مشخصات آگهی دهنده

بازارچه الكترونيكي
04113360772
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
1064 بار
10085306
تبريز- نرسيده به چهارراه آبرسان - نبش گلگشت - پارک علم و فناوري استان آذ

بازارچه الكترونيكي
کامپیوتر نرم افزار

بازارچه الكترونيكي

بازارچه الكترونيكي
اين نرم افزار يك نرم افزار تحت وب مي باشد كه به صورت يك سايت اينترنتي مجزا بر روي شبكه جهاني اينترنت پياده سازي شده و شامل 3 بخش اصلي اعضا، Admin و ميهمان مي باشد.
اعضا كساني هستند كه عضو سايت هستند و مي توانند از كليه امكانات سايت استفاده كنند
Admin وظيفه نظارت بر عمليات انجام يافته توسط اعضا را بر عهده دارد
ميهما نان كساني هستند كه عضو سايت نيستند ولي مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را در سايت بيابند
امكانات بخش اعضا
1- عضويت در سايت
1-1- ثبت اطلاعات شخصي عضو
1-2- ثبت اطلاعات كمپاني
1-3- ارسال ايميل به ايميل كاري عضو
2- Login
2-1- وارد شدن به سيسنم
2-2- فراموش كردن رمز عبور
3- مدبربت پيغامها
3-1- مشاهده پيغامهاي رسيده
3-2- مشاهده پيغامهاي ماههاي قبل
3-3- امكان مشاهده تعداد پيغامهاي جواب داده نشده
3-4- امكان مشاهده تعداد پيغامهاي جديد و خوانده نشده
3-5- امكان ارسال پيغام جديد
3-6- امكان ارسال پيغام براي چندين نفر از بين اعضا
3-7- امكان ارسال پيغام به هرزنامه
3-8- امكان مشاهده متن پيغام
3-9- امكان پاسخگويي به پيغام
3-10- امكان پرينت از جزئيات پيغام
3-11- امكان حذف پيغام
3-12- امكان مشاهده پيغامهاي رسيده در هرزنامه
4- مديريت تماسها
4-1- امكان مشاهده ليست تماسها
4-2- امكان اضافه كردن يك يا چند عضو به ليست تماسها
4-3- امكان حذف يك يا چند عضو از ليست تماسها
4-4- امكان ارسال پيغامهاي مختلف براي يك يا چند عضو انتخابي از ليست تماسها
4-5- امكان اضافه كردن عضو به ليست تماس پس از ارسال پيغام
4-6- امكان انتخاب يك يا چند عضو از ليست تماسها در هنگام ارسال پيغام
- مديريت محصولات
5-1- امكان ارسال محصول جديد
5-2- امكان اضافه كردن عكس محصول در هنگام ارسال محصول جديد
5-3- امكان مشاهده محصولات ارسالي بر اساس وضعيت محصول
5-4- امكان مشاهده جزئيات محصول ارسالي
5-5- امكان ويرايش جزئيات محصولات
5-6- امكان ارسال پيغام براي كمپاني صاحب محصول
5-7- امكان حذف محصول
6- مديريت درخواستهاي خريد
6-1- ارسال درخواست خريد جديد
6-2- تعيين مدت زمان اعتبار درخواست
6-3- تعيين نوع پيشنهاد درخواست خريد
6-4- امكان انتخاب دسته بندي براي هر درخواست
6-5- امكان مشاهده ليست درخواستهاي خريد براساس وضعيت
6-6- امكان مشاهده جزئيات درخواست خريد
6-7- امكان ويرايش جزئيات درخواست خريد
6-8- امكان حذف درخواست خريد
6-9- امكان ارسال مجدد درخواستهاي خريد بدون اعتبار
6-10- امكان ارسال پيغام به كمپاني ارسال كننده درخواست خريد
7- مديريت درخواستهاي فروش و يا نمايندگي
7-1- ارسال درخواست فروش جديد
7-2- انتخاب دسته بندي براي هر درخواست فروش
7-3- تعيين مدت اعتبار براي درخواست فروش
7-4- انتخاب محصول براي ارسال درخواست فروش جديد
7-5- امكان مشاهده جزئيات درخواست فروش و يا نمايندگي
7-6- امكان ويرايش جزئيات درخواست فروش يا نمايندگي
7-7- مشاهده ليست و تعداد درخواستهاي فروش يا نمايندگي
7-8- امكان حذف درخواست فروش يا نمايندگي
7-9- امكان ارسال مجدد درخواست فروش بدون اعتبار
7-10- امكان ارسال پيغام براي كمپاني ارسال كننده درخواست فروش يا نمايندگي
8- مديريت اطلاعات شخصي و كمپاني
8-1- امكان تغيير اطلاعات شخصي
8-2- امكان تغيير اطلاعات كمپاني
8-3- تغيير رمز عبوري
9- جستجوي عمومي
9-1- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس نام كمپاني در بين همه دسته بنديها
9-2- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس نام محصول در بين همه دسته بنديها
9-3- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهاي فروش يا نمايندگي در بين همه دسته بنديها
9-4- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهاي خريد در بين همه دسته بنديها
9-5- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس نام كمپاني در بين دسته خاص
9-6- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس نام محصول در بين دسته خاص
9-7- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهاي فروش يا نمايندگي در بين دسته خاص
9-8- جستجوي كلمه مورد نظر بر اساس درخواستهاي خريد در بين دسته خاص
9-9- مشاهده نتايج جستجو براساس نام كمپاني و اولويت كمپاني
9-10- مشاهده جزئيات كمپاني انتخابي از بين نتايج كمپاني هاي نمايش داده شده
9-11- امكان ارسال پيغام گروهي يا تكي براي كمپاني هاي مشاهده شده از بين نتايج
9-12- امكان مشاهده محصولات مربوط به كمپاني انتخابي از ميان كمپاني هاي يافت شده
9-13- - امكان مشاهده درخواستهاي خريد و فروش كمپاني انتخابي از ميان كمپاني هاي يافت شده
9-14- امكان مشاهده نتايج جستجو بر اساس درخواستهاي فروش و اولويت درخواست فروش
9-15- امكان مشاهده جزئيات درخواست عفروش انتخابي از بين نتايج يافت شده براي درخواستهاي فروش
9-16- امكان ارسال پيغام براي كمپاني ارسال كننده درخواست فروش
9-17- امكان مشاهده جزئيات كمپاني ارسال كننده درخواست فروش
9-18- امكان مشاهده محصولات و جزئيات محصولات كمپاني ارسال كننده درخواست فروش
9-19- امكان مشاهده درخواستهاي خريد كمپاني ارسال كننده درخواست فروش
9-20- امكان مشاهده نتايج جستجو براساس درخواستهاي خريد و اولويت درخواستهاي خريد
9-21- امكان مشاهده جزئيات درخواست خريد انتخابي از بين نتايج يافت شده براي درخواست خريد
9-22- امكان ارسال پيغام براي كمپاني ارسال كننده درخواست خريد
9-23- امكان مشاهده محصولات و جزئيات محصولات كمپاني ارسال كننده درخواست خريد
9-24- امكان مشاهده جزئيات كمپاني ارسال كننده درخواست خريد
9-25- امكان مشاهده درخواستهاي فروش مربوط به كمپاني ارسال كننده درخواست خريد
9-26- امكان مشاهده نتايج جستجو براساس محصولات و اولويت محصولات
9-27- امكان مشاهده جزئيات محصول انتخابي از بين نتايج يافت شده
9-28- امكان ارسال پيغام براي كمپاني توليد كننده محصول
9-30- امكان مشاهده جزئيات كمپاني توليد كننده محصول
9-31- امكان مشاهده ساير محصولات كمپاني توليد كننده محصول
9-32- امكان مشاهده درخواستهاي خريد كمپاني توليد كننده محصول
9-33- امكان مشاهده درخواستهاي فروش كمپاني توليد كننده محصول
10- جستجوي پيشرفته
10-1- جستجوي پيشرفته براساس درخواست فروش يا نمايندگي و زمان اعتبار در بين همه دسته بنديها
10-2- جستجوي پيشرفته براساس درخواست فروش يا نمايندگي و زمان اعتبار در يك دسته خاص
10-3- جستجوي پيشرفته براساس درخواست خريد و زمان اعتبار در بين همه دسته بنديها
10-4- جستجوي پيشرفته براساس درخواست خريد و زمان اعتبار در يك دسته خاص
10-5- جستجوي پيشرفته براساس محصول در بين همه دسته بنديها
10-6- جستجوي پيشرفته براساس محصول در يك دسته خاص
10-7- جستجوي پيشرفته براساس كمپاني در بين همه دسته بنديها
10-8- جستجوي پيشرفته براساس كمپاني در يك دسته خاص
10-9- مشاهده نتايج جستجو
10-10-امكان ارسال پيغام
امكانات بخش Admin
1- امكان مشاهده نام كمپاني
2- امكان مشاهده كمپاني ها بر اساس وضعيت كمپاني
3- امكان مشاهده اعضا براساس وضعيت عضو
4- امكان مشاهده مكان كمپاني
5- امكان مشاهده جزئيات اعضا
6- امكان تغيير وضعيت عضو
7- امكان مشاهده جزئيات كمپاني
8- امكان تغيير وضعيت كمپاني
9- امكان مشاهده ليست محصولات هر عضو
10-امكان مشاهده جزئيات هر محصول
11-امكان تغيير وضعيت هر محصول
12-امكان مشاهده ليست درخواستهاي خريد هر كمپاني
13-امكان مشاهده جزئيات درخواست خريد
14- امكان تغيير وضعيت درخواست خريد
15- امكان مشاهده ليست درخواستهاي فروش هر كمپاني
16- امكان مشاهده جزئيات درخواستهاي فروش
17- امكان تغيير وضعيت درخواستهاي فروش
18- امكان مشاهده ليست پيغامهاي هر عضو
19- امكان مشاهده جزئيات پيغامهاي هر عضو
20- امكان ارسال پيغام گروهي يا تكي براي اعضا سايت
21-مشاهده جستجوهاي انجام شده توسط هر عضو
22-امكان مشاهده زمان ligin شدن هر عضو يا كمپاني
نيازمنديهاي بخش ميهمان
1- جستجوي عمومي بدون ارسال پيغام
2- جستجوي پيشرفته بدون ارسال پيغام
3- جهت ارسال پيغام بايستي عضو سايت شوند

محل فعاليت شركت

تبريز- نرسيده به چهارراه آبرسان - نبش گلگشت - پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي - ساختمان شهريار – واحدهاي 249 و 250 .

تلفن : 3360772-0411

تلفاكس: 3371865-0411

پست الكترونيكي: info @asd.ir

وب سايت اينترنتي : www.asd.ir

کلمات کلیدی :
بازارچه الكترونيكي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید