مشخصات آگهی دهنده

آموزش متلب و هوش مصنوعي - تضميني
-
توافقی
1397-01-29
1397-02-28
1423 بار
10098318
تهران، سید خندان

آموزش متلب و هوش مصنوعي - تضميني
آموزش تدریس خصوصی

آموزش متلب و هوش مصنوعي - تضميني

متفاوت ترين شيوه آموزش متلب و هوش مصنوعي را با گروه آموزشي ويكي متلب تجربه كنيد.

با شركت در دوره هاي آموزشي ويكي متلب، متلب و مباحث هوش مصنوعي را با كيفيت عالي و در مدت زمان كوتاهي فرا بگيريد.

مدرسين گروه ويكي متلب، مولفين كتاب هوش مصنوعي در متلب و همگي از دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد دانشگاه هاي تهران هستند. تجربه

كاري اين گروه، تضميني براي موفقيت شماست. با ويكي متلب، وقت شما واقعا طلاست.

مشخصات برخي از دوره هاي آموزشي ويكي متلب:
1) آموزش متلب از سطح مبتدي تا پيشرفته (فقط در 1 الي 3 جلسه) - تضميني
2) آموزش الگوريتم ژنتيك (فقط در يك و نيم جلسه) - تضميني
3) آموزش شبكه هاي عصبي چند لايه MLP (فقط در 1 جلسه) - تضميني
4) آموزش شبكه هاي عصبي RBF (فقط در 1 جلسه) - تضميني
5) آموزش الگوريتم مورچه ها (فقط در 2 جلسه) - تضميني
6) آموزش الگوريتم PSO يا الگوريتم پرندگان (فقط در يك و نيم جلسه) - تضميني
7) آموزش سيستم هاي ايمني مصنوعي (فقط در 1 جلسه) - تضميني
8) آموزش سيستم ها، منطق و كنترل فازي (فقط در 1 جلسه) - تضميني

پس از گذراندن هر كدام از اين دوره هاي آموزشي، شما مهارت و دانش كافي را براي انجام پروژه هاي هوش مصنوعي در متلب كسب خواهيد كرد.

براي كسب اطلاعات بيشتر، به سايت ويكي متلب مراجعه نماييد:
http://www.wikimatlab.net

پست الكترونيكي: [email protected]

محل تشكيل كلاس ها: تهران، سيد خندان

زمان بزرگترين سرمايه شماست. آن را در يابيد.
اكنون نوبت شماست تا باور كنيد كه شما هم مي توانيد.

----------------------------------------------------------------------------------
كلمات كليدي:

آموزش متلب
آموزش مطلب
آموزش MATLAB
آموزش برنامه نويسي متلب
آموزش برنامه نويسي مطلب
آموزش برنامه نويسي MATLAB
آموزش پيشرفته متلب
آموزش پيشرفته مطلب
آموزش پيشرفته MATLAB
آموزش برنامه نويسي پيشرفته متلب
آموزش برنامه نويسي پيشرفته مطلب
آموزش برنامه نويسي پيشرفته MATLAB

هوش مصنوعي در متلب
هوش مصنوعي در مطلب
هوش مصنوعي در MATLAB
الگوريتم ژنتيك در متلب
الگوريتم ژنتيك در مطلب
الگوريتم ژنتيك در MATLAB
بهينه سازي در متلب
بهينه سازي در مطلب
بهينه سازي در MATLAB
شبكه عصبي در متلب
شبكه عصبي در مطلب
شبكه عصبي در MATLAB

آموزش سيميولينك
آموزش سيمولينك
آموزش Simulink

GA
Genetic Algorithm
الگوريتم ژنتيك

Ant Algorithm
الگوريتم مورچه ها

ACO
Ant Colony Optimization
بهينه سازي كلوني مورچه ها

Ant System
سيستم مورچه ها

MMAS
Max-Min Ant System
سيستم مورچه ها كمينه بيشينه

EA
Evolutionary Algorithm
الگوريتم تكاملي

PSO
Particle Swarm Optimization
بهينه سازي گروه ذرات
بهينه سازي ازدحام ذرات
الگوريتم پرندگان

RL
Reinforcement Learning
يادگيري تقويتي

ANN
Artificial Neaural Networks
شبكه عصبي
شبكه هاي عصبي مصنوعي

AI
Artificial Intelligence
هوش مصنوعي

Computational Intelligence
هوش محاسباتي

Multi-agent Systems
سيستمهاي چند عاملي

Fuzzy Systems
سيستمهاي فازي

FLC
Fuzzy Logic Control
كنترل منطق فازي

Fuzzy Logic
منطق فازي

Fuzzy Control
كنترل فازي

FIS
Fuzzy Inference System
سيستم استنتاج فازي

ANFIS
Adaptive Neural Fuzzy Inference System
سيستم استنتاج تطبيقي فازي عصبي

NSGA
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
الگوريتم ژنتيك چند هدفي
بهينه سازي چند هدفي
الگوريتم ژنتيك مرتب سازي نامغلوب

PSEA
Pareto Strength Evolutionary Algorithm
الگوريتم تكاملي چند هدفي
جبهه پارتو

Swarm Intelligence
هوش جمعي
هوش ازدحامي

AIS
Artificial Immune Systems
سيستم ايمني مصنوعي

Linear Programming
LinProg
برنامه ريزي خطي
لينپروگ
لين-پروگ

TSP
Traveling Salesman Problem
مسأله فروشنده دوره گرد

Job-Shop Scheduling
Scheduling Problem
مسأله برنامه ريزي زماني
مسأله زمانبندي
مسأله زمان بندي

Resource Allocation
تخصيص منابع

MATLAB Control System Toolbox
جعبه ابزار كنترل خطي متلب
جعبه ابزار كنترل خطي مطلب
جعبه ابزار كنترل خطي MATLAB

MATLAB Robust Control Toolbox
جعبه ابزار كنترل مقاوم متلب
جعبه ابزار كنترل مقاوم مطلب
جعبه ابزار كنترل مقاوم MATLAB

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox
جعبه ابزار فازي متلب
جعبه ابزار فازي مطلب
جعبه ابزار فازي MATLAB
جعبه ابزار منطق فازي متلب
جعبه ابزار منطق فازي مطلب
جعبه ابزار منطق فازي MATLAB

MATLAB Fuzzy Control Toolbox
جعبه ابزار كنترل فازي متلب
جعبه ابزار كنترل فازي مطلب
جعبه ابزار كنترل فازي MATLAB

MATLAB Symbolic Toolbox
جعبه ابزار سيمبوليك متلب
جعبه ابزار سيمبوليك مطلب
جعبه ابزار سيمبوليك MATLAB
جعبه ابزار Symbolic متلب
جعبه ابزار Symbolic مطلب
جعبه ابزار Symbolic MATLAB

MATLAB Optimization Toolbox
جعبه ابزار بهينه سازي متلب
جعبه ابزار بهينه سازي مطلب
جعبه ابزار بهينه سازي MATLAB

MATLAB Neural Networks Toolbox
جعبه ابزار شبكه عصبي متلب
جعبه ابزار شبكه عصبي مطلب
جعبه ابزار شبكه عصبي MATLAB

MATLAB LinProg
برنامه ريزي خطي در متلب
برنامه ريزي خطي در مطلب
برنامه ريزي خطي در MATLAB

GUI
Graphical User Interface
واسط گرافيكي كاربر
رابط گرافيكي كاربر

GUIDE
Graphical User Interface Design Environment
محيط جامع طراحي واسط گرافيكي كاربر
محيط جامع طراحي رابط گرافيكي كاربر

Linear Control Systems
سيستمهاي كنترل خطي

Bode Diagram
نمودار بود
دياگرام بود

Nyquist Diagram
نمودار نايكوئيست
دياگرام نايكوئيست

Nichols Chart
نمودار نيكولز
چارت نيكولز

Root Lucas
مكان هندسي ريشه ها

Digital Control Systems
سيستمهاي كنترل ديجيتال

Modern Control Systems
سيستمهاي كنترل مدرن
سيستمهاي كنترل نوين
سيستمهاي كنترل پيشرفته

Generalized Eigenvalue Problem
مسأله مقدار ويژه تعميم يافته

Eigenvalue and Eigenvector
مقدار ويژه و بردار ويژه
ويژه مقدار و ويژه بردار

Jordan Form
فرم جردن
فرم كانوني جردن
فرم استاندارد جردن

Canonical Form
فرم كانوني
فرم استاندارد

Observer
رويتگر
رويت گر

Observable
رويت پذير

Observability
رويت پذيري

State Feedback
فيدبك حالت

Controller
كنترلر
كنترل كننده

Controllable
كنترل پذير

Controllability
كنترل پذيري

Optimal Control Systems
سيستمهاي كنترل بهينه

LQR
Linear Quadratic Regulator
رگولاتور خطي مرتبه 2
رگولاتور خطي مزتبه دو
كنترل بهينه درجه 2
كنترل بهينه درجه دو

LQG
Linear Quadratic Gaussian

KF
Kalman Filter
فيلتر كالمن
تخمين حالت
تخمينگر بهينه
تخمين گير بهينه

EKF
Extended Kalman Filter
فيلتر كالمن تعميم يافته

Nonlinear Control Systems
سيستمهاي كنترل غير خطي

Chaos
آشوب
كنترل آشوب

Bifurcation
دو شاخه شدگي

Model Predictive Control
كنترل مدل پيش بين

Multivariable Control Systems
سيستمهاي كنترل چندمتغيره

Robust Control Systems
سيستمهاي كنترل مقاوم

Adaptive Control Systems
سيستمهاي كنترل تطبيقي

Stochastic Control
كنترل تصادفي
كنترل اتفاقي
كنترل فرايندهاي تصادفي
كنترل فرايندهاي اتفاقي

Dynamic Programming
برنامه ريزي پويا

Suspension System Control
كنترل سيستم تعليق خودرو
كنترل سيستم تعليق فعال خودرو

Image Processing
پردازش تصوير ديجيتال

DSP
Digital Signal Processing
پردازش سيگنال ديجيتال

Numerical Methods
روشهاي عددي
محاسبات عددي

Gauss-Jordan Elimination
حذف گوس جردن

Gauss-Seidel Elimination
حذف گوس سايدل

Newton Method
روش نيوتن براي حل معادلات
روش نيوتون براي حل معادلات
روش نيوتن براي حل عددي معادلات
روش نيوتون براي حل عددي معادلات

Newton-Raphson Method
روش نيوتن رافسون بري حل معادلات
روش نيوتون رافسون بري حل معادلات
روش نيوتن رافسون براي حل عددي معادلات
روش نيوتون رافسون براي حل عددي معادلات

Bisection Method
Bi-section Method
روش تنصيف
روش دو بخشي كردن

RK4
Runge-Kutta 4
رانگ كوتا 4
رانگ كوتا مرتبه 4
رانگ كوتا چهار
رانگ كوتا مرتبه چهار

Linear Differential Equation
معادلات ديفرانسيل خطي

Partial Differential Equation
معادلات ديفرانسيل جزئي

Nonlinear Differential Equation
معادلات ديفرانسيل غير خطي

Simpson Rule
قاعده سيمپسون براي انتگرال گيري عددي

Interpolation
درون يابي
درونيابي

Extrapolation
برون يابي
برونيابي

Curve Fitting
برازش منحني

Advanced Engineering Mathematics
رياضيات مهندسي پيشرفته

Fourier Transform
تبديل فوريه
انتگرال فوريه
سري فوريه

Laplace Transform
تبديل لاپلاس

z-transform
تبديل z

PDF
Probablity Density Function
تابع چگالي احتمال

CDF
Cumulative Density Function
تابع تجمعي چگالي احتمال

کلمات کلیدی :
آموزش متلب و هوش مصنوعي تضميني

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید