مشخصات آگهی دهنده

تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی
55434042 - 55434193 - 09122338368
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
4366 بار
11308102
بزرگراه نواب ، کالای پزشکی ایران ، ساختمان افرا ، طبقه همکف ، واحد 1

تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی
لوازم تجهیزات پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی

اسید لاکتیک
اتانل
الکل صنعتی (متیل الکل)
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
EDTA
اسید بوریک
کلروفرم
گلیسین
گلیسرول
تریس اسید کلریدریک (Tris-HCL)
تریس مخصوص الکتروفورز
تریس بیس
اسید سیتریک
اسید آسکوربیک
رنگ گیمسا
لیتیوم کربنات
کانادا بالزام
متانول HPLC
متانول
گالاکتوز
آگارز
سدیم کربنات
هیستیدین
اسپرمیدین
تریپتوفان
کانامایسین
اکریل آمید
بیس اکریل آمید
TEMED
DDT
گلوکز
پپتون
سدیم یدید
گوانیدین تیوسانات
آدنین سولفات
عصاره مخمر
لوسین
استیک اسید
اتانل HPLC
پارافیلم
چسب اتوکلاو
بتایین
پودر مس
پودر روی
نوار منیزیم (ایرانی)
نمک یددار
استات سدیم
استات آمونیوم
آمونیوم پرسولفات
منیزیم سولفات ۷ آبه
پپتون میت
سدیم کلراید
تری سدیم سیترات
پودر فوشین
ان- هگزان
ان- پنتان
جیوه
اتر
ان-فنیل پیریدیل فرم آمیدین
اسید نیتریک
اسید سولفو کرومیک
اسید سولفوریک
اسید کلریدریک
دی فنیل یدونیوم کلراید
ایزوپروپانل
بتادین
ساولن
رنگ تایلر
رنگ نگروزین
رنگ متیلن بلو
رنگ فوشین
رنگ متیل گرین
رنگ سودان سیاه
اسید کرومیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسید تانیک
اسید بوریک
کاغذ TLC
کریستال ویولت
آگارآگار
پتاسیم نیتریت
پتاسیم سوربات
کربنات پتاسم
بی کربنات پتاسیم
هیدروکسید آمونیوم
سولفات مضاعف آلومینیوم- پتاسیم
اسید هیومیک
نیترات سدیم
نیتریت سدیم
سیترات سدیم
سیتریک اسید آبدار
فرمیک آمونیوم سیترات
دی سدیم هیدروژن فسفات
دی سدیم EDTA
نیترات کبالت ۶ آبه
آلومینیوم مولیبدات ۴ آبه
کلراید آمونیوم
اسید استیک گلاسیال
اسید استیک
ایزوآمیل الکل
لوگول
آگارز الکتروفورز
منیزیم کلراید
سدیم دودسیل سولفات
پتاسم هیدروکسید
الکل اتیلیک ۹۶ درصد
آب اکسیژنه
تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
سافرانین
ید
یدور پتاسیم
اکسالات آمونیوم
تریپتون
اکسین
پودر ویتامین E
بروموفنول بلو
بافر ۴ و ۷ و ۹ حجمی
بافر ۹ (تیترازول)
بافر ۴ و ۷ (تیترازول)
بورت ۵۰ و ۱۰۰
EDTA
استو نیتریل
پلیت آلومینیومی TLC5554
پلیت آلومینیومی TLC5553
سفتی باکس
کاغذ صافی
دی کلرومتان HPLC
تتراهیدروفوران HPLC
محلول پتاسیم کلراید یک
دی سدیم تارترات دی هیدرات
پتاسیم هیدروکسید
سدیم هیدروکسید
سدیم کلراید
سدیم کربنات
سدیم سولفات
آمیدو بلک
الکل اتیلیک ۹۶ درصد
CMC کربوکسی متیل سلولز
P.V.A پلی وینیل الکل
PVP پلی وینیل پرولیدون
SLS پودری (سدیم لوریل سولفات)
آب اکسیژنه H2O2
آب ژاول (هيپو كلريت سديم )
آسه سولفام پتاسیم
آسپارتام
آلانتوئین
آدنین سولفات
آلومینیوم مولیبدات ۴ آبه
آمونیوم بای فلوراید
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم تیوسولفات
آمونیوم کلراید دارویی (نشادر)
آمیدو بلک
آهک هیدراته (هیدروکسید کلسیم)
آویسل دارویی ( ۱۰۱ و ۱۰۲)
اتیل استات
اتیل گلیکول
ادتا ٢ و ٤ سدیم
استئارات منیزیم
استات روی
استات سدیم
استات آمونیوم
استون
اسید استئاریک
اسید استیک
اسید اسکوربیک ( ویتامین C)
اسید اولئیک
اسید اگزالیک
اسید بنزوئیک
اسید بوریک
اسید تارتاریک
اسید سالیسیلیک
اسید سدیم پیروفسفات
اسید سولفامیک
اسید سولفوریک
بنزیل بنزوات
بوتیل هیدروکسی تولوئن BHT
بی کربنات آمونیوم (آمونیاک خشک)
بی کربنات سدیم (جوش شیرین)
بی کربنات پتاسیم
٢–پروپانول
پارافین
پالم فتی اسید
پتاس کره (هیدروکسید پتاسیم)
پتاسیم هیدروکساید
پتاسیم کلراید دارویی
پرسولفات آمونیوم
پرمنگنات پتاسیم
پروپیل پارابن
پروپیلن کربنات آرایشی
پروپیلن گلیکول (SK)
پروپیونات کلسیم
پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) آنیونیک
پلی اکریل آمید (پلی الکترولیت) کاتیونیک
پلی سوربات (توئین ۲۰)
پلی سوربات (توئین ۶۰)
پلی سوربات (توئین ۸۰ )
پلی کواترنیوم ۱۰
پودر تالک داروئی
پودر کائولن
پودر مس
پودر روی
تالک آرایشی
تترا پارافنیلن دی هیدروکلراید
ترشیو بوتیل هیدروکینون TBHQ آنتی اکسیدانت
تری سدیم فسفات
تری پلی فسفات سدیم
تری کلوکربان
تولوئن
تی تری اویل
تیامین هیدروکلراید
تیتان (دی اکسید تیتانیوم)
تیتان دی اکساید
تیمول کریستال
تیوره
سود کاستیک %۹۹
سود گرانول
سوربات پتاسیم (نوترینوا)
سوربیتول (مایع)
سوربیتول (پودری)
سولفات آمونیوم
سولفات آهن دارویی
سولفات باریم
سولفات روی
سولفات روی دارویی
سولفات سدیم
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم (غذایی)
سود کاستیک %۹۹
سود گرانول
سوربات پتاسیم (نوترینوا)
سوربیتول (مایع)
سوربیتول (پودری(
سولفات آمونیوم
سولفات آهن دارویی
سولفات باریم
سولفات روی
سولفات روی دارویی
سولفات سدیم
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم (غذایی)
سولفات نیکل
سولفیت سدیم
سیانور روی
سیانور سدیم
سیانور مس
سیانور پتاسیم
سیترات سدیم
سیترات پتاسیم
سیلیکات زیرکونیوم
سیلیکات سدیم
سیلیکاژل آبی ۵_۳
سیکلوهگزانون
کلسیم کربنات
کلسیم گلوکونات
کوکونات فتی اسید
گالاکتوز
گزانتان گام
گلایسین
گلسیرین مونو استئارات (GMS)
گلوکونات روی دارویی
گلوکونات سدیم
گلیسیرین
گوارگام
گوانیدین تیوسانات
مالتو دکسترین
متابی سولفیت سدیم
متاسیلیکات سدیم
متانول
متیل اتیل کتون
متیل سالیسیلات
متیل پارابن
متیل کلراید
محلول آمونیاک
منتول
منتول کریستال
مورفولین
موم زنبور عسل
مونو گلیسرید
نشادر
اسید سیتریک
اسید فسفریک
اسید لاکتیک
اسید مالئیک
اسید مالیک ( جوهر سیب)
اسید نیتریک
اسید هیدروفلوراید
اسید کلریدریک
اسید کرومیک
اسید فسفو مولیبدیک
اسید تانیک
اسید هیومیک
ال آرژنین
ال تارتاریک اسید
ال لیزین
الانتوئین
ان-هگزان
اوره آرایشی
اوره دارویی
اوژنول (اسانس میخک)
اکالیپتوس
اکسالات آمونیوم
اکسید آلومینیوم %۱۷ (زاج)
اکسید روی
اکسید مس
اکسید منگنز
اکسید منیزیم آرایشی
اکسید کبالت
ایزوتیازولین مایع
ایزوپروپیل الکل
ایزوپروپیل پالمیتات
ایزوپزوپیل میرستات
ایمیدازولین اوره
براکس دکا هیدرات (۱۰ آبه)
براکس پنتا هیدرات (۵ آبه)
بروموفنول بلو
بنزوات سدیم
بنزیل الکل
دودکانول
دکستروز (گلوکز) چین
دی مانیتول
دی کلسیم فسفات
دی گلیسرید
دی فنیل یدونیوم کلراید
رنگ تایلر
رنگ نگروزین
رنگ متیلن بلو
رنگ فوشین
رنگ متیل گرین
رنگ سودان سیاه
رنگ گیمسا
روغن بادام شیرین
روغن نارگیل
روغن نخل
روغن کرچک
روغن کرچک هیدروژنه PEG40
ریبوفلاوین
زانتان گام
زایلن
زایلین
سالسیلیک اسید
ساکارز
سافرانین
ستریمونیوم کلراید
ستوماکروگل ۱۰۰۰
ستیل الکل
سدیم استارچ
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم ساخارین
سدیم لوریل سولفات
سدیم مونوفلوروفسفات
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هگزا متافسفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم هیدروکساید
سدیم کلراید
سود مایع %۴۹
فرمالین
فسفات تری سدیم
فسفات دی آمونیوم
فسفات دی سدیم
فسفات مونو آمونیوم
فسفات مونو سدیم
فوماریک اسید
فیوم سیلیکا
لانت O (ستیل استئاریل الکل)
لانولین
لاکتوز مش ۲۰۰
لاکتوز مش ۸۰
لیترون
لیتیوم کربنات
لیگنو سولفونات سدیم
لوگول
کائولن آرایشی
کانادا بالزام
کریستال ویولت
کافور
کراتین
کراس کارملوس سدیم
کربن اکتیو پودری
کربن اکتیو گرانولی
کربنات باریم
کربنات سدیم شیراز
کربنات منگنز
کربنات منیزیم آرایشی
کربنات پتاسیم کره
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
کربومر ۹۴۰ (کارباپول)
کربوکسی متیل سلولز
کلاژن پودری
کلر هندی %۷۰
کلرید سدیم
کلرید قلع
کلرید نیکل
نشاسته
نیترات نقره
نیتریت سدیم غذایی
نیتریت کلسیم
نیپاژن M
نیپاژن P
نیکوتیناماید
هگزا متا فسفات
هیدروکسید پتاسیم
هیدروکینون
هیپوکلریت کلسیم
ویتامین A
ویتامین D3 کریستال
ویتامین E
ویتامین H
ویتامین دکسپانتول
یدور پتاسیم
ید
محیط کشت :
- محیط کشت پودر آگار
2- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک
3- محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه
4- محیط کشت آگار آگار
5- محیط کشت آسپارژین براث
6- محیط کشت آزاید دکستروز براث
7- محیط کشت ATP Agar
8- محیط کشت ATP Broth
9- محیط کشت اسید براث
10- محیط کشت آمیز ترانسپورت مدیوم
11- محیط کشت B12 مدیوم
12- محیط کشت B12 کالچر آگار
13- محیط کشت B12 اینوکالوم براث
14- محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار
15- محیط کشت بیرد پارکر آگار
16- محیط کشت بیف اکستراکت پودر
17- محیط کشت بیف اکستراکت آگار
18- محیط کشت بایل اسکولین آگار
19- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
20- محیط کشت بلاد آگار بیس شماره 2
21- محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
22- محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
23- محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید
24- محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2%
25- محیط کشت بروسلا آگار بیس گرمی
26- محیط کشت بروسلا براث بیس
27- محیط کشت بافرد پپتون واتر
28- محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث
29- محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth
30- محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس
31- محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس
32- محیط کشت سیتریماید آگار بیس
33- محیط کشت چاپمن استون آگار
34- محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار
35- محیط کشت Clostridium Difficile Agar Base
36- محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس (کلمبیا بلاد آگار )
37- محیط کشت کوکد میت مدیوم
38- محیط کشت کورن میل آگار
39- محیط کشت Czapekdox Agar گرمی
40- محیط کشت C.L.E.D Agar گرمی
41- محیط کشت Dnase Test Agar
42- محیط کشت دیوکسی کولات آگار
43- محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار
44- محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار
45- محیط کشت دکستروز آگار
46- محیط کشت DTM Medium
47- محیط کشت دکستروز تریپتون براث
48- محیط کشت ای سی براث
49- محیط کشت EMB Agar Levine 50
50- محیط کشت اندو آگار 500 گرمی
51- محیط کشت Eugonic LT
52- محیط کشت فلوید تیو گلی کولات مدیوم
53- محیط کشت ژلاتین باکتریولوژیکال
54- محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث
55- محیط کشت GN Broth
56- محیط کشت هکتون اینتریک آگار گرمی
57- محیط کشت KF Streptococcal Agar
58- محیط کشت کلینگر آیرون آگار
59- محیط کشت لاکتوز براث فلوید
60- محیط کشت لاکتو باسیلوس MRS Agar
61- محیط کشت لاکتو باسیلوس MRS Broth
62- محیط کشت لوریل سولفات براث
63- محیط کشت لیستریا سلکتیو آگار
64- محیط کشت لیتموس میلک
65- محیط کشت لیور براث
66- محیط کشت لایزین دی کربوکسیلاز براث
67- محیط کشت لایزین آیرون آگار
68- محیط کشت لوفلر سرم مدیوم
69- محیط کشت لوانشتاین جانسون مدیوم
70- محیط کشت لایزین مدیوم
71- محیط کشت لوریا برتانی براث
72- محیط کشت LB Broth
73- محیط کشت لیور براث
74- محیط کشت MR-VP Agar گرمی
75- محیط کشت مک کانکی آگار
76- محیط کشت مک کانکی براث
77- محیط کشت مالاشیت گرین براث
78- محیط کشت مالونات براث
79- محیط کشت مالت آگار
80- محیط کشت مالت اکسترکت آگار
81- محیط کشت مالت اکسترکت پودر
