مشخصات آگهی دهنده

نرم افزارهاي مهندسي برق
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
1402 بار
10111854

نرم افزارهاي مهندسي برق
کامپیوتر نرم افزار

نرم افزارهاي مهندسي برق

نرم افزارهاي مهندسي برق:
CYMDIST V 4.7 R10
PSAF 3.2 R14
CYMCAP V 5 R 3
CYMTCC 4.5 R 13
CYMGRD 6.3 R 7
رم افزارCYME يكي از نرم افزارهاي بين المللي در شاخه مهندسي قدرت مي باشد
امكانات محاسباتي
امكانات محاسباتي نرم افزاري CYMEكه توسط بسته هاي نرم افزاري مستقل ويا مرتبط با يكديگر انجام مي شود. بشرح زير است
¨- نرم افزار Power System Analysis Frame Work ) PSAF ) شامل امكانات زير :
•- PSAF - Flow محاسبات پخش بار
•- PSAF – Motor Start محاسبات راه اندازي موتور
•- PSAF - Fault محاسبات اتصال كوتاه
•- PSAF-STABمحاسبات پايداري گذرا
•- PSAF - Harmo محاسبات هارمونيكي
•- PSAF - LINE دياگرام تك خطي
¨- نرم افزارCYM GRD - محاسبات سيستم زمين پستها
¨- نرم افزارCYM CAP – محاسبات ظرفيت كابلها
¨- نرم افزارCYMDIST– محاسبات و تحليل شبكه هاي توزيع شامل امكانات زير
•- CYMDIST/MAP - مدول گرافيكي
•- CYMDIST/SOM مدول بهينه سازي عمليات كليد زني
•- CYMDIST/HARMO تحليل و ارزيابي هارمونيكي
•- CYMDIST/RAM تحليل و ارزيابي قابليت اطمينان
• - CYMDIST/CAM مدول تحليل حوادث اضطراري
¨- نرم افزارCYMTCC - نرم افزار هماهنگي تجهيزات و ادوات حفاظتي
PSAF نرم افزار محاسبات سيستم هاي قدرت
نرم افزارPSAF (Power System Analysis Frame Work) يكي از امكانات محاسباتي نرم افزار CYMEInternational براي انجام محاسبات به سيستم هاي قدرت مي باشد .
PSAF داراي مدولهاي شبيه سازي مختلف براي انجام محاسبات گوناگون سيستم قدرت به شرح زيرميباشد
•- PSAF - Flow محاسبات پخش بار
• - PSAF - Fault محاسبات اتصال كوتاه
• - PSAF – Motor Start محاسبات راه اندازي موتور
• - PSAF-STAB محاسبات پايداري گذرا
• - PSAF – Harmo محاسبات هارمونيكي
هر يك از مدولهاي محاسباتي فوق از ويژگيهاي محاسبات صنعتي ، قابليت مدلسازي و تكنيكهاي الگوريتم حل برخوردار مي باشد كه PSAF را بعنوان يك ابزار محاسباتي قابل اطمينان براي تحليل هاي مهندسي درآورده است .
با توجه به اينكه نرم افزارهاي فوق از طريق نمايندگي اصلي آن در ايران ارائه مي گردد و مجوز فروش آن در سازمان انفورماتيك كشور ثبت گرديده و همچنين اين شركت از طريق شعبه يك دادگاه تخلفات اينترنتي پيگيري آگهي هاي درج شده در اينترنت را مورد بررسي قرار مي دهد به دوستاني كه فروشنده چنين نرم افزارهايي مي باشند و يا احتمالاً داراي سايت تبليغاتي مي باشند در فروش و درج آگهي آن در سايت خود دقت نمايند. (قابل ذكر است خود من مجبور به پرداخت غرامت شدم تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم 2 شركت و چندين فروشنده نيز دستگير و به پرداخت غرامت جريمه شدند)

CYMDIST V 4.7 R10
PSAF 3.2 R14
CYMCAP V 5 R 3
CYMTCC 4.5 R 13
CYMGRD 6.3 R 7

کلمات کلیدی :
نرم افزارهاي مهندسي برق

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید