درج آگهی رایگان و تبلیغات رایگان تکرو

header
تبلیغات ویژه
 نمایش محصول
    (( لطفا هنگام تماس بفرمایید که آگهی فوق را در سایت تکرو مشاهده نموده اید))
  • 0282-2225047
  • 0
  • شناسه این آگهی : 10121467
  • تهران ، قزوین
  • 92/12/09(اعتبار آگهي پايان يافته است)
  • توافقي
  • تعداد بازدید : 2965 بار

دكتري گروه كشاورزي و منابع طبيعي
شامل كليه بسته سوالات آزمونهاي رشته هاي گروه كشاورزي و منابع طبيعي
مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد - دكتري گروه كشاورزي و منابع طبيعي
جزوات و منابع كارشناسي ارشد ،خريد جزوات كارشناسي ارشد كشاورزي
سوالات تست آزمون كارشناسي ارشد كشاورزي و منابع طبيعي و كليه رشته هاي دانشگاهي
سوالات آزمون دكتري و ارشد كليه رشته ها


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
شامل 7 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 82 الي 88
زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
3101
- علوم و تحقيقات تهران
- تاكستان
- تبريز
- علوم و تحقيقات خوزستان
1- فيزيولوژي گياهان زراعي
2- زبان تخصصي انگليسي
3- اكولوژي گياهان زراعي
4- طرح آزمايشهاي كشاورزي
5- گياهان علوفه اي و صنعتي
6- تكنولوژي بذر
7- غلات و ديم كاري
ضرايب >>>> 3-3-3-2-2-2 2
مركز جزوات و سوالات آزمون و منابع كارشناسي ارشد و دكتري كشاورز تنها - محمد آروين Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.comمجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم مرتع
علوم مرتع
3160
علوم و تحقيقات تهران
1- تجزيه و تحليل روش هاي اندازه گيري و ارزيابي مراتع ( مرتع داري ، اصلاح مرتع )
2- تجزيه و تحليل اكوسيستم هاي مرتعي ( مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه ها)
3- جامعه شناسي گياهي ( شناسيايي گياهان مرتعي )
4- هيدرولوژي مرتع
5- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 4-4-2-2-3
مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري مهندسي منابع آب ( هيدرولوژي)
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
مهندسي منابع آب
(هيدرولوژي)
3013
علوم و تحقيقات تهران
1- رياضيات
2- آمار و احتمالات
3- هيدروليك و منابع آب
4- زمين شناسي
5- اقتصاد رياضي
6- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 2-3-2-2-3-2


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري مهندسي آبياري - سازه هاي آبي
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
سازه هاي آبي
3012
علوم و تحقيقات تهران
علوم و تحقيقات خوزستان
1- رياضيات
2- مكانيك خاك
3- هيدرولوژي
4-طراحي سيستم هاي آبياري
5- ساختمان هاي توزيع و انتقال آب
6- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 2-2-2-3-3-2


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري مكانيك ماشينهاي كشاورزي
شامل 7 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88 بجز سال 83
مكانيك ماشينهاي كشاورزي
3140
علوم و تحقيقات تهران
1- طراحي ماشين هاي كشاورزي
2- روش هاي ابزار واندازه گيري
3- آزمون و ارزيابي ماشين هاي كشاورزي
4- رياضيات
5- مقاومت مصالح
6- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 3-2-2-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري مكانيزاسيون كشاورزي
شامل 5 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 84 الي 88
مكانيزاسيون كشاورزي
3180
علوم و تحقيقات تهران
1- آزمون و ارزيابي ماشين هاي كشاورزي
2- انتخاب و كاربرد ماشين هاي كشاورزي
3- تحليل سيستم هاي مكانيزه كشاورزي
4- مديريت مصرف انرژي در كشاورزي
5- ضايعات و بازيافت مواد كشاورزي
6- ابزار و اندازه گيري
7- انتقال مواد كشاورزي
8- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 2-2-2-2-1-1-1-3

مركز جزوات و سوالات آزمون و منابع كارشناسي ارشد و دكتري كشاورز تنها - محمد آروين Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري محيط زيست
شامل 6دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88 بجز سال 86 و 84
محيط زيست
3115
علوم و تحقيقات تهران
1- زبان تخصصي انگليسي
2- اكولوژي منابع طبيعي و حيات وحش
3- آزمايش سرزمين
4- آلودگي هاي محيط زيست (هوا ،آب،صدا، مواد زائد جامد، پرتوها )
5- ارزيابي اثرات توسعه
ضرايب >>>> 3-2-2-2-2مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري آبياري و زهكشي
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
آبياري و زهكشي
3011
علوم و تحقيقات تهران
1- رياضيات
2- سيستم هاي آبياري
3- مهندسي زه كشي
4- هيدروليك و هيدرولوژي
5- رابطه آب و خاك و گياه
6- زبان تخصصي انگليسي
ضرايب >>>> 2-3-3-2-3-1


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري اقتصاد كشاورزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
اقتصاد كشاورزي
3020
علوم و تحقيقات تهران
1- اقتصاد خرد
2- اقتصاد كلان
3- اقتصاد سنجي
4- مديريت كشاورزي و سياست و توسعه
5- اقتصاد رياضي
6- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 2-1-2-3-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري اصلاح نژاد دام
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
اصلاح نژاد دام
3132
علوم و تحقيقات تهران
1- ژنتيك جمعيت و كمي
2- اصلاح نژاد دام
3- روش هاي پيشرفته آماري
4- بيو شيمي
5- فيزيولوژي
6- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 3-3-3-3-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري اصلاح نباتات
شامل 7 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 82 الي 88
اصلاح نباتات
3150
علوم و تحقيقات تهران
1- ژنتيك كمي
2- زبان تخصصي
3- اصلاح نباتات تكميلي
4- ژنتيك عمومي و تكميلي
5- اصول اصلاح نباتات
6- آمار و بيومتري
7- طرح آزمايشات
8- اصلاح نباتات خصوصي
9- زراعت
10- سيتوژنتيك
ضرايب >>>> 3-3-3-2-2-2-2-1-1-1


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري بيماري شناسي گياهي
شامل 6 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 83 الي 88
بيماري شناسي گياهي
3040
علوم و تحقيقات تهران
1-بيماري هاي قارچي گياهان
2- بيماري هاي پرو كاريوني گياهان
3- بيماري هاي ويروسي گياهان
4- بيماري هاي نمائدي گياهان
5- اصول و روشهاي مبارزه با بيماري هاي گياهي
6- قارچ شناسي
7- پروكاريونهاي بيماريزا در گياهان
8- ويروس شناسي
9- روشهاي آماري در كشاورزي
10 – زبان تخصصي
ضرايب >>>> 4-4-4-4-4-3-3-3-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري توسعه كشاورزي
شامل 5 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 84 الي 88
توسعه كشاورزي
3052
علوم و تحقيقات تهران
1- توسعه كشاورزي
2- توسعه اقتصادي
3- ترويج و توسعه روستايي
4- آمار اجتماعي
5- ارزشيابي پروژه
6- مباني سياست گذاري توسعه كشاورزي
7- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 3-2-2-2-1-2-2


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
ترويج و آموزش كشاورزي
3051
علوم و تحقيقات تهران
1-ترويج كشاورزي
2- آموزش كشاورزي
3- آموزشهاي مستمر
4- جامعه شناسي توسعه
5- آمار اجتماعي
6- مديريت برنامه هاي ترويجي و آموزشي
7- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 3-3-1-1-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري حشره شناسي كشاورزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
حشره شناسي كشاورزي
3080
علوم و تحقيقات تهران
اراك
1- سيستماتيك جشرات و ساير جانوران
2- مورفولوژي حشرات
3- فيزيولوژي حشرات
4- اكولوژي حشرات
5- رفتارشناسي حشرات
6- روشهاي مبارزه و مديريت كنترل آفات
7- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 4-3-3-3-3-3-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري خاكشناسي – فيزيك و حفاظت خاك
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
خاكشناسي – فيزيك و حفاظت خاك
3092
علوم و تحقيقات تهران
1- فيزيك خاك
2- كاني هاي رس
3- رايطه آب و خاك و گياه
3- فرسايش و حفاظت خاك
5- رياضيات
6- زبان انگليسي
كليه دروس با ضريب يك مي باشد


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري خاكشناسي – پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
خاكشناسي – پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك
3091
علوم و تحقيقات تهران
خوراسگان
پيدايش و رده بندي خاك
2- كاني هاي رس
3- ارزيابي تناسب اراضي
4- رابطه آب و خاك و گياه
5- ژئومورفولوژي
6- زبان انگليسي
كليه دروس با ضريب يك مي باشد


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري خاكشناسي – شيمي و حاصلخيزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
خاكشناسي – شيمي و حاصلخيزي
3090
علوم و تحقيقات خوزستان
خوراسگان
1- شيمي خاك
2- خاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
3- شيمي معدني
4- بيولوژي خاك
5- رابطه آب و خاك و گياه
6- زبان انگليسي
كليه دروس با ضريب يك مي باشد


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري زراعت – اكولوژي كشاورزي
شامل 7 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 82 الي 88
زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
3101
علوم و تحقيقات تهران
تاكستان
تبريز
علوم و تحقيقات خوزستان
1- فيزيولوژي گياهان زراعي
2- زبان تخصصي انگليسي
3- اكولوژي گياهان زراعي
4- طرح آزمايشهاي كشاورزي
5- گياهان علوفه اي و صنعتي
6- تكنولوژي بذر
7- غلات و ديم كاري
ضرايب >>>> 3-3-3-2-2-2-2

مركز جزوات و سوالات آزمون و منابع كارشناسي ارشد و دكتري كشاورز تنها - محمد آروين Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
شامل 7 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 82 الي 88
زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
3101
علوم و تحقيقات تهران
تاكستان
تبريز
علوم و تحقيقات خوزستان
1- فيزيولوژي گياهان زراعي
2- زبان تخصصي انگليسي
3- اكولوژي گياهان زراعي
4- طرح آزمايشهاي كشاورزي
5- گياهان علوفه اي و صنعتي
6- تكنولوژي بذر
7- غلات و ديم كاري
ضرايب >>>> 3-3-3-2-2-2-2


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري شيلات
شامل 7 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 82 الي 88
شيلات
3110
علوم و تحقيقات تهران
1- تكثير و پروزش آبزيان (كلي و عمومي)
2- تكنولوژي صيد و بهره برداري
3- تكنولوژي عمل آوري فرآورده هاي دريايي
4- زبان تخصصي
5- هيدروشيمي
ضرايب >>>> 3-2-2-3-2


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم مرتع
علوم مرتع
3160
علوم و تحقيقات تهران
1- تجزيه و تحليل روش هاي اندازه گيري و ارزيابي مراتع ( مرتع داري ، اصلاح مرتع )
2- تجزيه و تحليل اكوسيستم هاي مرتعي ( مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه ها)
3- جامعه شناسي گياهي ( شناسيايي گياهان مرتعي )
4- هيدرولوژي مرتع
5- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 4-4-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم و مهندسي آبخيزداري
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
علوم و مهندسي آبخيزداري
3170
علوم و تحقيقات تهران
1- حفاظت خاك
2- مديريت حوزه هاي آبخيز
3- هيدرولوژي
4- ژئومورفولوژي
5- كنترل سيلاب و مديريت منابع آب
6- برف و بهمن
7- سازنده هاي دوران چهارم
8- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 1-1-1-1-3-3-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم و صنايع چوب
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
علوم و صنايع چوب
3070
علوم و تحقيقات تهران
1- حفاظت و اصلاح چوب
2- تئوري هاي خشك كردن چوب
3- فرايند هاي صنايع چوب
4- اقتصاد توليد چوب
5- وسايل و روشهاي اندازه گيري در صنايع چوب
6- مديريت و حسابداري صنايع چوب
7- روش تحقيق
8- شناخت چوبهاي تجارتي جهان
9- زبان تخصصي
ضرايب >>>> كليه دروس با ضريب يك مي باشدمجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم و صنايع غذايي
شامل 6 دوره از سوالات آزمون هاي برگزار شده ازسال 83 الي 88
علوم و صنايع غذايي
3120
علوم و تحقيقات تهران
سبزوار
1- اصول مهندسي صنايع غذايي
2- اصول نگهداري مواد غذايي
3- شيمي مواد غذايي
4- ميكروبيولوژي مواد غذايي
5- ميكروبيولوژي صنعتي با بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
6- تكنولوژي صنايع غذايي
7- زبان تخصصي انگليسي
ضرايب >>>> 2-3-3-3-3-2-3مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم باغباني
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
علوم باغباني
3030
علوم و تحقيقات تهران
1- فيزيولوژي گياهي و مواد تنظيم كننده رشد گياهي
2- ميوه كاري
3- سبزي كاري و گلكاري
4- تكثير گياهان و ر
5- تغذيه گياهان در باغباني
6- گياه شناسي و اصلاح نباتات در باغباني
7- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 2-2-3-2-3-2-3


مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم جنگل( جنگلداري)
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
علوم جنگل
3060
علوم و تحقيقات تهران
1- جنگلداري و اندازه گيري جنگل
2- جنگل شناسي
3- اكولوژي جنگل
4- علوم و مهندسي جنگل
5- حمايت و بهداشت جنگل
6- اقتصاد ،مديريت و سياست جنگل
7- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 3-3-3-2-3-2-3مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دكتري علوم دامي - تغذيه دام
شامل 8 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده از سال 81 الي 88
تغذيه دام
3131
علوم و تحقيقات تهران
شبستر
1- بيوشيمي
2- تغذيه نشخوار كنندگان
3- فيزيولوژي
4- تغذيه طيور
5- آمار و طرح آزمايشها
6- زبان تخصصي
ضرايب >>>> 2-3-2-3-2-3

مركز جزوات و سوالات آزمون و منابع كارشناسي ارشد و دكتري كشاورز تنها - محمد آروين Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com


Phdazmoon.com

Phdazmoon.com

سوالات و جزوات دكتري - دكترا

سوالات آزمون ها و منابع دكترا/دكتري دانشگاه سراسري و آزاد اسلامي

تماس با آروين:
09191812812
۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸
۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲
۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹

۲۲۲۵۰۴۷ -۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الي ۱۸ عصر
۲۲۲۴۵۹۹ -۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الي ۲۴
نمونه سوالات آزمون دكتري
نمونه سوال آزمون كارشناسي ارشد
نمونه سوال آزمون ارشد دانشگاه آزاد
نمونه سوال آزمون كارشناسي ناپيوسته
نمونه سوال آزمون ارشد فراگير پيام نور
نمونه سوال كارشناسي فراگير پيام نور
نمونه سوالات آزمون ناپيوسته فراگير
نمونه سوال آزمون كارداني فني و حرفه اي
نمونه سوال آزمون كنكور سراسري

:: ‌نظرات در رابطه به این آگهی ..
هنوز نظری راجه به این آگهی ثبت نشده است!
ورود به حساب کاربری
رمز عبور را فراموش کرده اید؟   ثبت نام
 نماد اعتماد الکترونیکی

 

نماد اعتماد الکترونیکی

twittergoogleplusfacebook

تهران / مشهد / اصفهان / کرج / شيراز /تبريز / اهواز /قم /کرمانشاه / اروميه /رشت / شهريار / كرمان / بندرعباس / همدان / زاهدان / يزد / اردبيل / قزوين / اراک / اسلامشهر / بهارستان / بابل /زنجان خرم آباد / سارئ / سنندج / گرگان / نيشابور / دزفول / آمل / ملارد / کاشان / پاكدشت/ رئ/ گنبدكاووس/ خوئ / بروجرد / سيرجان / بجنورد/ مرودشت / خميني شهر/ نجف / باد / قدس / شهركرد / رفسنجان / قائم شهر / جيرفت / سبزوار / بويراحمد

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

© 2019 , Takro Inc. All rights reserved

آدرس شرکت : ایران - تهران - صادقیه - ابتدای کاشانی - پ 45 ایمیل تلفن شرکت : 09399289432