82- محیط کشت مانیتول سالت آگار
83- محیط کشت مولر هینتون آگار
84- محیط کشت مولر هینتون براث
85- محیط کشت M17 Agar Base
86- محیط کشت M17 broth گرمی
87- محیط کشت میلک آگار همراه با سیتریماید
88- محیط کشت نیترات براث
89- محیط کشت نوترینت آگار
90- محیط کشت نوترینت براث
91- محیط کشت NNN Modified
92- محیط کشت OF Base Medium
93- محیط کشت اورنج سرم آگار
94- محیط کشت Oat Meal Agar
95- محیط کشت PSE Agar
96- محیط کشت PA Broth
97- محیط کشت پپتون باکتریولوژیکال
98- محیط کشت پپتون واتر
99- محیط کشت فنل رد آگار بیس
100- محیط کشت فنل رد براث بیس
101- محیط کشت Phenylanine Agar
102- محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار
103- محیط کشت PPLO Broth
104- محیط کشت PPLO Agar
105- محیط کشت سودوموناس آگار اف
106- محیط کشت سودوموناس آگار پی
107- محیط کشت پروتئوز پپتون
108- محیط کشت PE2 Medium
109- محیط کشت R-2 A Agar
110- محیط کشت Ringer Salt Solution Powder
111- محیط کشت Eugonic LT Broth
112- محیط کشت RVS Medium
113- محیط کشت رز بنگال آگار
114- محیط کشت Reinforced Clostridial Agar
115- محیط کشت SIM Medium
116- محیط کشت SPS Agar
117- محیط کشت SS Agar
118- محیط کشت اسکیم میلک آگار
119- محیط کشت سابرود دکستروز اگار
120- محیط کشت سابرود مدیوم فلوید براث
121- محیط کشت سلنیت اف براث
122- محیط کشت سلنیت سیستئین
123- محیط کشت سیمون سیترات آگار
124- محیط کشت استارچ آگار
125- محیط کشت Skim Milk PCA
126- محیط کشت TCBS Agar
127- محیط کشت تترا تیونات براث
128- محیط کشت تمیتو جویس آگار
129- محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار TSI
130- محیط کشت تریپتون
131- محیط کشت تریپتون واتر
132- محیط کشت تریپتون سویا آگار TSA
133- محیط کشت تریپتون سویا براث TSB
134- محیط کشت TA
135- محیط کشت اوره آگار بیس
136- محیط کشت اوره براث بیس
137- محیط کشت ویولت رد بایل آگار
138- محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
139- محیط کشت XLD Agar گرمی
140- محیط کشت Yersinia Selective Agar Base
141- محیط کشت یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال
142- لیست محیط کشت های موجود مرک آلمان
143- محیط کشت اگار اگار مرک آلمان
144- محیط کشت بایل اسکولین آگار مرک آلمان
145- محیط کشت بلاد آگار مرک آلمان
146- محیط کشت بیرد پارکر اگار گرمی مرک آلمان
147- محیط کشت VRBD Agar ویولت رد بایل دکستروز آگار 500 گرمی مرک آلمان
148- محیط کشت VRBA گرمی مرک آلمان
149- محیط کشت YGC Agar یست اکسترکت کلرامفنیکل آگار مرک آلمان
150- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA)مرک آلمان
151- محیط کشت DG18 مرک آلمان
152- محیط کشت EC Broth مرک آلمان
153- محیط کشت EMB گرمی مرک آلمان
154- محیط کشت SPS گرمی مرک آلمان
155- محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار SS Agar مرک آلمان
156- محیط کشت BG Agar مرک آلمان
157- محیط کشت BGBroth مرک آلمان
158- محیط کشت EEبراث اینتریو باکتریال اینریچمنت براث مرک آلمان
159- محیط کشت BPLS Agar مرک آلمان
160- محیط کشت راپاپورت مدیوم مرک آلمان
161- محیط کشت پپتون واتر بافر دار مرک آلمان
162- محیط کشت L.S.B لوریل سولفات براث 110266 مرک آلمان
163- محیط کشت لایزین آیرون اگار مرک آلمان
164- محیط کشت MRS Agar مرک آلمان
165- قرص رینگر 100 عددی مرک آلمان
166- محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث 110675 مرک
167- محیط کشت کلیگر آگار مرک آلمان
168- محیط کشت Selenit Broth، سلنیت براث مرک آلمان
169- محیط کشت SIM agar،بسته مرک آلمان
170- محیط کشت Simmon Citrat agar،سیمون سیترات آگار بسته مرک آلمان
171- محیط کشت TCBS Agar گرمی مرک آلمان
172- محیط کشت TSI agar، تریپل شوگر ایرون آگار مرک
173- محیط کشت Urea broth، اوره براث مرک آلمان
174- محیط کشت اوره آگار بسته 108492مرک آلمان
175- محیط کشت XLD agar،مرک آلمان
176- محیط کشت تیو گلیکولات ،مرک آلمان
177- محیط کشت Nutrient agar، نوترینت آگار 105450 بسته500گرمی مرک آلمان
178- محیط کشت مانیتول سالت آگار 105404 مرک آلمان
179- محیط کشت مولر هینتون آگار مرک آلمان
180- محیط کشت حرکت MRVP 105712 مرک آلمان
181- محیط کشت BGA بریلیانت گرین آگار 107232 بسته مرک آلمان
182- محیط کشت BGBG Agar بریلیانت گرین بایل گلوکز آگار 105454 بسته مرک آلمان
183- محیط کشت DRBC مرک آلمان
184- ماده نیو بیوسین 1 گرمی سیگما
185- سرم سیتراته خرگوش (پلاسمای خرگوش) مرک آلمان آرت 113306 ویال
186- محلول امولوسیون زرده تخم مرغ مرک آلمان ویال
187- محلول آماده رنگ گیمسا 1 لیتری
188- پودر کری بلو 500 گرمی
189- پودر پپتون 500 گرمی کیولاب کانادا
190- محیط کشت PC slim Agar
191- محیط کشت VRB
192- محیط کشت لوریل سولفات تریپتون براث
193- محیط کشت لاکتوز براث 100گرم
194- محیط کشت بریلیانت گرین براث 100گرم
195- محیط کشت تریپتون واتر 100گرم
196- کواکس محلول 100 میلی لیتر
197- محیط کشت تریپتون سویا براث , تریپتو سوی براث
198- تست کواگولاز 1 ویال مرک آلمان
199- محیط کشت پپتون واتر
200- محیط کشت RVS
201- محیط کشت XLD
202- محیط کشت BPLS
203- محیط کشت پلیت کانت آگار
204- محیط کشت VRBA
205- محیط کشت اورنج سرم آگار 100گرم
206- محیط کشت MRS
207- پلیت کانت آگار 100گرمی
208- ورت آگار گلوکز کلرامفنیکل 100گرمی
209- لوریل سولفات تریپتوز براث 100گرمی
210- محیط کشت BGB 100گرمی
211- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA) مرک آلمان
212- محیط کشت BG Broth مرک آلمان
213- محیط کشت LSB لوریل سولفات براث 500 گرمی مرک آلمان 110266
محیط کشت A 1 BROTH براث
محیط کشت AC AGAR
محیط کشت ای سی براث
محیط کشت AGAR AGAR
محیط کشت اگار اگار
محیط کشت AZIDE DEXTEROSE BROTH
محیط کشت ازاید دکستروز براث
محیط کشت BACILLUS SEREUS AGAR
محیط کشت باسیلوس سرئوس اگار
BAIRD PARKER
محیط کشت برد پارکر
BILE ESCULIN AGAR
محیط کشت بایل اسکولین اگار
BISMUTH SULPHEIT AGAR
محیط کشت بیسموت سولفیت اگار
BLOOD AGAR
محیط کشت بلاد اگار
BORDET GENGOU AGAR
محیط کشت بردو جنکو اگار
محیط کشت BHIA
برین هارت اگار
محیط کشت BHIB
محیط کشت برین هارت براث
BGA
محیط کشت برلیانت گرین اگار
BGB
محیط کشت برلیانت گرین براث
BROMO CRESOL PURPLE BROTH
محیط کشت برومو کروزل پور پور برات
BRUCELLA AGAR
محیط کشت بروسلا اگار
BRUCELLA BROTH
محیط کشت بروسلا براث
BEEF EXTERACT
محیط کشت بیفت اکستراک
BUFFERD PEPTONE WATER
محیط کشت بافر پپتون واتر
CARY BLAIR MIDIUM
محیط کشت کری بلایر مدیوم
CETRIMADE AGAR
محیط کشت سترماید اگار , محیط کشت ستری ماید آگار
CITRATE AGAR
محیط کشت سیترات اگار
COOKED MEAT BROTH
محیط کشت کوکمیت برات
CORN MEAL AGAR
محیط کشت کرن میل اگار
DEXTEROSE AGAR
محیط کشت دکستروز اگار
DEXTEROSE BROTH
محیط کشت دکستروز برات
DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR
محیط کشت دزوکسی سیترات اگار
EC MEDIUM
محیط کشت ای سی مدیوم
EMB AGAR
محیط کشت لی ام بی اگار
ENDO AGAR
محیط کشت اندو اگار
FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM
محیط کشت فلویید تیو گلی کولات مدیوم
HEKTOEN ENTERIC AGAR
محیط کشت هکتون اینتریک اگار
محیط کشت کلیگر ایرون اگار
KLIGLER IRON AGAR
LACTOSE BROTH
محیط کشت لاکتوز برات
LAURYL TRYPTOSE BROTH
محیط کشت لوریل تریپتوز برات
LITMUS MILK
محیط کشت اسکیم میلک
محیط کشت اوین اشتایین مدیوم
LOWENSTEIN JENSEN MEUM
LYSINE IRON AGAR
محیط کشت لایزین ایزون اگار
