مشخصات آگهی دهنده

نقشه بناهاي تاريخي1
0
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
1471 بار
11261384
تهران

نقشه بناهاي تاريخي1
بازار کار آماده به كار

نقشه بناهاي تاريخي1

نقشه بناهاي تاريخي1
نقشه كليه بناهاي تاريخي ايران شامل :
نقشه مسجد كبود تبريز نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي , تبريز نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه اعرابي در اصفهاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
نقشه خانه بازار دوز و صيرفي و زهتاب در اصفهاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
نقشه خانه طوسي زاده در اصفهان نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد صفا اصفهاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد جامع اصفهاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مدرسه جلاليه اصفهاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه طوسي زاده اصفهاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد جامع خوزان خمينيشهرنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد و مدرسه آقا بزرگ كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد و آب انبار ميرزا مقيم كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد و مدرسه و بازارچه امام خميني كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد جامع كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
بافت قديمي كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه بروجردي هاي كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
حمام گذر نو كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
تيمچه بخشي كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
بقعه خواجه تاج الدين كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
باغ فين كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
حمام فين كاشاننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مجموعه عرب ها يزذنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد جامع يزدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
باغ دولت آباد يزدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه ملك زاده يزدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه لاري ها يزدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه گلشن يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه شيرازي هاي يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه حسينيان يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه تهراني ها يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
اخوان تبريزي يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه احراميان ي يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه آقائي ها يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
حمام روستاي خرانق يزد نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد جامع ابركوهنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد بيرون ابركوهنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مجموعه گنجعلي خان كرماننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مدرسه جهانگير خان قمنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مدرسه امير كبير قزويننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
كليساي برج ناقوس قزويننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد امام ( مسجد سلطاني ) سمنان نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
قدمگاه نيشابورنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
رباط آب انبار ميل اخنجان مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مصلاي پايين خيابان مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد هفتادو تن ( مسجد شاه ) مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مدرسه دو در مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مدرسه پريزاد مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مدرسه بالا سر مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
قصر خورشيد ( عمارت نادري ) كلات مشهدنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
نقشه بافت قديمي طبس ( باغ نو و باغ امير)نقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
عمارت ديوانخانه يا خانه شيباني طبسنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
باغ مستوفي طبسنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه غياثي طبسنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
باغ امير طبسنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مصلاي سبزوارنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مزار و مسجد قطب الدين حيدر ,تربت حيدريهنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مزار شيخ احمد جام , تربت جامنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
آب انبار جلوي مزار شيخ احمد جام , تربت جامنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مزار مولانا زين الدين ابوبكر تايبادي , تايبادنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد معير الممالك تهراننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مسجد حاج رجبعلي تهراننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
عمارت نگارستان تهراننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه وثوق الدوله تهراننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه امام جمعه تهراننقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مجموعه حاج رئيس بوشهري, بوشهرنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
مقبره سلطان علي ابن محمد باقر مشهد , اردها لنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
خانه مستوفي شوشترنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
سازه هاي آبي شوشترنقشه ترسيمي با پسوند اتوكد شامل كليه نقشه هاي برداشت شده معماري شامل كليه نماها وپلانها ومقاطع و سايت پلان با پسوند dwg(اتوكد) از بنا.
طرح جامع كيش – طرح جامع تهران – طرح جامع دزفول
تعطيل
[email protected]
انجام پروژه هاي فاز يك و دو معماري
انجامپرو‍ژههايدانشجوييمعماري
وفروشپروژههايآمادهتحويل (مترهبراوردوفاز2 وپاياننامه . وكليهيپروژههايدانشجوييمعماري
انجامپروژهرشتههايهاي :
٪٪عمران٪٪ ٪٪معماري٪٪ ٪٪نقشهكشي٪٪ ٪٪نقشهبرداري٪٪ ٪٪سيويل٪٪
٪٪مقاله٪٪ ٪٪تحقيق٪٪ ٪٪پروژه٪٪ ٪٪كارعملي٪٪ ٪٪پاياننامه٪٪
٪٪تخصصي٪٪ ٪٪علمي٪٪ ٪٪فني٪٪٪٪پايان نامه٪٪٪٪پروژه٪٪
٪٪ماكت٪٪ ٪٪سازه ٪٪ ٪٪طراحي٪٪ ٪٪فاز1٪٪ ٪٪فاز2٪٪

[email protected]

انجام پروژه هاي فاز 1 و فاز 2 معماري وكليهيپروژههايدانشجوييمعماري
خدمات نقشه كشي معماري و طراحي معماري - تفكيك – مساحي – رفع نقص و هماهنگي نقشه هاي معماري و تاسيسات و سازه
توسط كارشناس ارشد معماري با 7 سال سابقه كار در مهندسين مشاور
ترسيم نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
تفكيك اراضي
ترسيم نقشه هاي فاز 2 جهت همكاران
پروژههايدانشجوييمعماري - طراحيفني - طراحيمعماري - نقشهكشيدستي - وكامپيوتري - عناصروجزييات - پروژهمترهبراورد - پروژهروستا - پروژههايآمادهمعماري - تاريخمعماري - همراهيجهتپروژههايمعماري - ساختماكت - پروژههايدروسرشتهعمران - سازههايفلزينقشهومحاسبات - سازههايبتنينقشهومحاسبات - سازههايخاص
دفترمعمارينقشبرترخدماتزيرراباقيمتهايباورنكردنيارائهميكند
انجامپروژههايفازيكودومعماري - انجامپرو‍ژههايدانشجوييمعماري
وفروشپروژههايآمادهتحويل (مترهبراوردوفاز2 وپاياننامه . وكليهيپروژههايدانشجوييمعماري
ساختماكتهايدانشجويي
پروژههايآمادهتحويلدرسطراحيفنيوطراحيمعماري 1 2 3 4 5
عمران,معماري,نقشهكشي,نقشهبرداري,سيويل,مقاله,تحقيق,پروژه,كارعملي


[email protected]
طرح جامع كيش
طرح تفصيلي مناطق تهران
تحقيقكاملدرموردشرايطاقليميتهرانبههمراهنقشهطرحتفصيليكليهيمنطقتهرانوبعضيازشهرستانها
پروژههايآمادهدرسروستا 1 و2 ازسراسرايرانشاملمتنكاملتصاويرونقشهها,
پروژههايدانشجوييمعماري - طراحيفني - طراحيمعماري - نقشهكشيدستي - وكامپيوتري - عناصروجزييات - پروژهمترهبراورد - پروژهروستا - پروژههايآمادهمعماري - تاريخمعماري - همراهيجهتپروژههايمعماري - ساختماكت
-

[email protected]

کلمات کلیدی :
نقشه بناهاي تاريخي1

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید