نمایش محصول
روغن هاي صنعتي كلوبر

    (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))

  • 3-26402000-021
  • 0
  • تهران ، تهران.خیابان میرداماد- نبش خیابان رازان شمالی – ساختمان 101 – طبقه 1 –
  • 1396/07/26
  • توافقي
  • تعداد بازدید : 483 بار


بنام خداوند جان و خرد
شركت روانكاران پارس ايل
دفتر مركزي
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفكس:26406055 -021
عصري مديريت فروش:1508091-0912

روغن كلوبر/روغن كلوبر/روغن كلوبر/گريس كلوبر/گريس كلوبر/گريس كلوبر/روغن كلوبر المان/روغن كلوبر المان/گريس كلوبر المان/گريس كلوبر المان/گريس كلوبر آلمان

شركت روانكاران پارس ايل اولين و معتبرترين مركز تهيه و فروش انواع روغن كلوبر و گريس كلوبر در ايران

گريس كلوبرklueber
Kluber CENTOPLEX 2‎
گريس كلوبر سنتوپلكس 2
گريس كلوبر klueber
Klüberlub BE 41-1501‎
گريس كلوبر لوب بي اي 41-1501
كلوبر klueber
Klüberlub BE 41-542‎
گريس كلوبر لوب بي اي 41-542
گريس كلوبر klueber
Klübersynth GE 14-151‎
گريس كلوبر سينت جي اي 14-151
گريس كلوبر klueber
Klübersynth G 34-130‎
گريس كلوبر سينت جي 34-130
گريس كلوبر klueber
Klübersynth GE 46-1200‎
گريس كلوبر سينت جي اي 46-1200
گريس كلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX HO
گريس كلوبر سنتوپلكس اچ او
گريس كلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX GLP 500‎
گريس كلوبر سنتوپلكس جي ال پي 500
كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GL 262
گريس كلوبر ميكرولوب جي ال 262
گريس كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GB 00‎
گريس كلوبر ميكرولوب جي بي
گريس كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GB 0‎
گريس كلوبر ميكرولوب جي بي 0
گريس كلوبر klueber
Klüberquiet BQH 72-102‎
گريس كلوبر كوايت بي كيو اچ 72-102
گريس كلوبر klueber
Klüberquiet BQ 72-72‎
گريس كلوبر كوايت بي كيو 72-72
كلوبر klueber
Klüberquiet BQ 42-32‎
گريس كلوبر كوايت بي كيو 42-32
گريس كلوبر klueber
Klübertemp HM 83-402‎
گريس كلوبر تمپ اچ ام 83-402
گريس كلوبر klueber
Kluber UNIMOLY GL 82‎
گريس كلوبر يوني مولي جي ال 82
گريس كلوبر klueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Kluber ISOFLEX TOPAS L 32‎
گريس كلوبر ايزوفلكس توپاس ال 32
گريس كلوبر klueber
Kluber CENTOPLEX 1 DL‎
گريس كلوبر سنتوپلكس 1 دي ال
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BFP 42-32‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف پي 42-32
گريس كلوبر klueber Klüberspeed BF 72-23‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-23
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-22‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-22
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 42-12‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 42-12
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-23‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-23
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 72-22‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 72-22
گريس كلوبر klueber
Klüberspeed BF 42-12‎
گريس كلوبر اسپيد بي اف 42-12
گريس كلوبرklueber
Kluber POLYLUB GA 352 P‎
گريس كلوبر پلي لوب جي اي 352 پي
گريس كلوبر klueber
Kluber MICROLUBE GL 261
گريس كلوبر ميكرولوب جي ال 261
Kluber STABURAGS NBU 2
گريس كلوبر استابوراگ ان بي يو 2
گريس كلوبرklueber
Kluber STABURAGS NBU 12
گريس كلوبر استابوراگ ان بي يو 12
گريس كلوبر klueber
Kluber ISOFLEX NCA 15‎
گريس كلوبر ايزوفلكس ان سي اي 15
گريس كلوبر klueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Kluber ISOFLEX NBU 15‎
گريس كلوبر ايزوفلكس ان بي يو 15
گريس كلوبر klueber
Kluber ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A‎
گريس كلوبر ايزوفلكس ال دي اس 18
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/3
گريس كلوبر باريرتا ال 55/3
گريس كلوبر klueber
Klüber Noxlub BN 2420‎
گريس كلوبر ناكس لوب بي ان 2420
گريس كلوبر klueber
Klübersynth BH 72-422‎
گريس كلوبر سينت بي اچ 72-422
گريس كلوبر klueber
Kluber UNISILKON L 50/2‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 50/2
گريس كلوبر klueber
Kluber PETAMO GY 193‎
گريس كلوبر پتامو جي واي 193
گريس كلوبر klueber
Kluber PETAMO GHY 133 N‎
گريس كلوبر پتامو جي اچ واي 133 ان
گريس كلوبر klueber
Kluber SYNTHESIN PDL 250/1‎
گريس كلوبر سينتزين پي دي ال 250/1
گريس كلوبر klueber
Kluber SYNTHESO GLK 0
گريس كلوبر سينتسو جي ال كي 0
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/1‎
گريس كلوبر باريرتا ال 55/1
گريس كلوبر klueber
Klüberplus SK 11-299‎
گريس كلوبر پلاس اس كي 11-299
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 343
گريس خوراكي كلوبر پاراليك جي اي 343
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 351
گريس خوراكي كلوبر پاراليك جي اي 351
گريس كلوبر klueber
Kluber POLYLUB GLY 151‎
گريس كلوبر پلي لوب جي ال واي 151
گريس كلوبر klueber
شركت روانكاران پارس ايل
3 الي 26402000 - 021

Klübersynth AR 34-402‎
گريس كلوبر سينت اي آر 34-402
گريس كلوبر klueber
Klübersynth RA 44-3502‎
گريس كلوبر سينت آر اي 44-3502
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GA 3400
گريس خوراكي كلوبر پاراليك جي اي 3400
گريس كلوبر klueber
Kluber PARALIQ GTE 703‎
گريس كلوبر پاراليك جي تي اي 703
گريس كلوبرklueber
Klübersynth UH1 14-151‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 14-151
گريس كلوبر klueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Klübersynth UH1 64-62‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 64-62
گريس كلوبر klueber
گريس Klübersynth UH1 14-1600‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 14-1600
گريس كلوبر klueber
گريس Kluber SYNTHESO GLEP 1‎
گريس كلوبر سينتسو جي ال اي پي 1
گريس كلوبرklueber
Kluber SYNTHESO GLK 1‎
گريس كلوبر سينتسو جي ال كي 1
گريس كلوبر klueber
گريس Kluber STABURAGS NBU 30 PTM‎
گريس كلوبر استابوراگ ان بي يو 30
كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/0
گريس كلوبر باريرتا ال 55/0
گريس كلوبرklueber
Kluber BARRIERTA KM 192
گريس كلوبر باريرتا كي ام 192
گريس كلوبر klueber
Kluber UNISILKON GLK 112‎
گريس كلوبر يوني سيليكون جي ال كي 112
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA KL 092
گريس كلوبر باريرتا كي ال 092
گريس كلوبر klueber
Kluber BARRIERTA L 55/2‎
گريس كلوبر باريرتا ال 55/2
گريس كلوبر klueber
Kluber SYNTHESO GLK 1‎ PF
گريس كلوبر سينتسو جي ال كي 1 پي اف
گريس كلوبر klueber
Klüberalfa YV 93-302‎
گريس كلوبر آلفا واي وي 93-302
گريس كلوبر klueber
Kluber OXIGENOEX series
گريس كلوبر اكسيژنيكس
گريس كلوبر klueber
Klüberlub BVH 71-461‎
گريس كلوبر لوب بي وي اچ 71-461
گريس كلوبرklueber
Kluber NOSOL GBY 2‎
گريس كلوبر نوسول جي بي واي 2
گريس كلوبر klueber
Klüberplex BE 31-502‎
گريس كلوبر پلكس بي اي 31-502
كلوبر klueber
Klübersynth UH1 64-2403‎
گريس كلوبر سينت يو اچ 1 64-2403
گريس كلوبرklueber
Kluber UNISILKON NCA 3001‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ان سي اي 3001
گريس كلوبرklueber
Kluber UNISILKON L 641‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 641
گريس كلوبر klueber
Kluber UNISILKON L 250 L‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 250
گريس كلوبرklueber
گريس كلوبر | گريس klueber
Kluber UNISILKON L 200‎
گريس كلوبر يوني سيليكون ال 200
گريس كلوبر klueber

Greases for valves and fittings
UNISILKON L 200
UNISILKON L 250 L
UNISILKON L 641
UNISILKON NCA 3001
Klübersynth UH1 64-2403
Klüberplex BE 31-502
NOSOL GBY 2
Klüberlub BVH 71-461
OXIGENOEX series
Klüberalfa YV 93-302
SYNTHESO GLEP 1
BARRIERTA L 55/2

Sealing and lubricating grease
Klüberplex BE 31-502


Sealing grease
UNISILKON GLK 112


Wide-range greases
Klübersynth BH 72-422
BARRIERTA L 55 series

شركت روانكاران پارس ايل

Assembly greases
STABURAGS NBU 30 PTM
SYNTHESO GLK 1
SYNTHESO GLEP 1

Food Grade Lubricants
Klübersynth UH1 14-1600
Klübersynth UH1 64-62
Klübersynth UH1 14-151
PARALIQ GTE 703
Klüber HTS Grease

Lubricating greases for plastics
POLYLUB GLY 151 / 801
Klübersynth RA 44-3502
Pneumatic greases
Klübersynth AR 34-402
POLYLUB GLY 151
Klübersynth UH1 14-151
PARALIQ GTE 703
Klüberplus SK 11-299
BARRIERTA L 55/1

Contact greases
SYNTHESO GLEP 1
SYNTHESIN PDL 250/1

High-temperature greases
PETAMO GHY 133 N
PETAMO GY 193
UNISILKON L 50/2
Klübersynth BH 72-422
Klüber Noxlub BN 2420
BARRIERTA L 55 series

High-speed greases
ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A
ISOFLEX NBU 15
ISOFLEX NCA 15
Klüberquiet BQ 72-72
Klüberquiet BQH 72-102
Klüberspeed BF 42-22
Klüberspeed BF 72-22

Low temperature greases
CENTOPLEX 1 DL
ISOFLEX TOPAS L 32
Klübersynth EL 42-32

Fluid greases
CENTOPLEX GLP 500
CENTOPLEX HO
Klübersynth GE 46-1200

Gear greases
Klübersynth G 34-130
Klübersynth GE 14-151

Heavy-duty greases
Klüberlub BE 41-542
Klüberlub BE 41-1501
Rolling and plain bearing greases
CENTOPLEX 2
MICROLUBE GL series
POLYLUB GA 352 P
UNIMOLY GL 82
Klübertemp HM 83-402

Low-noise rolling bearing greases of high purity
Klüberquiet BQ 42-32
Klüberquiet BQ 72-72
Klüberquiet BQH 72-102

Multi-purpose greases
CENTOPLEX 2
CENTOPLEX HO
MICROLUBE GB 0
MICROLUBE GB 00

Adhesive lubricating oils
STRUCTOVIS HD series
Klüberfluid CF 1
Klüberfluid CF 2

Release and assembly oil
FORMINOL TGK 680
Intrinsically viscous lubricating oils
STRUCTOVIS HD series
Special chain oil
CATENERA FLUID FT 2
High-temperature chain oils
HOTEMP SUPER N
HOTEMP SUPER C 2-50
HOTEMP SUPER M 121 S
HOTEMP 2000
Klübersynth CH 6-110
Klübersynth CH 2-100
Klübersynth CTH 2-260
PRIMIUM SUPER
SYNTHESCO
Low-temperature chain oils
Klüberoil 4 UH1-15
Klüberoil 4 UH1-32 N


Gear oils
Klüberoil GEM 1 series
Klübersynth EG 4 series
Klübersynth GH 6 series
Klübersynth GEM 2 series
Klüberbio CA 2 series
Klüberoil 4 UH1 series
Klübersynth UH1 6 series
FORMINOL DS 23 K
LAMORA VARIOGEAROIL EL 2
Multi-purpose oils
Klüberoil GEM 1 series
Solid lubricant suspensions
WOLFRACOAT C FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID S
Klüberoil YF 100
Contact oils
BARRIERTA I Fluid series
Rapidly biodegradable lubricating oils
Klüberbio C 2-46
Klüberbio CA 2 series
Sliding agents
OXIGENOEX FLUID series
Needle and sinker oils
Klüberoil Tex oils
Klüber Silvertex W oils
Klüber Silvertex T oils
Cleaning oils for needles and sinkers
Klüber Silvertex R 14
Klüber Silvertex R 20


Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers
Klüber Silvertex P 91

Adhesive lubricating oils
STRUCTOVIS ...HD series
Klüberfluid CF 1
Klüberfluid CF 2
Release and assembly oil
FORMINOL TGK 680
Intrinsically viscous lubricating oils
STRUCTOVIS ...HD series
Special chain oil
CATENERA FLUID FT 2
High-temperature chain oils
HOTEMP SUPER N
HOTEMP SUPER C 2-50
HOTEMP SUPER M 121 S
HOTEMP 2000
Klübersynth CH 6-110
Klübersynth CH 2-100
Klübersynth CTH 2-260
PRIMIUM SUPER
SYNTHESCO
Low-temperature chain oils
Klüberoil 4 UH1-15
Klüberoil 4 UH1-32N
Gear oils
Klüberoil GEM 1 series
Klübersynth EG 4 series
Klübersynth GH 6 series
Klübersynth GEM 2 series
Klüberbio CA 2 series
Klüberoil 4 UH1 series
Klübersynth UH1 6 series
FORMINOL DS 23 K
LAMORA VARIOGEAROIL EL 2
Multi-purpose oils
Klüberoil GEM 1- series
Solid lubricant suspensions
WOLFRACOAT C FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID
WOLFRAKOTE TOP FLUID S
Klüberoil YF 100
Contact oils
BARRIERTA I ... Fluid series
Rapidly biodegradable lubricating oils
Klüberbio C 2-46
Klüberbio CA 2 series
Sliding agents
OXIGENOEX FLUID series
Needle and sinker oils
Klüberoil Tex 1-...N- oils
Klüber Silvertex W...- oils
Klüber Silvertex T...- oils
Cleaning oils for needles and sinkers
Klüber Silvertex R 14
Klüber Silvertex R 20
Running-in oil for cylinders, needle cams, needles and sinkers
Klüber Silvertex P 91
.................................
خدمات:
اين شركت همچننين افتخار دارد تا محصولات خود را :
1. در صنعت نفت ، گاز ، پتروشيمي و نيروگاهي.
2.شركت هاي استخراج معادن و راهسازي و...
عرضه نمايد.
پشتيباني و خدمات پس از فروش:
1.مشاوره از مرحله خريد تا مصرف توسط كادر مجرب و متخصص.
2.ارائه مشخصات فني و برگه گارانتي.
روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما:
واردات روغن و گريس هاي تخصصي مورد نياز شما در صورت موجود نبودن و در خواست كتبي كمتر از 1 الي 3 ماه.
.......................................
شركت روانكاران پارس ايل

براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي ذيل از ساعت 8:30 الي 17.30 تماس حاصل فرمائيد:

دفتر مركزي
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفكس:26406055 -021
عصري مديريت فروش:1508091-0912

........................
آدرس:
تهران.خيابان ميرداماد- نبش خيابان رازان شمالي – ساختمان 101 – طبقه 1 –واحد 2.
تلفن واحد فروش: 3 الي 26402000 -021
تلفكس:26406055 -021

E_mail:[email protected]آدرس اين آگهي در تکرو: https://www.takro.net/11272926.tak

:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
 آگهی های مرتبط با آگهی
مواد شیمیاییمواد شیمیاییتلگرام ارسال به تلگرامویژه0
برای دریافت آخرین تبلیغات در ارتباط با مواد شیمیایی روی لینک زیر کلیک نمایید http://goo.gl/bXYy95 مواد شیمیایی خطرناک مواد شیمیایی آزمایشگاهی مواد شیمیایی مرک مواد شیمیایی صنعتی مواد شیمیایی سرطان زا مواد شیمیایی
فروش ایزو سیانات و پلی ال برای انواع پلی اورتان. پلی یورتان فروش ایزو سیانات و پلی ال برای انواع پلی اورتان. پلی یورتان تلگرام ارسال به تلگرامویژه021-44855793-5
شرکت توسعه فن آوری تهران فروش و تامین مواد فوم پلی یورتان (ایزوسیانات و پلی ال) جهت فوم ریجید، فوم سرد، فوم گرم، اسفنج، اسپری، فوم اسپری،پنل، یخچال ،فوم یخچالی و سایر موارد مربوطه از شرکت‌های کومهو، کونیکس، کی پی ایکس،
کاتالیست قلع dbtdl DBTLکاتالیست قلع dbtdl DBTLتلگرام ارسال به تلگرامویژه44855793-5 09122507341
فروش کاتالیست قلع دی بوتیل تین دیلايورات Dibutyltin dilaurate (DBTDL) is an organotin compound that is used as a catalyst. It is a colourless oily liquid. In terms of its structure, the molecule consists of two laurate groups attached to a dibutyltin(IV) center. The molecular geometry at tin is tetrahedral. Based on the crystal structure of the related
فروش مواد اولیه فوم های پلی یورتانفروش مواد اولیه فوم های پلی یورتانتلگرام ارسال به تلگرامویژه44855795 - 44855794 - 44855793
شركت توسعه فناوري تهران خريد و فروش و تامين انواع مواد پلي یورتان شامل موارد زير: فروش و تامين مواد اولیه و تولید فوم ریجید و فوم سخت (ساندویچ پنل‌های سقفی و دیواری و یخچال سازی‌ها ) فروش و تامين فوم گرم و سرد ( ابر و
فروش ایزوپروپیل الکل دارویی ، با خلوص 99 درصد ال جی کره فروش ایزوپروپیل الکل دارویی ، با خلوص 99 درصد ال جی کره (اعتبار آگهي پايان يافته است)تلگرام ارسال به تلگرام021 - 33989303
شرکت سینا فرایند حکیم وارد کننده ی ایزوپروپیل الکل دارویی 99 درصد محصول کشور کره شرکت ال جی LG می باشد. برای اطلاعات محصول و برگه آنالیز لطفا تماس بگیرید. این شرکت تامین کننده ی انواع مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع دارویی می
دوغ آب درزگیردوغ آب درزگیرتلگرام ارسال به تلگرام011-52248101-09112002147
دوغ آب درز گير محصولی از شرکت ذغال گستر مخصوص بند كشي-و ترميم بند كاشي و سراميك كه بر اثر شستشو جوهر نمك و اسيد از بين ميرود داراي نشان CE اروپا www.zoghalgostar.ir
فروش مواد شیمیایی فلوتاسیون، کانه آرایی و لیچینگ معادنفروش مواد شیمیایی فلوتاسیون، کانه آرایی و لیچینگ معادنتلگرام ارسال به تلگرام02166089855
میهن عزیزمان ایران دارای ثروت های بیشماری است که از جمله می توان به معادن غنی و سرشار آن اشاره کرد. معادن مس، سرب و روی، آهن و بسیاری دیگر از فلزات ارزشمند و کاربردی در سراسر کشور در حال فعالیت می باشند و گروه بازرگانی
فروش مونو اتیلن گلایکول (MEG)فروش مونو اتیلن گلایکول (MEG)تلگرام ارسال به تلگرام09199135377
شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع رزین سازی 1. مونومر استایرن MONOMER STYRENE 2. منوپروپیلن گلایکول MPG 3. مونو اتیلن گلایکول MEG 4. دی اتیلن گلایکول DEG 5. مالئیک انیدرید MA 6. ترفتالیک اسید PTA
فروش استایرن مونومر (styrene monomer)فروش استایرن مونومر (styrene monomer)تلگرام ارسال به تلگرام02166089855 - 02166089844
شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع رزین سازی 1. مونومر استایرن MONOMER STYRENE 2. منوپروپیلن گلایکول MPG 3. مونو اتیلن گلایکول MEG 4. دی اتیلن گلایکول DEG 5. مالیک انیدرید MA
واردات و فروش مواد شیمیایی و پلیمریواردات و فروش مواد شیمیایی و پلیمریتلگرام ارسال به تلگرام02186017283-7285 -- 07136257570-1
بازرگانی شیمیایی الساپا( ELSAPA) قادر به ارایه محصولات شیمیایی وارداتی و داخلی با کمترین قیمت بصورت حواله اماده بار پتروشیمی، فله، بشکه و بشکه پلمپ پتروشیمی از درب پترشیمی و انبارهای تهران، شیراز و اصفهان است. همچنین این
فروش حواله متانول شیرازفروش حواله متانول شیرازتلگرام ارسال به تلگرام02186017285
شرکت بازرگانی شیمیایی و پلیمری علمی سازان پارت( ELSAPA) فروشنده متانول شیراز به صورت حواله و در بسته بندی های مختلف بصورت بشکه 220 لیتری( 172 کیلویی)، ظروف فریم دار IBC و ... فروشنده متانول شیراز فروشنده متانول
فروش حواله استیک اسید پتروشیمی فناورانفروش حواله استیک اسید پتروشیمی فناورانتلگرام ارسال به تلگرام02186017285
شرکت بازرگانی شیمیایی الساپا( ELSAPA) فروشنده اسید استیک پتروشیمی فناوران و شازند اراک به صورت حواله، حواله آماده تحویل، فله، تانکر و بشکه تحویل درب پتروشیمی و تحویل انبارهای تهران، اصفهان و شیراز اسید استیک ، acetic Acid،
استون کمهو کره و استون ساسولاستون کمهو کره و استون ساسولتلگرام ارسال به تلگرام02186017283-7285 -- 07136257570-1
استون کمهو کره استون ساسول واردکننده استون کمهو کره واردکننده استون ساسول قیمت استون ساسول قیمت استون کمهو استون کومهو کره استن ساسول استن کمهو واردات استون کمهو کره واردات استون ساسول خرید و فروش استون ساسول
مونومر استایرن پارسمونومر استایرن پارستلگرام ارسال به تلگرام02186017283-7285 -- 07136257570-1
شرکت بازرگانی شیمیایی الساپا( ELSAPA) فروشنده استایرن مونومر پتروشیمی پارس عسلویه بصورت حواله، حواله اماده تحویل، تانکر، تناژ و جزیی و بشکه شده تحویل درب انبارهای تهران، شیراز و اصفهان منومر استایرن، styrene monomer، مونومر
فروش استون کومهو | قیمت حلالها | قیمت استون کومهوفروش استون کومهو | قیمت حلالها | قیمت استون کومهوتلگرام ارسال به تلگرام02186017283-85
از آنجا که مشتری مداری و رضایت 100درصدی مشتری هدف عمده شرکت ELSAPA هست لذا این شرکت جهت ارتقائ سطح خدمات مطلوب تر ،دست تمامی واردکنندگان ،تامین کنندگان مواد شیمیای و پلیمری جهت همکاری به گرمی میفشارد . شعار ما " مصرف کننده
خرید استون کومهو،ساسول ،پتروکم | وارداتخرید استون کومهو،ساسول ،پتروکم | وارداتتلگرام ارسال به تلگرام02186017283-85
از آنجا که مشتری مداری و رضایت 100درصدی مشتری هدف عمده شرکت ELSAPA هست لذا این شرکت جهت ارتقائ سطح خدمات مطلوب تر ،دست تمامی واردکنندگان ،تامین کنندگان مواد شیمیای و پلیمری جهت همکاری به گرمی میفشارد . شعار ما " مصرف کننده
فروش pca ; atmp ; deha ; hedpفروش pca ; atmp ; deha ; hedpتلگرام ارسال به تلگرام09123213657-02188748404-02188502389
شرکت شیمیایی بوعلی سینا واردکننده و فروشنده PCA ; ATMP ; DEHA ;HEDP لطفا برای اطلاع از سایر محصولات این شرکت به سایت این شرکت مراجعه نمایید
فروش آمینو بنزوئیک اسید - پابافروش آمینو بنزوئیک اسید - پاباتلگرام ارسال به تلگرام09123213657-02188748404-02188502389
شرکت شیمیایی بوعلی سینا واردکننده آمینوبنزوئیک اسید 99.5% ( پابا ) در کیسه های 25 کیلوگرمی از کشور چین می باشد.
مواد شيميايي آزمايشگاهي و محيط کشتمواد شيميايي آزمايشگاهي و محيط کشتتلگرام ارسال به تلگرام26413057 / 58
شرکت ساميار طب آزما با بهره گيري از تجربه اي چند ساله در زمينه فروش دستگاه هاي پزشکي،آزمايشگاهي و تحقيقاتي ،شيشه آلات ، ملزومات پلاستيکي و مصرفي ، مواد شيميايي از کمپاني هاي معتبر اروپايي و آسيايي و نيز بکارگيري
نمک برف ویخنمک برف ویختلگرام ارسال به تلگرام09125207959-02188559731-02188559735-02188559743
نياز به مخلوط نمك و شن براي بر طرف كردن لغزندگي معابر و جاده ها به ويژه در فصل زمستان توليد نمك میکس را ايجاب مي كند كه گروه كارخانه جات گل نمك به لطف خداوند متعال و به مدد تجربه بيش از بيست سال فعاليت در صنعت نمك كشور و در
 صفحه  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ...  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85
ورود به حساب کاربری
 سفارش آگهی ویژه
تعرفه آگهی های ویژه
 برچسب ها

twittergoogleplusfacebook

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2017 , Takro Inc. All rights reserved