MRVP MEDIUM
محیط کشت ام ار وی پی
MACCONKEY AGAR
محیط کشت مکانکی اگار
MACCONKEY BROTH
محیط کشت مکانکی برات
MOTILITY TEST MEDIUM
محیط کشت مولتی تست مدیوم
محیط کشت ام ارس اگار
MRS AGAR
MRS BROTH
محیط کشت ام ار اس برات
MULLER HINTON AGAR
محیط کشت مولر هینتون اگار
MULLER HINTON BROTH
محیط کشت مولر هینتون برات
MALT EXTERACT AGAR
محیط کشت مالت اکستراک
MANNITOL SALT AGAR
محیط کشت مانیتول سالت اگار
NITRATE BROTH
محیط کشت نیترات برات
NUTRIENT AGAR
محیط کشت نوترینت اگار
NUTRIENT BROTH
محیط کشت نوترینت برات
NUTRIENT GELATIN
محیط کشت نوترینت ژلاتین
ORANGE SERUM AGAR
محیط کشت اورنج سرم اگار
PA BROTH
محیط کشت په ا براث
PEPTONE WATER
محیط کشت پپتون واتر
PHENOL RED AGAR
محیط کشت فنل رد اگار
PHENOL RED BROTH
محیط کشت فنل رد برات
PLATE COUNT AGAR
محیط کشت پلانت کانت اگار
POTATO DEXTEROSE AGAR
محیط کشت پوتیتو دکستروز اکار
محیط کشت پوتیتو دکستروز برات
POTATO DEXTEROSE BROTH
PSEUDOMONAS F
محیط کشت پسمودوموناس اف
PSEUDOMONAS P
محیط کشت سودوموناس اف
محیط کشت راپاپورت واسیلوس برات
RAPPAPORT VASSILIADIS MEDIUM
SIM MEDIUM
محیط کشت اس ای ام
SKIM MILK
محیط کشت اسکیم میلک
STARCH AGAR
محیط کشت استارچ
SS AGAR
محیط کشت اس اس اگار
SABOURAUD CHLORAMPHENICOL
محیط کشت سابرو کرامفنیول
SABOURAUD DEXTERODE AGAR
محیط کشت سابرو دکستروز اگار
SABOURAUD DEXTEROSE BROTH
محیط کشت سابرو دکستروز برات
SELENITE CYSTINE BROTH
محیط کشت سلنیت سیستیین برات
محیط کشت سلنیت اف
SELENITE F BROTH
محیط کشت سیمون سیترات اگار
SIMMONS CITRATE AGAR
TSA
محیط کشت تریبتیک سوی اگار
TSB
محیط کشت تریبتیک سوی برات
TCBS AGAR
محیط کشت تی اس بی اگار
ترجیتول 7 اگار
محیط کشت TERGITOL - 7 AGAR
محیط کشت UREA AGAR
محیط کشت اوره اگار
UREA BROTH
محیط کشت اوره برات
VRB AGAR
محیط کشت وی ار بی اگار
VRB G AGAR
محیط کشت وی ار بی جی اگار
WORT AGAR
محیط کشت ورت اگار
WORT BROTH
ورت برات
XLD AGAR
محیط کشت ایکس ال دی
YGC AGAR
محیط کشت وای جی سی
ملزومات مصرفی :
کاپ RA1000 ایرانی
کاپ و ساچمه کوا گولامتر
کاپ کوباس میرا
کاپ استاکو (۴۰ عددی)
ساچمه
کاپ ml3 هیتاچی
کاپ ml 1.5 هیتاچی
کاپ ml2 دستگاه فلیم فوتومتر
کاپ لیازیس
کاپ B .T 3000
کاپ B .T 1500
کاپ تکو (۲۵۰ عددی)
کاپ SIXMEX (سیکسمکس)
نوک سمپلر زرد خط دار
نوک سمپلر آبی خط دار
نوک سمپلر زرد
نوک سمپلر آبی
لوله گاماکانتر ۷۵ × ۱۲ شفاف
لوله آزمایش ۱۰۰ × ۱۲ شفاف
لوله آزمایش ۱۰۰ × ۱۶ شفاف
لوله آزمایش درپیچدار پیرکس ۱۶۰ × ۱۶
لوله آزمایش درپیچدار پیرکس ۱۰۰ × ۱۶
لوله آزمایش درپیچدار پیرکس ۱۰۰ × ۱۲
لوله فالکون ml10
لوله فالکون ml 15
لوله فالکون ml 50
لوله سرم( لخته ) ۱۰ml( 100×۱۶) clot activator
لوله سرم( لخته ) ۶ml( 100×۱۳) clot activator
لوله هماتولوژی ( CBC)3ml( 75×۱۳) EDTA-K3
لوله هماتولوژی ( CBC)3ml( 75×۱۳) EDTA-k2
لوله انعقادی(PT-PTT)1.8 mlسیترات سدیم
لوله انعقادی(PT-PTT)2.7 ml( 75×۱۳) سیترات سدیم
لوله هپارینه (۵ml( 100×۱۳ لیتیم هپارین
لوله ESRدستگاهی (۱٫۶ml( 120×۸ سیترات سدیم ۸/۳%
لوله ESRدستگاهی (۲٫۴ml( 75×۱۳ سیترات سدیم ۸/۳%
لوله PRP 100×۱۶بدون ژل
لوله PRP 100×۱۶ژلدار
سوزن خون گیری سبز ۱۰۰ عددی
سوزن خون گیری سیاه ۱۰۰ عددی
هولدر شفاف
پلیت cm6 یکبار مصرف استریل
پلیت cm8 یکبار مصرف استریل
پلیت cm10 یکبار مصرف استریل
پلیت cm8 سه خانه یکبار مصرف استریل
پیپت cc1 وcc 2
پیپتcc 5 وcc 10
پیپت پاستور پیرکس
پیپت پاستور پلاستیکی cc1 مدرج
نوار ادرار ACON 150 تستی ۱۱ پارامتری
نوار ادرار آلمانی ۱۵۰ تستی آنالیتیکون۱۱ پارامتر
نوار ادرار آلمانی ۱۵۰ تستی ۱۰ پارامتر کانورجنت
اپلیکاتور بسته ۱۰۰ عددی
سواپ ۱۰۰ عددی
اپلیکاتور پلاستیکی بسته ۲۵۰ عددی
پوار پیپت المانی
سمپلر متغیر اپندروف المان
سمپلر متغیر بایوهیت المان سری کامل
محلول Rinse cc50 لیازیس
محلول های تر جنت هیتاچی نیم لیتری
محلول کلین هیتاچی نیم لیتری
لام ۰۲ ساده چینی
لامل ۵۰ × ۲۴ آلمانی
محلول تراف RA1000
سینی واکنش RA1000
ظرف ادرار ۲۴ ساعته
ظرف ادرار استریل
یورین باتل 60 سی‌سی (پلی استارین) استریل
یورین باتل 60 سی‌سی غیر استریل
یورین باتل 90 سی‌سی (پلی استارین) استریل
یورین باتل 90 سی‌سی (پلی استارین) غیر استریل
بطری درب پیچ‌دار 100 سی‌سی
بطری درب پیچ‌دار 250 سی‌سی
بطری درب پیچ‌دار 500 سی‌سی
بطری درب پیچ‌دار 1000 سی‌سی
لوله ته مخروطی درب پیچ‌دار 15 سی‌سی
لوله ته مخروطی درب پیچ‌دار 50 سی‌سی
میکرو تیوپ 1.5
میکرو تیوپ 2.5
لیوان استول قاشقدار 60 سی‌سی
ظرف مدفوع
میکروپلیت ۹۶ خانه تخت
میکروپلیت ۹۶ خانه U شکل نانک
جعبه لام ۱۰۰ عددی
لام ۰۵ چینی ۱ سر مات هر بسته
لام دو سر مات چینی ۰۷ هر بسته
لام ۰۹ سررنگی چینی
لوله ونوجکت ۹سی سی لخته انگلیسی
ظرف مخصوص جمع آوری دورریزهای آلوده ۱٫۹ lit
ظرف مخصوص جمع آوری دورریزهای آلوده ۵ lit
میکرووت مخصوص ESR کودکان (میکرووت CB 200)
رک مخصوص ESR کودکان با درجه بندی
تورنیکت خونگیری – قابل اجرا تنها با یک دست
پریپیرتیوب (CBC) EDTA K3 2ml
لوله خون آماده کواگولاسیون سیترات ۲ml (PT-PTT)
لوله خون آماده کواگولاسیون سیترات ۵ml (PT-PTT)
لوله خون آماده (پلاسما لیتیوم هپارین) ۴/۵ml
ظرف جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته مدرج ۲٫۵ lit
ظرف ادرار ۱۰۰ mlدرب پیچدار استریل با لیبل ایمنی
ظرف مدفوع با درب پیچدار- غیر استریل پلی پروپیلین
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل
فالکون تیوپ مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل فوم
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۵۰ml استریل ایستا
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۳۰ml استریل
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۲۵ml استریل ایستا
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵ml
لوله سانتریفیوژ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵mlاستریل
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۵ml استریل فوم
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml استریل
فالکون تیوپ ته مخروطی پلی پروپیلن ۱۰ml استریل
لوله فلوسایتومتری ۵ml مدرج استریل
کدهای رنگی برای لوله های ۱۵ml درب پیچدار
در رنگهای (سبز-آبی-قرمز-سفید)
میکروتیوب ۱٫۵ml بدون درب
میکروتیوب ۰٫۵ml با درب فشاری
میکروتیوب ۱٫۵ml با درب فشاری
میکروتیوب ۲ml با درب فشاری
میکروتیوب ۵ml با درب فشاری
میکروتیوب ۰٫۵ml با درب پیچدار
میکروتیوب ۱٫۵ml با درب پیچدار
میکروتیوب ۲ml با درب پیچدار
میکروتیوب ۰٫۵ml با درب پیچداراستریل
میکروتیوب ۱٫۵ml با درب پیچداراستریل
میکروتیوب ۲ml با درب پیچداراستریل
کدهای رنگی برای میکروتیوبهای درب پیچدار
رک میکروتیوب ۱/۵ ml (24 خانه)
رک میکروتیوب ۰/۵ ml درب دار (۹۸ خانه)
کرایوتیوب مدرج ۲ml اینترنال
میکروتیوب Thin wall 0.2 ml PCR
میکروتیوب Thin wall 0.5 ml PCR
نوک سمپلر فیلتر دار کریستالی ۱۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
نوک سمپلر فیلتر دار زرد ۲۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
نوک سمپلر فیلتر دارزرد ۱۰۰ لاندا (رک ۹۶ عددی)
نوک سمپلر فیلتر دار آبی ۱۰۰۰ لاندا (رک ۱۰۰ عددی)
نوک سمپلر کریستالی ۱۰ لاندا (رک ۹۶عددی)
نوک سمپلر زرد ۱۰۰ لاندا (رک ۹۶*۵ عددی)
نوک سمپلر آبی ۱۰۰۰ لاندا (۱۰۰عددی)
نوک سمپلر کریستالی بلند۱۰ لاندا (۱۰۰۰ عددی)
نوک سمپلر کریستالی کوتاه۱۰ لاندا (۱۰۰۰ عددی)
نوک سمپلر زرد ۱۰۰ لاندا(۱۰۰۰ عددی)
نوک سمپلر آبی ۱۰۰۰ لاندا(۱۰۰۰ عددی)
رک نوک سمپلر ۱۰۰ لاندا (۹۶ عددی)
رک نوک سمپلر ۱۰۰ لاندا (۹۶ عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۵ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱۰ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲۵ ml
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱ ml(دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۲ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۵ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت سرولوژی فیلتردار و استریل ۱۰ ml (دسته بندی ۲۵عددی)
پیپت فیلر دستی M-Sarpette
فیلتر برای پیپت فیلردستی
آدابتور سیلیکون برای پیپت فیلر
پوآر اتومات
فیلتر برای پیپت فیلر اتومات
پیپت پاستور ۱ml
پیپت پاستور ۳٫۵ml
پیپت پاستور ۳٫۵ml استریل
پتری دیش
لوپ کشت (تلقیح گاما) – استریل ۱ لاندا – سفید
لوپ کشت (تلقیح گاما) – استریل ۱ لاندا – سفید
فلاسک کشتml50 بدون فیلتر استریل
فلاسک کشتml250 بدون فیلتر استریل
فلاسک کشتml650 بدون فیلتر استریل
پلیت کشت ۹۶ خانه درب دار ته صاف و ته U استریل
پلیت کشت ۲۴ خانه درب دار ته صاف استریل
پلیت کشت ۶ خانه درب دار ته صاف استریل
پلیت۹۶ خانه ته صاف
پلیت ۹۶ خانه V
پلیت ۹۶ خانه U
درب برا ی پلیت های ۹۶ خانه
پلیت ترازاکی ۶۰ خانه استریل
ظرف کشت بافت ۱۰*۳۵ استریل
ظرف کشت بافت ۱۰*۶۰ استریل
ظرف کشت بافت ۱۰*۱۰۰ استریل
رولر باتل
سل اسکراپر کوچک cm 25
سل اسکراپر کوچک cm 39
فیلتر سرنگی ۲/۰ میکرومتر
فیلتر سرنگی ۴۵/۰ میکرومتر
سمی میکروکووت ۶۰۰ لاندا – اکریلیک
کووت ۴ml – اکریلیک
کووت ml 8- پلی استایرن
میکروکووت UV (Free DNA ,RNA)
کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۷۱۷
کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۷۰۴
کووت اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
کووت اتوآنالیزر کوباس
کاپ سمپل اتوآنالیزر ۰٫۳ ml
دیش رک ۸۰
رک تیوب ۵۰ خانه با قطر ۱۵ میلیمتر
رک تیوب ۵۰ خانه با قطر ۱۰ میلیمتر
باتل ریجنت ۴ml اتوآنالیزر کوباس
باتل ریجنت ۱۰ml اتوآنالیزر کوباس
باتل ریجنت ۱۵ml اتوآنالیزر کوباس
باتل ریجنت ۳۵ml اتوآنالیزر کوباس
تفلون سمپل ۱۰۰ کوباس
تفلون سمپل ۱۰۰ کوباس
محلول تیپ کلینر اتوآنالیزر کوباس
پراب سمپل کوباس پلاس CC
پراب ریجنت
سوزن دستگاه کوباس کلاسیک
سوزن دستگاه کوباس S
رک سمپل
رک ریجنت
آدابتور ریجنت هیتاچی ۷۱۷
سینی سمپل هیتاچی ۷۱۷
سیتی ریجنت هیتاچی ۷۱۷
پدل استایرر هیتاچی
باتل ریجنت ml20 هیتاچی ۷۱۷
باتل ریجنت ml100 هیتاچی ۷۱۷
آدابتور ریجنت هیتاچی ۷۰۴
سینی سمپل هیتاچی ۷۰۴
سینی ریجنت هیتاچی ۷۰۴
باتل ریجنت ml20 هیتاچی ۷۰۴
لامپ فتومتر هیتاچی ۷۱۷،۷۰۴
پدل استایرر هیتاچی ۹۰۲
کاپ سمپل اتوآنالیزر Kone 1.5ml
کاپ سمپل اتوآنالیزر Kone 0.5 ml
کاپ سمپل اتوآنالیزر کوبلس
کاپ سمپل اتوآنالیزر هیتاچی۲ml
درب کاپ اتوآنالیزر هیتاچی ۲ml
کاپ سمپل میکرو اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
کاپ سمپل میکرو اتوآنالیزر هیتاچی ۹۰۲
کاپ سمپل اتوآنالیزر سلکترا
کاپ سمپل سل کانتر Beckman Coulter
ویال غیر شفاف ۲۰ml درب پیچدار
Pen واترپروف مخصوص نوشتن روی تیوبهای پلاستیکی
لوله و ظروف مخصوص پست و حمل و نقل در سایزهای متفاوت
دیش رک ۵۰
محلول اکستران(هایترجنت) مخصوص اتوآنالیزر هیتاچی ۲٫۵ lit
رزین
کاغذ cm 8
کاغذ cm 108
کاغذ cm 110
کاغذ cm 59
فیلتر ۱ میکرون جهت دستگاه دیونایزر
فیلتر ۵ میکرون جهت دستگاه دیونایزر
فیلتر کربن اکتیو جهت دستگاه دیونایزر
فیلتر کربن بلاک جهت دستگاه دیونایزر
و طیف وسیعی از اقلام دیگر . . . . . .

کلمات کلیدی :
اسید لاکتیک اتانل الکل صنعتی (متیل الکل) پتاسیم دی هیدروژن فسفات دی پتاسیم هیدروژن فسفات EDTA اسید بوریک کلروفرم گلیسین گلیسرول

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید