مشخصات آگهی دهنده

انجام كليه پرو‍ژه هاي آماري با نرم افزار
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
930 بار
10110193
http://www.myspss.blogfa.com

انجام كليه پرو‍ژه هاي آماري با نرم افزار
آموزش CD-DVD

انجام كليه پرو‍ژه هاي آماري با نرم افزار

مركز تحليل آماري آذرپردازان آماده است تا در اسرع وقت و با قيمت مناسب، با در اختيار داشتن تخصص و تجربه كافي، مشاوره و تحليل آماري تحقيقات علمي پژوهشگران محترم و پايان نامه ها و پروژه هاي دانشجويي و همچنين تجزيه و تحليل آماري پرسشنامه ها و اطلاعات حاصل از آزمايشات علمي را ، با استفاده از نرم افزار بي بديل spss به انجام برسانيم.

تحليل توصيفي با نمودارهاي آماري - آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون كلموگروف اسميرنف)- آزمون فرض ها - آزمون استودنت (استيودنت) يا تي (t) - آزمون همبستگي پيرسون - آناليز واريانس - آزمون مقايسات ميانگين (آزمون دانكن و LSD- آزمون روايي و پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ- آزمون ناپارامتري كروسكال واليس - آزمون همبستگي ناپارامتري (آزمون كندال و تاو) - جداول فراوني- آزمون كي دو (خي دو يا مربع كاي) - انجام نظر سنجي و تحليل اطلاعات آن - و هر آنچه كه از علم آمار به عنوان راهنماي شما در تاييد يا رد فرضيه يا فرضيات تحقيق انتظار داريد . . . .

کلمات کلیدی :
انجام كليه پرو‍ژه هاي آماري با نرم افزار

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید