مشخصات آگهی دهنده

جامع ترين و برترين نرم افزار آموزش زبان
4000 تومان
1397-01-19
1397-02-18
795 بار
10093524

جامع ترين و برترين نرم افزار آموزش زبان
آموزش زبان

جامع ترين و برترين نرم افزار آموزش زبان

Tell Me More Premium Performance v9.0 ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻓﻮق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎرﻣﺤﺒﻮب 8.0 Tell Me More Premium ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖAuralog ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و آﺳﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮي اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﺮم اﻓﺰار دﻧﯿﺎ ﻟﻘﺐ "ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﻧﯿﺎ " را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺟﺎﯾﮕﯿﺮي در رﺗﺒﻪ اول و ﮐﺴﺐ ﻣﺪال طﻼي ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺮايﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻘﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاري دﻧﯿﺎTopTenReviews اﺳﺖ . ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺎﯾﺖTopTenReviews اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را "ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن را ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺻﺪر ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ھﻤﺮده در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻗﺮار داده اﻧﺪ". ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺮح و ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﺐ اطﻤﯿﻨﺎن اﮐﺜﺮ ﺧﺮﯾﺪاران از ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن و ﺧﺮﯾﺪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ 2000 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در 10 ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد 10000 ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﮫﺎرت ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را داراﺳﺖ ! (ھﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ American English و ھﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ British English)
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮق ﻟﻌﺎده ، ﺑﺎ ھﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﺶ، درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻮق ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن مورد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺎرت ھﺎي ﻻزم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ھﺮ زﺑﺎن را ھﻤﭽﻮن ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﮕﺎرش، ﻗﺪرت ﺷﻨﯿﺪار، ﮔﻔﺘﺎر، داﯾﺮه ﻟﻐﺎت و ﮔﺮاﻣﺮ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺸﻮرھﺎي ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و تكرار وا ﻣﯽ دارد و داراي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺒﺘﺪي ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد در ﭘﮑﯿﺞ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮي ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

چرا 9.0 Tell Me More Performance English را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ؟
- Tell Me More Performance ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺎزارھﺎي ﺟﮫﺎﻧﯿﺴﺖ !
- ﺑﯿﺶ از 2000 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در 10 ﺳﻄﺢ و Level ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻧﯿﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ !
- ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮي از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا در دﻧﯿﺎي ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
- ﺑﯿﺶ از ده ھﺰارﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ !
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮫﺎرت ھﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن از ﻗﺒﯿﻞ Listening ﯾﺎ ﻣﮫﺎرت ﮔﻮش دادن، Speaking ﯾﺎ ﻣﮫﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن،Reading ﺎ ﻣﮫﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن و Vocabulary و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Culture داراﺳﺖ ! ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽﮐﺎﻣﻼ Interactive و ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اي ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دروﻧﯽ دﯾﺎﻟﻮگ و ﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ھﻤﺮاه اﺳﺖ !
9.0 Tell Me More Performance از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺑﮫﺒﻮد ﺗﻠﻔﻆ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ زﺑﺎن آﻣﻮز اﺳﺖ !
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﻨﮕﺎم ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ھﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﻻي ﺧﻮد اﯾﺮاد ھﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺑﺎ ﮔﺮاف ھﺎي ﻧﻤﻮداري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ آﻧﮫﺎ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!
- ﺑﯿﺶ از 10 ﺳﺎﻋﺖ وﯾﺪﯾﻮ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮي از وﯾﺪﯾﻮ ھﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ زﺑﺎن، ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را در ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎي وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﺪ !
دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪ ھﺎي ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن Tell Me More ﻣﻮﺟﻮد در اين پكيج:


Tell Me More Business : ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر وﯾﮋه ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
Business ﺑﺮاي ﺗﺎﺟﺮان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎري و ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎي اﺻﻠﯽ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ . وﺟﻮد ﺻﺪ ھﺎ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش، و ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺗﻤﺮﯾﻦ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ دي وي دي
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ !
Tell Me More Home School : ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ Auralog ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎي اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ Tell Me More اﺳﺖ . وﺟﻮد ﺻﺪ ھﺎ وﺟﻮد
ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش، و ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺗﻤﺮﯾﻦ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ دي وي دي آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ !
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش 90 Tell Me More اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ 350 دﻻر و ﻧﺴﺨﻪ ھﺎي دﯾﮕﺮ آن 200 دﻻر اﺳﺖ !
اﻓﺘﺨﺎرات و ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Tell Me More از ﺳﻮي ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﺮم اﻓﺰاري دﻧﯿﺎ
اين پكيج شامل 3 عدد DVD ميباشد.


کلمات کلیدی :
جامع ترين و برترين نرم افزار آموزش زبان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید