مشخصات آگهی دهنده

دوره‌هاي آموزشي Minitab - SPSS - Eviews
33037757
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
972 بار
10121336
بزرگراه شهید محلاتی–خ مخبر شمالی(عارف)-خ جوادی-ک صاحب‌الزمان-مجتمع ف

دوره‌هاي آموزشي Minitab - SPSS - Eviews
آموزش تدریس خصوصی

دوره‌هاي آموزشي Minitab - SPSS - Eviews

دوره‌هاي آموزشي Minitab - SPSS - Eviews – Microfit
با بهترين كيفيت آموزشي
در تمام دوره‌ها، موارد زير آموزش داده مي شود:
- معرفي نرم افزار، تعريف متغيرها و مقياسها، انواع روش‌هاي تحقيق، انواع ابزارهاي تحقيق
- شيوه كاركردن با نرم افزار (چگونگي تعريف متغيرها درVariable view، چگونگي واردكردن داده درData view)
- چگونگي محاسبه شاخص‌هاي مركزي (ميانگين، ميانه و نما) و پراكندگي (واريانس، انحراف معيار و..)
- چگونگي انتخاب و رسم نمودار براي متغيرهاي كمي و كيفي
- چگونگي محاسبه همبستگي پيرسون و اسپيرمن
- چگونگي محاسبه همبستگي با وجود متغيرهاي كنترل
- آزمون خي دو (معرفي آزمون خي دو، چگونگي انجام آزمون خي دو تك نمونه اي، چگونگي انجام آزمون خي دو مبتني بر جدول توافقي، چگونگي محاسبه ميزان همخواني متغيرها و...)
-بيان مفهوم و نحوه محاسبه اعتبار و روايي (Validity & Reliablity) ابزار اندازه گيري تحقيق
- تحليل واريانس يك راهه، چندراهه (MANOVA & ANOVA).
- چگونگي محاسبه آزمون‌هاي تعقيبي Sheffe, Dunken و ...
- رگرسيون (تشريح مفهوم رگرسيون، انواع و كاربرد آن در پژوهش و چگونگي محاسبه رگرسيون ساده، چگونگي محاسبه رگرسيون پيشرفته)
- تحليل مسير (تشريح مفهوم تحليل مسير، انواع و كاربرد آن در پژوهش، چگونگي محاسبه تحليل مسير، چگونگي تدوين مدل مسير، چگونگي تعيين برازش مدل و ...)
- تحليل عاملي (تشريح مفهوم تحليل عاملي، انواع و كاربرد آن در پژوهش، و چگونگي محاسبه تحليل عاملي)
- تحليل تشخيصي (تشريح مفهوم تحليل تشخيصي، هدف و مفروضات كاربرد آن در پژوهش، چگونگي محاسبه تحليل تشخيصي)
- سري‌هاي زماني (تشريح مفهوم سري‌هاي زماني، هدف و مفروضات كاربرد آن در پژوهش، چگونگي محاسبه سري‌هاي زماني)
- تشريح مفهوم آزمون‌هاي ناپارامتري، مفروضه‌ها، انواع و شرايط كاربرد آن در پژوهش (شامل انواع آزمون‌هاي ناپارامتري كروسكال واليس، يو من - ويتني، ويلكاكسون، ميانه، مك نمار، كوكران، فريدمن، علامت يا نشانه و ...).
رسم نمودار و..

کلمات کلیدی :
دوره‌هاي آموزشي Minitab SPSS Eviews

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید