مشخصات آگهی دهنده

مشاوره سيستمهاي مديريت
02177623733
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
981 بار
10119651

مشاوره سيستمهاي مديريت
خدمات مشاوره

مشاوره سيستمهاي مديريت

الف - مشاوره و آموزش در زمينه سيستم مديريت هاي
 سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2008
 مشاوره ISO 9001-2008
 طراحي ISO 9001-2008
 مستند سازي ISO 9001-2008
 استقرار ISO 9001-2008
 نگهداري ISO 9001-2008
 بهبود مستمر ISO 9001-2008
 مميزي داخلي ISO 9001-2008
 آموزش ISO 9001-2008

 سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001-2004
 مشاوره ISO 14001-2004
 طراحي ISO 14001-2004
 مستند سازي ISO 14001-2004
 استقرار ISO 14001-2004
 نگهداري ISO 14001-2004
 بهبود مستمر ISO 14001-2004
 مميزي داخلي ISO 14001-2004
 آموزش ISO 14001-2004

 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي BS OHSAS 18001-2007
 مشاوره BS OHSAS 18001-2007
 طراحي BS OHSAS 18001-2007
 مستند سازي BS OHSAS 18001-2007
 استقرار BS OHSAS 18001-2007
 نگهداري BS OHSAS 18001-2007
 بهبود مستمر BS OHSAS 18001-2007
 مميزي داخلي BS OHSAS 18001-2007
 آموزش BS OHSAS 18001-2007

 تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون ISO 17025-2005
 مشاوره ISO 17025-2005
 طراحي ISO 17025-2005
 مستند سازي ISO 17025-2005
 استقرار ISO 17025-2005
 نگهداري ISO 17025-2005
 بهبود مستمر ISO 17025-2005
 مميزي داخلي ISO 17025-2005
 آموزش ISO 17025-2005

 امنيت اطلاعات ISO 27001-2007
 مشاوره ISO 27001-2007
 طراحي ISO 27001-2007
 مستند سازي ISO 27001-2007
 استقرار ISO 27001-2007
 نگهداري ISO 27001-2007
 بهبود مستمر ISO 27001-2007
 مميزي داخلي ISO 27001-2007
 آموزش ISO 27001-2007

 سنجش رضايتمندي / مديريت شكايات مشتريان ISO 10002-2004
 مشاوره ISO 10002-2004
 طراحي ISO 10002-2004
 مستند سازي ISO 10002-2004
 استقرار ISO 10002-2004
 نگهداري ISO 10002-2004
 بهبود مستمر ISO 10002-2004
 مميزي داخلي ISO 10002-2004
 آموزش ISO 10002-2004

 ايمني مواد غذايي ISO22000 , HACCP
 مشاوره ISO22000 , HACCP
 طراحي ISO22000 , HACCP
 مستند سازي ISO22000 , HACCP
 استقرار ISO22000 , HACCP
 نگهداري ISO22000 , HACCP
 بهبود مستمر ISO22000 , HACCP
 مميزي داخلي ISO22000 , HACCP
 آموزش ISO22000 , HACCP

 كيفيت براي شركتهاي بازرسي ISO/IEC17020
 مشاوره ISO/IEC17020
 طراحي ISO/IEC17020
 مستند سازي ISO/IEC17020
 استقرار ISO/IEC17020
 نگهداري ISO/IEC17020
 بهبود مستمر ISO/IEC17020
 مميزي داخلي ISO/IEC17020
 آموزش ISO/IEC17020

 كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي ISO 13485
 مشاوره ISO 13485
 طراحي ISO 13485
 مستند سازي ISO 13485
 استقرار ISO 13485
 نگهداري ISO 13485
 بهبود مستمر ISO 13485
 مميزي داخلي ISO 13485
 آموزش ISO 13485

 كيفيت در صنايع مخابراتي TL 9000
 مشاوره TL 9000
 طراحي TL 9000
 مستند سازي TL 9000
 استقرار TL 9000
 نگهداري TL 9000
 بهبود مستمر TL 9000
 مميزي داخلي TL 9000
 آموزش TL 9000

 كيفيت در صنايع گاز, نفت و پتروشيمي ISO/TS 29001
 مشاوره ISO/TS 29001
 طراحي ISO/TS 29001
 مستند سازي ISO/TS 29001
 استقرار ISO/TS 29001
 نگهداري ISO/TS 29001
 بهبود مستمر ISO/TS 29001
 مميزي داخلي ISO/TS 29001
 آموزش ISO/TS 29001

 كيفيت در صنايع خودرو سازي ISO/TS 16949
 مشاوره ISO/TS 16949
 طراحي ISO/TS 16949
 مستند سازي ISO/TS 16949
 استقرار ISO/TS 16949
 نگهداري ISO/TS 16949
 بهبود مستمر ISO/TS 16949
 مميزي داخلي ISO/TS 16949
 آموزش ISO/TS 16949

 سيستم مديريت يك پارچه IMS
 سيستم مديريت موثر فرآيند آموزش ISO 10015
 ايمني , بهداشت شغلي و محيط زيست HSE-MS


ب: مدل هاي تعالي و برتري سازماني فراتر از سيستم هاي مديريت :
 مشاوره و راهنمايي در زمينه تعالي سازماني و بهره وري EFQM
 مشاوره EFQM
 ارزيابي EFQM
 آموزش EFQM

 مشاوره و راهنمايي در زمينه جايزه ملي كيفيت INQA
 مشاوره INQA
 ارزيابي INQA
 آموزش INQA

 مشاوره در زمينه ISO 9004
 مشاوره ISO 9004
 آموزش ISO 9004


ج: مشاوره و آموزش در خصوص ابزارهاي كيفي و مديريتي
آموزش كنترل كيفيت آماري
آموزش آناليز سيستم اندازه گيري MSA
آموزش آناليز خطاي بالقوه FMEA
آموزش هزينه هاي كيفيت COQ
آموزش كارت امتيازي متوازن BSI
آموزش شش سيگما 6σ
پياده سازي شش سيگما 6σ
آموزش كارسنجي و زمانسنجي
آموزش اندازه گيري بهره وري
پياده سازي بهره وري
آموزش ارزيابي عملكرد
آموزش PPAP
آموزش APQP
آموزش DOE
آموزش SQA
آموزش SQFE
آموزش MSAکلمات کلیدی :
مشاوره سيستمهاي مديريت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید