مشخصات آگهی دهنده

پكيج جادويي تمام فرم هاي دادگستري
09358581829
15000
1397-01-23
1397-02-22
4101 بار
11275844
-

پكيج جادويي تمام فرم هاي دادگستري
کامپیوتر نرم افزار

پكيج جادويي تمام فرم هاي دادگستري

شما در اين مجموعه نمونه فرم هاي تايپ شده در محيط ورد زير را خواهيد داشت .. و به راحتي مي توانيد ويرايش كرده و از ان در كامپيوتر خود پرينت تهيه كنيد

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )

نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )

برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث

نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت

نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك

نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)

نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم

نمونه صورت جلسه تامين دليل

نمونه نظريه كارشناسي

نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )

نمونه برگ اخطاريه

نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم

نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي

نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه

آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم

نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه

نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )

نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع

نمونه برگ شكايت كيفري

نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس

نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي

نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم

نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه

نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل

نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك

نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )

نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي

نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )

نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي


نمونه برگ جلب متهم

نمونه ديگر برگ جلب متهم

نمونه برگ احضار متهم

نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري

نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري

فرم استيذان قصاص نفس

نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن

نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك

نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي

نمونه فرم قرار تامين خواسته

نمونه فرم قرار قبولي كفالت

نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه

نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد

نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)

نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشورنمونه قرارداهاي املاك

پروانه تخصصي مشاورين املاك

انتقال سرقفلي

اجاره نامه

مبايعه نامه املاك

مشاركت در ساخت

اجاره به شرط تمليك

دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها

قرارداد پيش فروش

نمونه قرارداهاي خودرو

پروانه تخصصي مشاورين خودرو

مبايعه نامه خودرو(اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان اتومبيل)

قرارداد فروش اقساطي خودرو

قرارداد اجاره به شرط تمليك خودرو

قرارداد فروش خودرو (حوالجات)

قرارداد فروش خودرو (پيش فروش)

دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادهااظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكيناظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحشاظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آناظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانهاظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 1اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 2اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملكاظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقالاظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجارهاظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقالاظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه الزاماظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعيانياظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي بخش شهرستاناظهار نامه منع ادامه عمليات ساختماناظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديهاظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركتاظهار نامه انحلال شركتاظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت واردهاظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريباظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانهاظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرفقلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتياظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليماظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگاظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفناظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصياظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغلاظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غيردرخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت

نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت

درخواست صدور (قرار ) تامين محكوم به

درخواست صدور قرار تامين محكوم به

تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي

تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر

نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه

تقاضاي صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال

درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملك مورد اجاره

درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام كوچك

درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چك

نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد

نمونه صورت جلسه تامين دليل

لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي

لايحه جهت صدور آگهي مزايده

تقاضاي مزايده اموال توقيف شده (محكوم عليه)

درخواست انتشار آگهي مزايده

درخواست ابلاغ آگهي مزايده

نمونه آگهي مزايده

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

نمونه آگهي مزايده اموال منقول

درخواست دادورز اجراي احكام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده

درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده

درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احكام مدني

درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزايده (به نام برنده مزايده )

تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث

معرفي اموال محكوم عليه جهت توقيف

تقاضاي عسر و حرج از طرف محكوم عليه ( مستاجر )

تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

ايميلي فوري 10 دقيقه بعد از واريز

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري

شكواييه در خصوص هتك حرمت طرف مقابل نامزدي

شكواييه در خصوص تدليس در ازدواج

شكواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نكاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري

شكواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر

شكواييه در خصوص عمل منافي عفت (غير از زنا ) از سوي همسر

شكواييه زوجه (زن ) مبني بر ترك انفاق توسط شوهر

شكواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت

شكواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر

شكواييه در خصوص استعمال الفاظ ركيك و توهين توسط شوهر

شكواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر

شكواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر

شكواييه در خصوص نشر اكاذيب توسط شوهر سابق

شكواييه در خصوص هتك حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق

لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل

لايحه براي تقاضاي استرداد طفل

لايحه براي تقاضاي توقيف ملك

لايحه براي تقاضاي توقيف اتومبيل

لايحه براي تقاضاي توقيف اموال

لايحه براي تقاضاي كسر حقوق و مزايا

لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه

نمونه برگ شكايت كيفري

نمونه متن شكواييه هاي كيفري

شكواييه در خصوص تهديد به قتل

نمونه شكواييه كلاهبرداي

شكواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو

شكواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني

نمونه شكواييه خيانت در امانت

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان

شكواييه در خصوص هتك حرمت منازل

شكواييه در خصوص صدور چك بلامحل

نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل

شكواييه چك از سوي مدير عامل شركت

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چك

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك

شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك

درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك

درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه

درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا كارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و ...)از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه

تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه

تقاضاي كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي

درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه

تقاضاي ثبت ملك

تقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي

تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت

تقاضاي صدور سند مالكيت

تقاضاي صدور سند مالكيت المثني به لحاظ مفقودي

تقاضاي صدور سند تجميعي

تقاضاي افراز املاك مشاع

تقاضاي صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه

تقاضاي صدور سند مالكيت جديد براي وراث

تقاضاي اصلاح حد به كوچه

تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت

تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت

تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

تقاضاي اخذ نقشه ثبتي
تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي )

تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي

تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل

مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل

درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )


درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه

نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار

نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك

گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي

گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت

نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي

استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك

نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )

++++++++++ نمونه قرار داد ها

نمونه قرارداد خريد

نمونه قرارداد چاپ كتاب

نمونه قرض الحسنه از بانك

نمونه قرارداد ترخيص كالا

نمونه قرارداد پيمان جز

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد مهمان سرا

نمونه قرارداد طبخ غذا

نمونه قرارداد انجام خدمات نمونه

قرارداد انجام كار نمونه

قرارداد انجام كار نمونه

نمونه قرارداد تعمير و نگه داري

نمونه قرارداد مشارك در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي

نمونه قرارداد ساخت ، تهيه و تحويل

قرارداد انجام خدمات نمونه

قرار داد تفصيلي انجام خدمات نمونه

قرارداد توام با رهن - تسهيلات بانكي

قرارداد عمليات خاكبرداري و بارگيري

قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي

قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فل


قرارهاي كيفري

قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانك محال عليه
قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي

قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودنقرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزامقرار كفالت با تعيين وجه الكفالهقرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاهنمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سراقرار قبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرمقرارهاي خانوادگي

قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدنيقرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهاننمونه قرار رد دعوي به علت حجر خواهانقرار رسيدگي توامانقرار ارجاع امر به داوري (در مورد طلاق )قرار تامين دليلنمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )قرارهاي حقوقيقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت ادارينمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداريقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاعقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر نداردقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك)قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوعقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكررقرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كارقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزدقرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليتقرار عدم صلاحيت نسبيقرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول)قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم)نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي

قرار رد دادخواست جلب ثالث

نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالثقرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر

نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواستهقرار رد درخواست واخواهيقرار قبولي درخواست واخواهينمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسينمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقيقرار قبولي دادخواست اعاده دادرسيقرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهانقرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهانقرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهانقرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهانقرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبتقرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خواندهنمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خواندهقرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهانقرار رد دعوي به علت غير ثابت تشخيص دادن آنقرار رد دعوي به علت فقدان سمت خواهانقرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرارقرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهانقرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بهانمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومهقرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانونيقرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهانقرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهانقرار سقوط دعوي خواهان در مورد متعرض ثبتقرار عدم استماع دعويقرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيهقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه دليل وراثت انحصاريقرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداريقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعيقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعويقرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانونيقرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرومقايسه بين قرار عدم صلاحيت و قرار عدم استماع دعويقرار امتناع از رسيدگي (دادرسي )قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محكوم بها (مختوم بها )قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگرقرار رسيدگي توام (توامان )قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستريقرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالثقرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خواندهقرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعويقرار توقيف عمليات اجراييقرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )قرار تاخير عمليات اجراييقرار تامين خواستهقرار تامين خواسته به تقاضاي خواهانقرار تامين خواسته به استناد سند رسميقرار تامي

کلمات کلیدی :
دادگستري مستغلات رد اجرا معاملات طرح عام املاك استرداد استعلام اظهارنامه انبار پرونده دادخواست دادرسي دادگاه رسيد سند فسخ مدني آئين دادرسي آئين دادرسي مدني بيع قرارداد بانك عقد صوري دادگاه بدوي مبايعه نامه شهادت كذب اعاده دادرسي فروشنده

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید