مشخصات آگهی دهنده

آموزش نرم افزارهاي معدن
66716336-66716456
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
5145 بار
10087047
خیابان انقلاب، تقاطع ولیعصر، جنب پارک دانشجو، نبش خیابان رازی، ساختم?

آموزش نرم افزارهاي معدن
آموزش كامپيوتر

آموزش نرم افزارهاي معدن

شركت عمران پژوهان سپهر

براي اولين بار درايران به همت تعدادي ازمهندسين شركت عمران پژوهان سپهر دوره هاي آموزش نرم افزارهاي تخصصي ذيل دررشته معدن گرايشهاي استخراج،اكتشاف،مكانيك سنگ،فرآوري،ژئوفيزيك،نفت وعمران،معماري وصنايع از تاريخ 01/02/1387 برگزار ميگردد.(مهلت ثبت نام تا تاريخ30/01/1387)
Solid Work:تحليل وآناليزقطعات صنعتي وترسيم احجام ومدل كردن آنها-(70000 تومان)

Pro Engineer Wild Fire 3.0:قالبسازي و طراحي 3 بعدي بصورت پارامتريك-(70000 تومان)

Simulink:طراحي و كنترل سيستمها-(60000 تومان)

MSP:تهيه زمان بندي پروژه،تحليل اطلاعات،برنامه ريزي وكنترل پروژه-(60000 تومان)

Spss(مقدماتي): رگرسيون،آناليز،تعريف وتحليل سري هاي زماني وانواع متغيرها-(60000 تومان)

Spss(پيشرفته): جهت انواع تحليل ها ومدل هاوترسيم داده ها-(70000 تومان)

Primavera: تحليل پروژه،برنامه ريزي وكنترل پروژه –(70000 تومان)

Etabes:آناليز،تحليلل ،طر احي سازه-(70000 تومان)

3 DMAX: مدل سازي معماري و ساخت وشبيه سازي موادوترسيم اجسام-(50000 تومان )

Auto Cad :ترسيم اجسام ونقشه ها و پلان ها بصورت 2و3 بعدي و ايزومتريك و متريال سازي –(50000 تومان)

Chief Archi Cad:شبيه سازي و طراحي معماري-(60000 تومان)

Sap -Safe:آناليزوتحليل وطراحي سازه-(50000 تومان)

Modisim:جهت شبيه سازي مدارهاي خردايش وفلوتاسيون-(70000 تومان)

Usim Pac: طراحي كارخانه اعم ازخردايش،فلوتاسيون -تخمين هزينه وبهينه سازي كارخانه-(70000 تومان )

JK sim:نرم افزارشبيه سازي مدارهاي خردايش-(60000 تومان)

Qulitek4-Minteq:نرم افزارجهت طراحي آزمايش-بررسي مسائل تعادل شيميايي-(60000 تومان)

Phase 2-Examine 3D:نرم افزاري تحليل 2Dبه روش المان محدود وبررسي سازه هاي مختلف-تحليل سازه هاي زيرزميني بصورت3D-(70000 تومان)

3Dec:تحليل بلوك هاي سنگي وآناليزفضاهاي حفرشده درسنگ بصورت3 D -(70000 تومان)

& Dips - RockLab RockData :تحليل وآناليزداده هاي ساختاري زمين-(60000 تومان)

Swedge - Unwedge:تحليل گوه هاي معدني وسازه هاي زيرزميني وروباز-(50000 تومان)

Slide - Rockfall:بررسي وتحليل شيبهاي سنگي وخاكي براساس مدل دوبعدي-بررسي ريسك سقوط وريزش سنگ-(60000 )تومان

Rock Plane - Rocsupport:جهت آناليزتنش وسيستم نگهداري تونل ها-مدلسازي وتحليل شيب هاي سنگي-(50000 تومان)

Data Mine:اكتشافات زمين شناسي وتخمين و طراحي معدن-(80000 تومان)

U Dec:مدل كردن 2 بعدي تونل ها و محيط هاي سنگي-(80000 تومان)

GIS:مديريت داده هاي مكان محور-(80000 تومان)

Surfer:محيط 3D بعدي براي تراز يابي و گريدينگ و تهيه نقشه هاي هم تراز-(60000 تومان)

Surpac:مديريت داده ها و طراحي 3D كانسار با استفاده از روشهاي تخمين و طراحي معدن-(70000 تومان)

Rock Work 2004:جهت مديريت گمانه ها وترسيم انواع نقشه هاومقاطع-(50000 تومان)

Rock Work 2006:اصول طراحي معدني،تخمين وتعيين ذخيره ،تعيين مقاطع قائم -وتهيه پلان ها-(50000 تومان)

Comfar III:بررسي وتحليل هزينه ودرآمد-(70000 تومان)

Opened Detect:تفسيرداده هاي لرزه اي بازتابي دراكتشافات نفتي-(60000 تومان)

Hampson-Roussel:تفسيرداده هاي لرزه اي بازتابي-(60000 تومان)

Vista:پر دازش داده هاي لرزه اي درعمليات نفتي(لرزه اي بازتابي) -(50000 تومان)

Res2Din V - Res3Din V:تفسيرداده هاي ژئوالكتريك-(60000 تومان)

win sev & IPI 2 win:تفسيرداده هاي مقاومت ويژه و كاربرروي داده هاي ژئوالكتريكي درعمليات اكتشافي آب ومعادن-(50000 تومان)

(دانشجويان واساتيد محترم دانشگاهها از تخفيف ويژه برخوردار مي باشند)
(مدت دوره ها 2ماه وشهريه دوره ها با 50 درصد تخفيف مي باشد)
(عزيزان علاقه مند مي توانند نرم افزارهاي مورد نظر خود درزمينه هاي مختلف معدني را از اين شركت با بهاي مناسب خريداري نمايند)

آدرس:خيابان انقلاب، تقاطع وليعصر، جنب پارك دانشجو، نبش خيابان رازي، ساختمان 1134 ، واحد 8
تلفن:66716336 تلفكس:66716456
WWW.OMRANPAZHOOH.COM
کلمات کلیدی :
آموزش نرم افزارهاي معدن

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید