مشخصات آگهی دهنده

مجموعه كتب مهندسي كامپيوتر
09153013633
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
1363 بار
10122127
http://www.irzaban.com/product/117/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1.html

مجموعه كتب مهندسي كامپيوتر
کامپیوتر گرافيك كامپيوتري

مجموعه كتب مهندسي كامپيوتر

مجموعه اي از كتب فارسي و انگليسي در زمينه مهندسي كامپيوتر

ليست كتاب ها:

طراحي واحد MAC با استفاده از تسهيم كنند ههاي ترانزيستور عبور
طراحي و پياده سازي يك سيستم تائيد هويت از طريق تركيب ويژگيها به وسيله ساختار حاشيه نرم AdaBoost
طراحي شبكهي پايين بر بهينه DCVS با استفاده از مفهوم توابع با استفاده از مفهوم توابع هم ارز
طراحي سيستم بازيابي تصوير ، مبتني بر متد امضاي دودويي و مقايسه آن با روش هيستوگرام رنگ
شبيه سازي فرآيند نفوذ سموم شيميايي در خاك به كمك اتوماتاي يادگير سلولي
شبيه سازي فرآيند نفوذ سموم شيميايي در خاك به كمك اتوماتاي يادگير سلولي
زمانبندي كارها در محيط گريد محاسباتي با استفاده از الگوريتم Simulated annealing
رديابي حركت به روش مش وفقي
روشي سريع براي كاوش قوانين انجمني در مجموعه داده هاي حجيم با استفاده از عملگر هاي منطقي
روشي جديد براي دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي سنسوري
روشي جديد براي تركيب ويژگيهاي بافتي و رنگي در كلاس بندي تصاوير
روشي مبتني بر اتوماتاي يادگير توزيع شده براي تعيين ساختار اسناد وب
روشي جهت بهينه سازي توان مصرفي موتورهاي جستجوي آدرسِ مبتني برحافظه هاي سه مقداري آدرس پذير براساس محتواي TCM
روش نوين زما نبندي ايستاي كارها در سيستم هاي توزيع شده ناهمگن با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبي هسا
درخت Wallace با استفاده از جمع كننده هاي بر اساس تسهيم كننده
داده كاوي استفاده از وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
دياگرام بسط تيلور تقويت شده
تعيين تعداد گويندگان در فايل گفتاري به منظور رديابي گوينده به كمك الگوريتم خوشهبندي كلوني مورچه ها
تسهيل توسعه امن سيستمها از طريق متصل نمودن مدلسازي و اعمال سياست هاي كنترل دسترسي
تخمين بعد فركتالي با استفاده از درختهاي چهارتايي به منظور قطعه بندي بافت
تأثير تغييرپذيري فرآيند ساخت در روشهاي اجتناب از نويزهمشنوايي در مدارات VLSI
توسعه سرويسهاي اكتشاف منبع در محاسبات گريد (Grid) برپايه معماري سرويسگرا
توليد اتوماتيك شبه-آنتولوژي به روش استخراج مفاهيم از وب
تنظيم تفريق طيفي به منظور بهبود كارائي سيستم هاي بازشناسي گفتار
تكامل رفتارهاي اجتماعي در جامعه مصنوعي
بررسي معماري هاي آموزش الكترونيكي
بررسي تاثير پارامترهاي الگوريتم ژنتيك در ميزان موفقيت مساله برنامه ريزي دروس دانشكده
بررسي اثر تعداد كانالهاي مجازي بر كارآيي سوئيچينگ مداري پايپلاين در شبكههاي مستقيم
بهبود الگوريتم تخمين حركت WMBPM و ارائه يك معماري كارآمد براي پياده سازي سخ تافزاري آن
بهكارگيري وبسرويسها براي مديريت جريانهاي كار علمي در محيط گريد
بهينه سازي سازه هاي فضاكار گنبدي با استفاده از روش هاي الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
بهينه سازي فضاي منحني (CSO) يك روش جديد براي بهينه سازي اكتشافي
بكارگيري پروتكل Ethernet در شبكه هاي بلادرنگ و سيستمهاي كنترل توزيعي
اصلاح گسستگي هاي ناخواسته در متون چاپي فارسي با گسترش مورفولوژي
استفاده از شبكه عصبي با انتشار هدايت يافته در خوشه بندي زير كلمات متون چاپي فارسي
استفاده از اطلاعات حركتي و روش تفريق فريم هاي غير متوالي در مدل سازي زمينه
ارسال همه پخشي مطمئن داده در شبكه هاي بيسيم نامتعارف
ارزيابي مديريت شبكه با تكنولوژي هاي خادم- مخدوم و عامل هاي سيارقوي
ارائه روشي جديد براي بهينه سازي سراسري توابع با ابعاد بالا
ارائه يك روش مبتني بر گروهبندي براي بازشناسي حروف مجزاي برخط فارسي به كمك مدل مخفي ماركوف
ارائه يك مدل هم تكاملي رقابتي جديد براي يادگيري بازي ها
ارائه معماري نوين ضرب كننده با استفاده از مدل سيستم Multi-expert براي كاربرد هاي سريع
ارايه يك روش بر مبناي الگوريتمهاي تكاملي براي خوشه بندي تركيبي
الگوريتمي جهت خوشه بندي توزيع شده جريان هاي داده در يك شبكه حسگر
الگوريتمي بر مبناي شبكه عصبي براي مسير يابي در شبكه هاي ميان ارتباطي چند سطحي
الگوريتم جديد جذر با استفاده از سيستم هاي Multiple Expert
الگوريتم هاي زمانبندي جديد براي بهينه سازي هزينه در گريدهاي محاسباتي اقتصادي
الگوريتمي براي مديريت و دسته بندي نامه هاي الكترونيكي
افزايش همزماني در فراخوانيهاي غيرهمزمان با جابجايي دستورالعملها
آشكارسازي هدف در صحنه با استفاده از تبديل هوشمندِ فضاي رنگ
آموزش تمايزي مدل مخفي ماركوف با بكارگيري الگوريتم PSO
پردازش بهينه پرس و جوهاي XML با استفاده از راهنماي تطبيق الگو
پروتكل يكپارچه مسيريابي و قيمت گذاري پويا در شبك ههاي مبتني بر كيفيت سرويس
گزارشي از ساخت نخستين پيكره چند زبانه براي زبان فارسي
گروه بندي دو مرحله اي كارها با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي و اعمال سياست هاي مختلف زمان بندي در
كاربرد داده ساختار هاي جنبشي در مسير يابي شبكه هاي حسگر
كاربرد الگوريتمهاي خوشه بندي در تشخيص توزيع بهينه برنامه هاي محاسباتي شئ گرا در سطح شبكه هاي همگون
كاهش بار محاسباتي سيستمهاي حذف نويز مبتني بر موجك با استفاده از WOLA
كنترل پذيرش درخواست بر مبناي روشهاي اندازه گيري در شبكه هاي IP Diffserv
يافتن مشخصه خطي در الگوريتم هاي رمز قطعه اي جانشيني - جايگشتي
يافتن مشخصه خطي در الگوريتم هاي رمز قطعه اي با استفاده از شيوه بهينه سازي ماشين بولتزمن
يك زبان توصيف معماري براي سيستم هاي قابل باز پيكر بندي پويا
يك روش افزايشي جديد براي كشف مجموعه وابستگي هاي تابعي تقريبي كمينه با استفاده از عملگرهاي بيتي
يك روش فازي براي يافتن منشاء انتشار گازهاي سمي با استفاده از شبكه هاي سنسور
يك الگوريتم زمانبندي ليست پويا براي افراز زماني در سيستمهاي نهفته قابل بازپيكربندي پويا
يك الگوريتم خوشه بندي مبتني بر اتوماتاي يادگير براي شبكه هاي حسگر
يك روش آموزش نوين در شبكه عصبي آشوبگونه
يك متدولوژي مجتمعسازي هسته هاي IP در يك محيط طراحي شيءگراي سيستمهاي نهفته
يك معماري سخت افزاري كارآمد براي كنترلرهاي پيش بين مدل
مدلسازي بويلر يك گذر نوع بنسون با استفاده از روش محاسبا
مدل سازي و تحليل فرآيند سيستم پيش پردازش كتابخانه ديجيتال با استفاده از شبكههاي پتري تصادفي تعميم يا
محاسبه ميزان تنوع در بين تركيب كلاسه بند ها با استفاده از منطق فازي
مكانيزم بازچيني براي اتوماتاي سلولي ژنتيكي
منش نمايي وب فارسي با استفاده از پيمايشگر وب صبا
مقايسه شبكه عصبي خود بازگشتي المن و شبكه عصبي پرسپترون سه لايه به منظور پيشبيني نوسانات سطح قند خون
مقايسه پيش بيني پارامترهاي هواشناسي بوسيله شبك ههاي مخچه و اتورگرسيون خطي ARMA تعميم يافته با استفاد
PSO-LA : يك مدل جديد براي بهينه سازي
LA-Mobicast : يك پروتكل توزيع شده مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي چندپخشي متحرك در شبكه هاي سنسور
CLA-EC همكارانه
++Elearn : يك الگوريتم جديد براي يادگيري افزايشي در شبكه هاي چندلايه پرسپتروني

* قيمت (تومان): 4,500

کلمات کلیدی :
مجموعه كتب مهندسي كامپيوتر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید