مشخصات آگهی دهنده

تجزيه و تحليلهاي آماري توسط SPSS
08112531908
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
770 بار
10109318
میدان آرامگاه بوعلی ابتدای خواجه رشید - طبقه سوم آرش جین

تجزيه و تحليلهاي آماري توسط SPSS
کامپیوتر تعمیر و نگهداری

تجزيه و تحليلهاي آماري توسط SPSS

تجزيه و تحليل آماري كليه پايان نامه هاي علوم اجتماعي، مديريت ، مهندسي و پزشكي،... توسط نرم افزارهاي spss، sas، s-plus و Minitab ، مدل معادلات ساختاري و تحليل مسير path analysis، انجام تحليلهاي آماري پايان‌نامه‌هاي دكتـرا، كارشناسـي ارشد و كارشنـاسـي شامل:
تحليلهاي توصيفي شامل: رسم جداول فراواني، درصد فراواني، درصد فراواني تجمعي، رسم نمودارهاي توصيفي،... تحليلهاي استنباطي شامل: آزمونهاي مختلف پارامتري و ناپارامتري آماري، آزمونهاي استودنت (استيودنتt )( نمونه¬هاي مستقل، نمونه هاي وابسته) ، آناليز واريانس ، آزمون مقايسه ميانگين¬ها (آزمون دانكن و LSD و توكي و دانت)، تحليل¬هاي عاملي، محاسبه آماره‌هاي گوناگون مانند آماره t، آماره كي دو ( خي دو يا مربع كاي)، آماره گاما، محاسبه سطح معني داري p-value براي آزمونهاي مختلف و تفسير آن، مدل سازي رگرسيوني، سريهاي زماني و طرح آزمايشها، ازمونهاي ناپارامتري كروسكال واليس، من ويتني، كندال تاو b، آزمون نرمال بودن مشاهدات، آزمون فرضيه ها، آزمون همبستگي پيرسون، اسپيرمن، آزمون همبستگي ناپارامتري (آزمون كندال و تاو)، آزمون روايي و پايايي و قابليت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ، و تحليل آماري پايان نامه ها، پروژه هاي دانشجوي و دانش آموزي، آموزش خصوصي نرم افزارهاي spss، Minitab، SAS، Stat، S-plus و تدريس دروس آماري كليه رشته‌ها ، طراحي پرسشنامه ، انجام تحليلهاي آماري و اكتشافي پايان‌نامه‌هاي دكتـرا، كارشناسـي ارشد ، حل تمرينهاي كتب آماري،
مشاوره تخصصي آماري در نگارش مقالات معتبر علمي و تحقيقي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و كارشناسي، از دريافت پرسشنامه، تحليل داده ها با spss و يا نرم افزارهاي آماري مورد نظر، تا تحويل فصل چهارم و پنجم پايان نامه به صورت word با جداول و نمودارهاي كاملا رنگي وحرفه اي ايجاد شده در spss يا Excel ، ارائه روش تحقيق (فصل سوم، روش شناسي، روش نمونه گيري و تعداد نمونه ) در صورت تمايل كليه مراحل همراه با آموزش نرم افزار spss ، مشاوره تخصصي آماري در نگارش مقالات و پايان نامه ها كارشناسي و كارشناسي ارشد.

کلمات کلیدی :
تجزيه و تحليلهاي آماري توسط SPSS

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید