مشخصات آگهی دهنده

نمایندگی مرک merck
66903227-66903228
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
3395 بار
11278352
تهران-خیابان جمالزاده جنوبی-کوچه دانشور-پلاک4-واحد 6.

نمایندگی مرک merck
صنعت مواد شیمیایی

نمایندگی مرک merck

آب اکسیژنه 5/2 لیتری مرک آلمان 108597
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428
آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801
آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615
آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289
آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291
آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156
آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095
آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054
آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102
آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042
آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115
دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776 748
آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216
آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136
آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201
آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226
آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276
آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181
دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206
آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124
آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان
آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی
آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279
آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256
آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان
آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860
آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965
آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین
آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883
اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986
اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری
اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان
اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864
اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949
triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874
اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014
استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685
استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023
استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028
استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013
استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014
استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030
استرانسیوم استات 100 گرمی آلفایزر آمریکا
استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان
اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی
اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی
اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری
اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056
اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471
اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126
اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492
اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817
اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288
اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی
اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136
اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165
اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802
اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336
اسید پیکریک هلندی 500 گرمی
اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731
اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731
اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691
اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی
اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631
اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244
اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563
اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337
اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264
اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس
اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا
اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291
اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان
اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314
اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519
اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456
اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450
اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری
اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546
اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748
اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 آرت
اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان
اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان
اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان
استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679
استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343
اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170
اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی
اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761
اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان
ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839
ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434
ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 494
ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542
ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا
ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی
اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133
اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی
ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان
اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830
ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500
انتلان مرک آلمان500 میلی
ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176
ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365
ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291
ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368
آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109
اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710
اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925
اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225
ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934
ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146
ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255
ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985
ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102
ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان
ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281
ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353
ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی سیگما آمریکا
ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان
ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا
ایریدیوم کلراید 50 گرمی سروا آمریکا
اورسینول 5 گرمی مرک آلمان
اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان
باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717
باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان
باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی
باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750
بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432
بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409
برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171
برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026
بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی
برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122
برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121
برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان
بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641
بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان
بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان
برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900
برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا
دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان
1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988
2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630
بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974
بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان
بورسین مرک آلمان 50گرمی
بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756
بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782
بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801
بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809
بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290
بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528
بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان
بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان
بیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878
تایرون 100 گرمی فلوکا سویس 1 بسته
تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان
تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222
تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622
تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی
تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114
ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603
تریس مرک آلمان 100گرمی 108219
تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810
تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380
تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان
تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت هند
تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان
تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا
تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان
تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164
تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323
تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072
تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187
تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند
تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان
تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلویی
تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری زیگما آمریکا
تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان
تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884
تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887
تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956
تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990
تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910
تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان آمپولی
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی
تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکا سوئیس
تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی آلمان
تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان
تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان
تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212
تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان
تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان
تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان
تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484
تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043 1.
تیونیل کلراید 1 لیتری ساخت هند
پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان
پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160
پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292
پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی
پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان
پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462
پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان
پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان
پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540
پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033
پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909
1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996
2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان 2،5 لیتری 100995
پپتون 500 گرمی مرک آلمان
پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی
پتاسیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 104862
پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک آلمان 108092
پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی
پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمی 105082
پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان
پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125
پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان
پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956
پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090
پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099
پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072
پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873
پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924
پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151
پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی
پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061
پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067
پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971
پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874
پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852
پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان
پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050
پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043
پروتئیناز K 100 میلی گرمی ساخت آمریکا
پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491
پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ آمریکا
پلاتین 1 گرمی ریدل
پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی
پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478
پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027
پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703
جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437
دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926
دی اتیل امین مرک آلمان 2.5 لیتری 803010 2.880
دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116 688
دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918 558
1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115 898
دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041 هر بسته 1.490
دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653 418
دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149 968
دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050 559
دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130 2.380
دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان 849
دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743 788
دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری 4.590
دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053 969
دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلمان 1.230
دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان 1.088
دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان450
دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062 848
دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان 759
دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144 1.390
دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573 2.250
دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما آمریکا 388
دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان 358
رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278
روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965
روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی
روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762
روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883
روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی
روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان
روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833
روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی
رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593
زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590
زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 100 گرمی
ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078
ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687
سافرانین مرک آلمان 25 گرمی
ستاولن مرک آلمان 100 گرمی
ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704
سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688
سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267
سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277
سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087
سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360
سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823
سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323
سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی
سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290
سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336
سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609
سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان
سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303
سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563
سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512
سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553
سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554
سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی
سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت BDH 1.100
سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345
سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان
دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574
سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034
سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی ساخت هند
سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286
سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652
سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522
دی سدیم ***ینات 100 گرمی مرک آلمان 820151
تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448
تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577
دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557
سدیم فلوراید 500 گرمی هندی
سدیم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398
سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404
سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597
سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524
سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535
سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482
سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی
سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523
سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397
سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی
سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا
سزیم کربنات 25 گرمی سروا آمریکا
سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993
دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی
سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510
سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534
سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی ساخت آکروس آمریکا
سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888
سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا
سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925
سیلیسیم کربید BDHانگلستان500 گرمی
سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان
سودان بلک بی 25 گرمی BDH
فایکول 5 گرمی زیگما آمریکا
فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002
فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان
فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان
فروسن 50 گرمی مرک آلمان 803978
فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی
1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491
اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان
فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206
فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233
فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256
فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند
فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937
فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231
فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 804012
محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری ساخت های مدیا
قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان
قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا
کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027
کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002
کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان
کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005
کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان
کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536
کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی
کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052
کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی
کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی
کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان 749000
کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم
کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121 هر بسته
کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان
کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445
کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری
کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672
کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری
کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943
کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری
2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان
2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان
کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان
کلرید اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943
کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717
کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815
کلرید زیرکونیوم مرک آلمان 250 گرمی 808913
کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400
کلرید سدیم مرک آلمان 1 کیلویی 106404
کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383
کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738
کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی
کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382
کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679
کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487
کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان
کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717
کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917
کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833
کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی
کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069
کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی
کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408
کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214
کروم تری اکساید 1 کیلویی ساخت مرک آلمان 102483
کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان
کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787
کوپر (مس) نیترات مرک آلمان 250 گرمی
کوماسی بریلیانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی
کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری
کنگو رد مرک آلمان 25 گرمی 101340
گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کیلویی 108346
گلایسین مرک آلمان 25 کیلویی500190 با درخواست
گلایسین 100 گرمی ساخت زیگما آمریکا
گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان
گلوبولین 5 گرمی زیگما آمریکا
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی
گزیلن (زایلن ) مرک آلمان 2،5 لیتری 108681
گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677
گیمسا مرک آلمان 100 گرمی
لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی
لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان 1 کیلویی
لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312
لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783
لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی
لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان
لیتیوم هیدرواکساید 1056910100 بسته 100 گرمی مرک آلمان
لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا
مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912
دی مانیتول سیگما آمریکا M9647 بسته 250 گرمی
مالاشیت گرین مرک آلمان 100 گرمی 101398
متانل مرک آلمان 2،5 لیتری 106008
متانل pa مرک آلمان 2،5 لیتری 106009
متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106007
متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106012
متیل اورنج مرک آلمان 100 گرمی 101322
متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری دایجونگ کره
متیل رد مرک آلمان 100 گرمی 106076
متیل بلو مرک آلمان 100 گرمی 116316
متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا
4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک آلمان
متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان
متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا
مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 100 گرمی 104465
مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481
مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403
مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417
مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان
مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان
مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری
منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882
منیزیم 250 گرمی 818506 مرک آلمان
منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان
منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر
منیزیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان
منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999
منگنز نیترات 500 گرمی مرک آلمان
موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 106161
مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098
مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203
محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان هر بسته
محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان
محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان
محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان
محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان
محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان
محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان
محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان
نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011
نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200
نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان
نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721
نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی
نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770
نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان
نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی
4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا
وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس
هپارین 1 ویال سیگما آمریکا
هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712
هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174
هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608
هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616
هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی
هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا
هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480
هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان
هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان
هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان
هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 104603
ید مرک آلمان 100 گرمی 104761
EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی
EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی

کلمات کلیدی :
محیط کشت سلولی میکروبی نماینده زیگما نماینده سیگما نماینده آلفایزر sigma fluka Aldrich merck alfaaesar نماینده فلوکا نماینده آلدریچ نماینده محیط کشت موادشیمیایی مرک آنزیم نماینده مرک

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید