مشخصات آگهی دهنده

SPSS , AMOS, LISREL
09197658574
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
1238 بار
11258676
تهران

SPSS , AMOS, LISREL
آموزش تدریس خصوصی

SPSS , AMOS, LISREL

گروه محققان پژوهش نگار متشكل از تعدادي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاه تهران مي باشد.
آماده ارائه مشاوره و انجام تجزيه و تحليل آماري پايان نامه و تحقيق با استفاده از نرم افزارهاي LISREL SPSS, AMOS

رسم جداول و نمودارهابخش توصيفي
آزمون ميانگين يك جامعه (one- sample T Test)
آزمون ميانگين دو جامعه (independent- sample T Test)
آزمون ميانگين زوجي (Paired- sample T Test)
آزمون ميانگين چند جامعه (ANOVA)
آزمون دوجمله اي (Binominal Test)
آزمون مك نمار (McNemart Test)
آزمون كوكران (Cochrans Test)
آزمون من-ويتني (Mann-Whitney Test)
آزمون (Mann-Whitney Test)
آزمون كروسكال-وايس (آزمون H)
آزمون فريدمن (Friedman Test)
آزمون همبستگي پيرسون
آزمون همبستگي اسپيرمن
تحليل واريانس
تحليل كواريانس
رگرسيون خطي
رگرسيون غير خطي
رگرسيون لجستيك
آزمون استقلال
آزمون نيكويي برازش (زمون كي دو و آزمون كولموگوروف - اسميرنوف)
آزمون استيودنت
آزمون كي دو ( خي دو)
محاسبه آلفاي كرونباخ
تحليل عاملي اكتشافي(EFA)

براي كليه مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري.
در هر نقطه اي از ايران (تهران ، اصفهان ، مشهد ، شيراز ، تبريز ، اهواز ، قم ، يزد ، اراك ، زنجان ، سنندج ، ساري ، رشت ، كرمانشاه ، همدان ، زاهدان ، كرج ، كرمان ، اروميه ، اردبيل ، گرگان ، بوشهر ، خرم آباد ، قزوين ، بجنورد ، ايلام ، شهركرد ، ياسوج ، بندرعباس ، كيش ، بيرجند و ... ) يا خارج از كشور كه سكونت داريد مي توانيد با ارسال داده هاي خود از طريق پست الكترونيكي براي ما ، نتايج تحليل را در اسرع وقت دريافت نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر از وب سايت ما بازديد نمائيد:
www.Mohagheghan.com

کلمات کلیدی :
SPSS AMOS LISREL

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید