سرب نیترات – 1 کیلویی

سرب اکساید – بسته 5 کیلویی

سریم فلوراید – 100 گرمی

سولفولان – 250 میلی لیتری

سیکلو هگزانون – 2.5 لیتری

سیلیکاژل – 1 کیلویی

سیلیسیم کربید BDH – 500 گرمی

فایکول – 5 گرمی

فرمالین – 2/5 لیتری

فروکتوز – 100 گرمی

پتاسیم هگزا سیانو فرات – 1 کیلویی

فلوکسین B – 10 گرمی

فنانترولین – 25 گرمی

اورتو فنانترولین کلراید – 10 گرمی

فنل – 1 کیلو

فنل فتالین – 100 گرمی

فنیل آنالین – 25 گرمی

فنیل هیدرازین هیدروکلراید – 100 گرمی

فوشین بازیک – 100 گرمی

فوشین اسیدی – 25 گرمی

فرکتوز – 1 کیلویی

فورفورال – 1 لیتری

قلع پودر – 10 گرمی

کادمیوم سولفات – 100 گرمی

کادمیوم استات 2 ابه- 100 گرمی

کارل فیشر – 1 لیتری

کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) – 100 گرمی

کلسیم استات – 1 کیلو

کلسیم هیدروژن فسفات – 500 گرمی

کلسیم اکساید – 500 گرمی

کلسیم فلوراید – 250 گرمی

کلروفرم – 2/5 لیتری

کلروفرم دوتره – 25 میلی لیتری

کینولین – 1 لیتری

کلرید فریک 6 ابه – 250 گرمی

کلرو بنزن – 1 لیتری

کلرید استرانسیوم 6 آبه –250 گرمی

کلرید آلومینیوم – 1 کیلویی

کلرید اهنIII 6 آبه – 1 کیلو

کلرید باریم – 1 کیلویی

کلرید روی – 1 کیلویی

کلرید زیرکونیوم – 250 گرمی

کلرید سدیم – 1 کیلویی

کلرید سرب – 100 گرمی

کلرید مس II – 1 کیلویی

کلرید طلا – 1 گرمی

کلرید کلسیم – 1 کیلویی

کلرید لیتیوم – 100 گرمی

کلرید کروم II – 500 گرمی

کلرید کبالت II – 100 گرمی

کلرید نیکل – 250 گرمی

کلرید منگنز – 1 کیلویی

کلرید منیزیم- 1 کیلویی

کلرید قلع II – 1 کیلویی

کربنات کلسیم- 1 کیلویی

کربن اکتیو گرانول – 1 کیلویی

کریستال ویولت – 25 گرمی

کربن دی سولفید – 1 کیلویی

کوپر (مس) – 1 کیلویی

کوپر(مس) سولفات – 1 کیلویی

کوپر (مس) پیرو فسفات – 1 کیلویی

کنگورد – 25 گرمی

گلوکز – 1 کیلویی

گلوبولین – 5 گرمی

گریس سیلیکون – 100 گرمی

گزیلن – 2/5 لیتری

گزیلن اورنج – 5 گرمی

گیمسا – 100 گرمی

لانتانیوم نیترات – بسته 100 گرمی

لسیتین (تخم مرغی) – 1 کیلویی

لیتموس – 100 گرمی

لیتیم تترا بورات – 1 کیلویی

لیتیوم نیترات – 1 کیلویی

لوسین – 25 گرمی

مالتوز – 100 گرمی

مالاشیت گرین – 100 گرمی

متانل – 2/5 لیتری

متانل pa – 2،5 لیتری

متانل کروماتوگرافی – 2/5لیتری

متانل خشک کروماتوگرافی – 2/5 لیتری

متیل اورنج – 100 گرمی

متیل رد – 100 گرمی

متیل بلو – 100 گرمی

متیل بنزوات – 1 لیتری

متیل آنیلین – 1 لیتری

متیونین – 25 گرمی

مرکوری(جیوه) اکسید – 100 گرمی

مرکوری(جیوه) سولفات – 250گرمی

مرکوری ( جیوه ) – 250 گرمی

مرکوری (جیوه) کلراید -100 گرمی

منیزیم سولفات –2/5کیلویی

منیزیم – 250 گرمی

منگنز سولفات – 1 کیلویی

موراکسید ( ملح مرده ) – 25 گرمی

مورین – 5 گرمی

مونو کلسیم فسفا ت – 500 گرمی

نسلر A – 500 میلی

نفتالین – 1 کیلو

نیترات بیسموت – 250 گرمی

نیکل II نیترات – 1 کیلویی

نیکل اکسید – 100 گرمی

نیتروبنزن – 1 لیتری

نین هیدرین – 10 گرمی

ویولت دوژانسیون – 25 گرمی

هپارین – 1 ویال

هگزا متیلن تترامین - 1کیلویی

هماتوکسیلین مایع –2/5 لیتری

هیدرازین هیدرواکساید – 1 لیتر

هیدروکسیل امین هیدروکلراید – 1 کیلویی

هیامین – 1 لیتری

هیستیدین – 25 گرمی

هیدرازین سولفات – 250 گرمی

ید – 100 گرمی

EDTA – 1 کیلویی

EDTA – 25 کیلویی

EDTA پتاسیم دار – 100 گرمی

سیلور (نقره)سولفات – 100 گرمی

سیلیکاژل TLC – 1 بسته

بافر پ هاش 10 – 100 cc

بافر پ هاش 4 – 100 cc

بافر پ هاش 7 – 100 cc

پودر گلوکز با طعم نوشابه – 50gr

پودر گلوکز با طعم نوشابه – 75 gr

تلوریت پتاسیم – 0.5 gr

نوشابه گلوکز – 240 cc

نوشابه گلوکز – 1000 cc

نوشابه گلوکز – 600 cc

کیت PTT مایع وارداتی – 160 Test

کیت تجزیه سنگهای ادراری – 100 Test

کیت تجزیه سنگهای ادراری – 50 Test

کیت تعیین خون مخفی – 50Test

کیت جی سیکس پی دی – 20 Test

کیت جی سیکس پی دی فلورسنت – 40 Test

کیت فنیل کتنوری کیفی – 20 Test

کیت هموگلوبین A1C – 50 Test

PT 10ml

PT 4ml

PTT 10ml

PTT 4ml

کنترل LEVEL 1

کنترل LEVEL 2

کنترل LEVEL 3

15min BHCG 96Tests

T4 192

TSH 192 TESTS

آلبومین توتال

کیت a آمیلاز

کیت a آمیلاز (SL)

کیت ALT (SL)

کیت AST (SL)

کیت CK – MB (SL )

کیت HDL – کلسترول (SL)

کیت LDH – P (SL)

کیت NAC – CK – (SL)

کیت TIBC

کیت آلکالین فسفاتاز (SL)

کیت آهن

کیت اسید اوریک

کیت اسید اوریک آنزیمی

کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک

کیت اوره – اس

کیت اوره آنزیمی (UV)

کیت بیلیروبین توتال

کیت بیلیروبین دایرکت

کیت تری گلیسیرید (SL

کیت توتال پروتئین(SL)

کیت جی او تی / جی پی

کیت جی تی (SL)

کیت فسفر معدنی

کیت فسفر معدنی (UV)

کیت گاما جی تی

کیت گلوکز (SL)

کیت منیزیم

کیت کراتی نین

کیت کلراید

کیت کلسیم

کیت کلسیم ARSENAZO

کیت کلسیم CPC/AMP

کیت کلسترول (SL)

کیت کولین استراز

کیت کولین استراز (SL)

ایزوتون دیف گالن 4 لیتری

ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری

ایزوتون ساده گالن 4 لیتری

ایزوتون میندری گالن 4 لیتری

اسید اوریک 250

اسید اوریک 500

استاندارد بیلیروبین

الکالن فسفاتاز 80

اوره 250

بیلیروبین 500

تری گلیسیرید 250

تری گلیسیرید 500

رینز سلوسون گالن 1 لیتری

فسفر 500

گلوکز 250

گلوکز 500

لایز 130

لایز KX21 بطری نیم لیتری

لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری

لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری

لایز سفید گالن 1 لیتری

لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری

محلول رینز گالن 4 لیتری

محلول کلین گالن 4 لیتری

کیت HDL کلسترول

کیت LDH لیوفیلیز 100

کیت SGOT پایدار 125

کیت SGOT لیوفیلیزه 80

کیت SGPT پایدار 125

کیت SGPT لیوفیلیزه 80

کراتینین 250

کراتنین کیناز 100

کراتنین کیناز 125

کلسیم 250 سی سی

کلسترول 250

کلسترول 500

ایزوتون دیف گالن 4 لیتری

ایزوتون سیسمکس گالن 4 لیتری

ایزوتون ساده گالن 4 لیتری

ایزوتون میندری گالن 4 لیتری

اسید اوریک 250

اسید اوریک 500

استاندارد بیلیروبین

الکالن فسفاتاز 80

اوره 250

بیلیروبین 500

تری گلیسیرید 250

تری گلیسیرید 500

رینز سلوسون گالن 1 لیتری

فسفر 500

گلوکز 250

گلوکز 500

لایز 130

لایز KX21 بطری نیم لیتری

لایز دیف K1000 بطری نیم لیتری

لایز دیف سونی لب گالن 1 لیتری

لایز سفید گالن 1 لیتری

لایز هموگلوبین گالن 1 لیتری

محلول رینز گالن 4 لیتری

محلول کلین گالن 4 لیتری

کیت HDL کلسترول

کیت LDH لیوفیلیز 100

کیت SGOT پایدار 125

کیت SGOT لیوفیلیزه 80

کیت SGPT پایدار 125

کیت SGPT لیوفیلیزه 80

کراتینین 250

کراتنین کیناز 100

کراتنین کیناز 125

کلسیم 250 سی سی

کلسترول 250

کلسترول 500

15min BHCG 96Tests

T4 192

TSH 192 TESTS

آلبومین توتال

کیت a آمیلاز

کیت a آمیلاز (SL)

کیت ALT (SL)

کیت AST (SL)

کیت CK – MB (SL )

کیت HDL – کلسترول (SL)

کیت LDH – P (SL)

کیت NAC – CK – (SL)

کیت TIBC

کیت آلکالین فسفاتاز (SL)

کیت آهن

کیت اسید اوریک

کیت اسید اوریک آنزیمی

کیت اسید فسفاتاز + پروستاتیک

کیت اوره – اس

کیت اوره آنزیمی (UV)

کیت بیلیروبین توتال

کیت بیلیروبین دایرکت

کیت تری گلیسیرید (SL

کیت توتال پروتئین(SL)

کیت جی او تی / جی پی

کیت جی تی (SL)

کیت فسفر معدنی

کیت فسفر معدنی (UV)

کیت گاما جی تی

کیت گلوکز (SL)

کیت منیزیم

کیت کراتی نین

کیت کلراید

کیت کلسیم

کیت کلسیم ARSENAZO

کیت کلسیم CPC/AMP

کیت کلسترول (SL)

کیت کولین استراز

کیت کولین استراز (SL)

اتیلن دی آمین – 1 کیلویی Titriplex

اتیلن دی آمین تترا استیک – 1 کیلوییTitriplex

سولفات نیکل- 100 گرمی

کلرید قلع – 100 گرمی

متیل اورانژ-25 گرمی

دی اتیل آمین – 1 لیتری

اسید بنزوئیک – 250 گرمی

محلول استاندارد فلوراید – تیترازول

اسید کلریدریک – تیترازول

تتراهیدروفوران – THF – 1000 سی سی

لطفا برای مشاهده محصولات و ارتباط با ما به وبسایت ما به نشانی www.baharlabware.com مراجعه فرمایید.

کلمات کلیدی :
اسید سولفوریک استات فسفات carloerba Sigma Aldrich merck مواد شیمیایی مواد آزمایشگاهی تیترازول هیدرواکسید لیتیوم اتیل متانول نیترات

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید