مشخصات آگهی دهنده

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
09122440230
توافقی
1397-08-17
1397-09-17
908 بار
11338044

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
صنعت مواد شیمیایی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت آزمایشگاهی

قابل توجه اساتید محترم و دانشجوهای عزیز و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
و همکاران عزیز .....
انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت از معتبرترین های دنیا موجود هستش و قابل ارایه به شما عزیزان میباشد و در صورت موجود نبودن در صورت اتمام موجودی کالای درخواستی، این مجموعه با پیگیری از طرف همکاران کلاسیک شیمی پاسخگوی نیازهای شما عزیزان خواهد بود.
ال ارنیتین
ال آرژنین
ال آنلین
ال پرولین
ال تارتاریک اسید
ال تریپتوفان
ال تیروزین
ال سرین
ال سیستئین هیدروکلراید مونو هیدرات
ال فنیل آلانین
ال گلوتامیک اسید
ال لایزین مونو هیدرو کلراید
(Veg Grade)منیزیم استارات
1-(2پریدیل ازو)2نفتول(پن)
1,1,1تری کلرو اتان(متیل کلروفرم)
1.1.1-تری کلرو2-متیل2-پروپانول(استون کلرفرم)
1.10 فناترولین
1.4 دی اکسان
1.اکتان سولفونیک اسید
1.بوتانول
1.هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت
1آمین 2نفتول 4سولفونیک اسید
1فنیل-2سولفونیک اسید سالت مونوهیدرات
1نفتالدهید
1هگزان سولفونیک اسید
2 نفتول
2,2,1,1تتراکلرواتان
2.4 دی نیتروفنیل هیدرازین
4نیترو آنیلین
5,3دی تیتروسالسیلیک اسید
98%2نفتول
BHT
CMC
EDTA
ااوزین
اتانول
اتیل پارابین
اتیل متیل کتون(2بوتانول)
اتیلن دی آمین تترا(تیتریپلکس)
ادیتیوم بروماید
ارسئین
اریتروزین
اریوکرم بلک تی
استات 2 منگنز
استات روی(دی هیدرات)
استات سرب
استات مس
استارچ
استامین
استرانیوم کلراید
استرنتیم نیترات
استرنتیم هگزا هیدرات
استریفین100
استن
استوارسئین
استیک اسید خشک100%
استیل استن
استیل کلراید
اکریل آمید
اکسید ارسنیک 3
اکسید کرم6
اکسید منیزیم
اگزالیک اسید
اگزالیک اسید( دی هیدرات)
اوره
اوره آز
ایزاتوئیک خشک
ایزوبوتیل متیل کتون
ایمیدازول
ایندگوکارمین
ایندول3 استیک اسید
ایندول3بوتریک اسید
آدوپیک اسید(هگزانوئیک اسید)
آگارز
آلمینیوم
آلمینیوم اکسید
آلمینیوم آمونیوم سولفات
آلمینیوم سیلکات طبیعی
آلمینیوم کلراید(کریستال)
آلمینیوم نیترات98%
آلومینون
آمونیاک 26%
آمونیاک(Amonia Solution)
آمونیوم استات
آمونیوم اگزالات
آمونیوم آیرون 2 سولفات
آمونیوم آیرون 3
آمونیوم آیرون 3سولفات دودکاهیدرات
آمونیوم آیرون3 سولفات
آمونیوم بی کربنات
آمونیوم سولفات
آمونیوم سولفات 18 آبه
آمونیوم سولفامات
آمونیوم فسفات مونو بازیک (آمونیوم دی هیدرژن فسفات)
آمونیوم کربنات
آمونیوم کلراید
آمونیوم نیترات
آمونیوم نیترات4 (4دی آمونیوم نیترات)
آمونیوم هپتامولیبدات
آنترانیک اسید
آنترون
آنتیمونی کلراید 3
آنیلین
آنیلین بلو
آنیلین هیدرو کلرید
بارفورد ریجنت
باریم استات
باریم سولفات
باریم کربنات
باریم کلراید
باریم نیترات
باریم هیدروکساید
بافر10
بافر4
بافر4(تیترازول)
بافر7
بروماین(آب)
برومو فنل رد
بروموتیمول بلو
بروموسوکسینیمایدN
بروموفنول
بروموفنول بلو
بروموکرزول گرین
بروموکروزول پرپل
بریج35
بنزالدهید
بنزآمید
بنزن تترا کربوکسیک اسید
بنزوفنون
بنزوئیک اسید
بنزیدن
بنزیل
بنزیل پراکساید
بنزیل کلراید
بوریک اسید
بیال ریجنت
بیس متیل اکریل آمید N,N
بیسمارک بران6و2
بیفنیل
پارافین جامد
پتاس پرک
پتاسیم استات
پتاسیم برومات
پتاسیم پر سولفات
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم تیوسولفات
پتاسیم تیوسیانات
پتاسیم دی سولفیت
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
پتاسیم سدیم تارتارات(نمک راشل)
پتاسیم سولفات
پتاسیم فسفات بازیک
پتاسیم کرومات
پتاسیم کلراید
پتاسیم متاپریودات98%
پتاسیم نیترات
پتاسیم هیدروژن فتالات
پتاسیم هیدروکساید
پتاسیم یدور(یدید)
پرکلریک اسید 70%
پروپیلن کربنات
پروپیونیک اسید
پلاتین4 اکسید 80%
پلی اتیلن گلیکول 4000
پلی ونیل استات(چسب چوب)
پلی ونیل الکل (PVA)
پلی ونیل پروییدین(PVP)
پنکا او
پودر روی
پودر سدیم سیلیکات
پیروگالول
پیکریک اسید
تارتارات
تارتارازین
تارتاریک اسید
تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید
تترا ان بوتیل آمونیوم بروماید
تترا هیدروفران
ترت بوتانول
تری اتانول آمین
تری آمونیوم ایریین تری کبوکسیلات
تری کربوکسیلیک
تری کلرو استیک اسید
تری متیل کلروسیلان
تری هالوز
تریس بافر
توئین 20
تیتانیوم دی اکسید
تیریم 3 نیترات هگزاهیدرات
تین2کلراید دی هیدرات
تیومرسال
چسب سیتولوژی
چسب کانادا بالزام
چیتوسان
دکانN
دکسترین رایت
دی اتیل اتر
دی ال مالیک اسید
دی پتاسیم فتالات
دی سدیم هیدرژن فسفات 12 آبه
دی فنیل آمین4سولفیک اسید(باریم سالت)
دی فوکتوز
دی فیترو بنزیک اسید
دی کرومات پتاسیم
دی کلرو متان
دی گالاکتوز 98%
دی گلوکز خشک
دی مانیتول
دی متیل آمینو بنزالدهید
دی متیل سولفاکسید (DMSO)
دی متیل فرمامید N,N(HPLC)
دی متیل گلی اکسیم
دی متیل یلو
دیتیزون
دیزای لوس
رایت
رزالئیک اسید
رزبنگال
روغن سیلیکن
زایلین ارنج
زئولیت(گرانول)مولکولارسیو
زئین
ژلاتین
ساپونین
ساخارین
سافرانین
سافرانین o
سدیم استات
سدیم استات خشک (سوپرا پیور)
سدیم آزاید
سدیم آسکوربات(ویتامین سی سدیم سالت)
سدیم برومات
سدیم بروماید
سدیم بی کربنات(جوش)
سدیم پراکساید
سدیم پرسولفات
سدیم پرمنگنات
سدیم پروکسی دی سولفات
سدیم تترابورات خشک99%
سدیم تیو سولفات
سدیم تیو سولفات اوره
سدیم تیو سولفات پنتا هیدرات
سدیم دی تیونیت
سدیم دی سولفیت
سدیم دی فنیل آمین 4 سولفات 98%
سدیم سولفات
سدیم سولفات خشک
سدیم سولفیت
سدیم سولفیت پنتا هیدرات
سدیم سولفیت خشک
سدیم سیترات
سدیم فرمات
سدیم فلوراید
سدیم فلورو تترابورات98%
سدیم کربنات
سدیم کلراید(نمک)
سدیم لوریل سولفات
سدیم متا بی سولفیت
سدیم متا فسفات
سدیم مولیبدات
سدیم نیترات
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هیپو فسفیت مونوهیدرات
سدیم هیدرواکساید(سود عدسی)
سدیم هیدروژن سولفات 1آبه
سدیم هیدروژن سولفات مونوهیدرات
سدیم هیدروژن فسفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم یدید
سلیت 545
سنگ جوش
سودان بلک
سودپرک
سوربیتول
سوربیک اسید
سوکسینیک اسید
سولفات آهن
سولفات آهن 2
سولفات آهن3
سولفات جیوه
سولفات سدیم
سولفات سرب 2
سولفات کوبالت
سولفات مس
سولفات مس2
سولفات منیزیم 7آبه(نمک فرنگی)
سولفات نیکل هگزاهیدرات
سولفات هیدرازینیم
سولفامیک اسید
سولفامیک اسید99%
سولفانیل آمید
سولفوریک اسید 95-97%
سولفوریک اسید95-98%
سولفیت سدیم
سولفید روی 98%
سیانور جیوه 2 (کریستال)
سیانور زرد
سیترات پتاس
سیترات منیزیم
سیتریک اسید (مونوهیدرات)
سیکلو هگزان
سیلیکاژل
سیم برومات
صمغ عربی
فریون
فلوروسین
فنل رد
فنل فتالئین
فنیل تیو کربومید
فوشین بازیک
فولین
فهلینگ
کادمیوم استات
کادمیوم سولفات
کادمیوم کلراید
کارامل
کارلفیشر
کارمین
کازئین
کاغذ اندیکاتور
کران اتر
کربنات پتاس
کربوکسی متیل سلولز
کرومیوم 3 کلراید
کرومیوم 3کلراید هگزاهیدرات
کریستال ویولت
کلراید جیوه 2
کلروفرم
کلرید آهن 3
کلرید آهن2 (تترا هیدرات)
کلرید سرب 2
کلرید مس1
کلرید نیکل2
کلریدریک
کلریدریک37%
کلسیم استئارات
کلسیم اکسید
کلسیم سولفات
کلسیم فلورید
کلسیم کربنات
کلسیم نیترات تتراهیدرات
کلیسم کلراید دی هیدرات
کلیسم کلرید خشک
کنگو رد
کواکس(4دی متیل آمینو بنزالدهید)
کوپر 2 سولفات
کولین کلراید
کینولین
گلای سرول تری استات
گلایسین
گلوکز
گلوکز1آبه
گلیسرین مونو استئارات
گوانیدن هیدروکلراید98%
گیمسا
لاکتوز
لایت گرین
لواکس ریجنت
لیتموس رنگ(اندیکاتور)
مالاشیت گرین
مالتوز مونوهیدرات
متانول
متیل ارنج
متیل ایزو بوتیل کتون
متیل بلو
متیل رد
متیل سلولز
متیل گرین روی کلراید
متیل متا اکریلات
متیل مدن استوف
متیلن بلو
منتول
منواتانول آمین
منیزیم استارات
منیزیم سولفات
منیزیم سولفات خشک
منیزیم سیترات
منیزیم کلراید هگزاهیدرات
موروکساید
نچرال رد
نفتالین99%
نفتیل آمین
نیترات آهن
نیترات آهن 3(نانوهیدرات)
نیترات پتاسیم
نیترات روی هگزا هیدرات
نیترات سرب2
نیترات مس 3آبه
نیترات مس2
نیترات منگنز2
نیترات نقره
نیتروبلوتترازولیوم کلراید
نیتریت پتاسیم
نیتریت سدیم
نیتریک اسید
نیریوم فسفرسیوم مونوبیسیک
نیکل سولفامات99%
نیکل2 سولفات هگزا هیدرات
نیکل2 نیترات
نیکل2استات
نیکل2کلراید
نیکوتین آمید 98%(ویتامین ب 3)
نیگروزین
نین هیدرین
نیوکوپرین
واندیام 5 اکسید
وانیلین
ویجز
هاپکینز ریجنت
هماتوکسیلین
هیبوریک اسید
هیدرازین کلراید
هیدرانال(کارل فیشر)
هیدروژن پراکساید30%(آب اکسیژنه
هیدروفلوریک
هیدروکسی اتیل سلولز
هیدروکسی آمین هیدروکلراید
هیدروکسی نفتول بلو
هیدروکنون
یتریوم اکساید
ید(پرک)
یدید
یدید جیوه2 قرمز

موجود نبودن یک کالا در لیست محصولات سایت، و بالعکس وجود داشتن آن در لیست مذکور به معنای وجود آن در انبار و یا اتمام موجودی تلقی نشده و این مورد تنها با تماس با کارشناس فروش و ارتباط با بخش انبارداری مشخص می گردد.
همچنین با افتخار پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود ارائه و عرضه محصولات با کیفیت بالا وتضمین در کیفیت محصول و دسترس بودن سریع خدمات و رضایت کامل مشتریان میباشد.
موجب کمال خرسندی و امتنان است که در جهت تامین نیازمندیهای خود ، از خدمات ما استفاده نمائید.

با تشکر

صابرمختارزاده
09122440230

کلمات کلیدی :
merck sigma alderch suvchem تیترازول هگزاکلرو پلاتینیک سود هماتکسیلین OG6 EA50 ستون HPLC DAEJUNG scharlau مرکوری جیوه کارل فیشر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید