مشخصات آگهی دهنده

نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان
88881615
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
968 بار
10092134
تهران

نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان
کامپیوتر برنامه نويسي

نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان

يك فرصت طلايي براي شناخت استعدادهاي كاركنان و مديران

 يك فرصت طلايي براي شناخت هر چه بهتر كاركنان و مديران
 آيا علاقمنديد جايگاه مديران و سيستم انتخاب و انتصاب مديران شما بر اساس شايسته سالاري باشد؟
 اگر دنبال تناسب شغل و شاغل هستيد
 اگر به دنبال تعيين جايگاه مناسب براي كاركنان خود هستيد
 اگر تمايل داريد از توانمنديهاي كاركنان خود اطلاع پيدا كنيد
 اگر علاقمنديد شايسته سالاري در ميان كاركنان شما در سازمان شما برقرار گردد
 اگر علاقمنديد رضايتمندي در سازمان را افزايش دهيد

استفاده از راز بقاي سازمان :
• شناخت توانائيهاي كاركنان = تعيين جايگاه مناسب كاركنان
• تعيين جايگاه مناسب كاركنان = شايسته سالاري
• شايسته سالاري = حركت به سوي تعالي سازمان
• تعالي سازمان = افزايش بهره وري سازمان
• افزايش بهره وري سازمان = رقابت در دنياي سازماني
• رقابت در دنياي سازماني = بقاي سازمان

$$$$$$$$$$$$$$$////////////////////////////////////////////$$$$$$$$$$$$$$$
مشكلات موجود در سازمانها
• نبود يك سيستم ارتقاء سازماني
• نداشتن برنامه ها براي فعاليت هاي حرفه اي يا اهداف پيش بيني شده براي سال آتي
• هماهنگ نبودن عملكرد كاركنان با استعدادشان
• ناراضي بودن كاركنان از كار و مراحل ارتقاء سازماني
• نبود تناسب بين شغل و شاغل
• نبود يك سيستم شناخت از شايستگي كاركنان در پستهاي مورد تصدي

$$$$$$$$$$$$$$$////////////////////////////////////////////$$$$$$$$$$$$$$$

نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان
(ويژه مديران، سرپرستان، كارشناسان وكاركنان)

مشاوره در ارزشيابي كاركنان
پياده سازي نظام ارزشيابي كاركنان در سازمان
ارائه شاخصه هاي ارزيابي عملكرد كاركنان توسط اساتيد مديريت

اهداف نرم افزار:
• ارتقاء كارائي و اثر بخشي كاركنان
• ايجاد نظام عادلانه پرداختها و مزايا
• ايجاد مكانيزمهاي انگيزشي
• تعيين نيازهاي آموزشي مشاغل سازمان
• شناسايي استعدادهاي نهفته كاركنان
• شناسايي نارسائيها و نقاط قوت و ضعف كاركنان
• برنامه ريزي نيروي انساني
• كارمنديابي و انتخاب
• آموزش و بهسازي
• تشويق و تنبيه
• شناسائي استعدادهاي نهاني افراد

ضرورت اجراي ارزشيابي عملكرد كاركنان
• شناخت كمبودها ، برآورد احتياجات آموزشي و پرورشي
• بوجود آوردن مباني منطقي و عادلانه براي تشخيص ميزان شايستگي كاركنان
• سپردن كار به كاردان و ايجاد تناسب شخصيتي و شغلي
• ايجاد يك نظام ترفيعاتي معقول و مبتني بر شايستگي و نيازهاي آينده سازمان
• ايجاد زمينه براي تعالي و پيشرفت كاركنان
• كاهش نارضايتي و شكايات ناشي از تبعيض و اعمال نظرهاي مغرضانه
• برفراري روش صحيح در امر واگذاري مزايا و امتيازات
• كمك بع تعيين معيار و ضوابط بركناري از خدمت
• علاقمند نمودن كاركنان ساعي بكار از طريق ايجاد يك نظام تشويق و تنبيه منطقي
• ايجاد ميل و رغبت به كار و پيدايش احساس امنيت در كاركنان
• اعمال كنترل صحيح و ايجاد معيارهاي اصولي براي انجام كار
• ايجاد زمينه براي تعالي و پيشرفت كاركنان مستعد
• تطبيق هر چه بيشتر شرايط فكري، روحي و جسمي كاركنان با شغلشان
• كاهش نارضايتي و شكايت ناشي از تبليغات
• برآورد كمي و كيفي نيروي انساني
• استعداد يابي و علاقمند كردن افراد به كار
• جهت دار شدن برنامه ريزي آموزشي
• ايجاد شوق و تقويت انگيزه كاركنان
• خودشناسي
• تعيين اعتبار و اصلاح معيارهاي استخدام
• آگاهي سرپرست يا مدير از عملكرد كاركنان
• دستيابي به نحوه پراكندگي كيفي و كمي بازدهي، كارآئي و كارآمدي نيروي انساني
• شناخت هنجارها و ناهنجاري هاي رفتاري در سازمان

نرم افزارهاي كاربردي طراحي شده
نرم افزار ارزشيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي(T.E.S)
نرم افزار برنامه ريزي نيروي انساني(H.R.P.S)
نرم افزار تخصيص كارانه(R.A.S)
نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان(P.A.S)
نرم افزار نظام پيشنهادات(S.D.B)
(T.M.S)نرم افزار كارسنجي و زمانسنجي
نرم افزار ارزيابي 360 درجه اي مديران(D.F.S)
نرم افزار نيازسنجي آموزشي كاركنان(T.N.S)
نرم افزار پشتيباني آموزش هاي الكترونيكي(E.L.S.S)
نرم افزار حقوق و دستمزد


مديريت نوين در سازمانها ، شايسته سالاري ، مشكلات موجود در سازمانها ، راز بقاي سازمانها و شركت ها ، شناخت توانائيهاي كاركنان ، تعيين جايگاه مناسب كاركنان ، حركت به سوي تعالي سازمان ، افزايش بهره وري سازمان ، رقابت در دنياي سازماني ، بقاي سازمان ، علاقمند نمودن كاركنان به كار ، ارتقاء كارائي و اثر بخشي كاركنان ، ايجاد نظام عادلانه پرداختها و مزايا ، ايجاد مكانيزمهاي انگيزشي ، تعيين نيازهاي آموزشي مشاغل سازمان ،شناسايي استعدادهاي نهفته كاركنان ، شناسايي نارسائيها و نقاط قوت و ضعف كاركنان
استخدام ؛ مصاحبه ؛ حقوق ؛ مزايا
جايابي ؛ جابجايي ؛ استخدام ؛ شغل و شاغل ؛ خصوصيات شغلي ؛ شرايط احراز شغل ؛ تعريف شغل ؛ روحيات كاركنان
سنجش عملكرد ؛ ارزيابي عملكرد ؛ خودارزيابي ؛ Performance Appraisal ؛ رضايت كارفرما ؛ ميزان امنيت شغلي
مدير؛ كارمند؛ كاركنان؛ عملكرد؛ ارزيابي
همكاري ؛ مشاركت ؛ همفكري ؛ تبادل ايده ؛ كار تيمي

کلمات کلیدی :
نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید